Anasayfa

İHALE DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ İÇİN(www.kargeport.com)


SEMİNER TARİHLERİMİZ

27 KASIM - 01 ARALIK 2015: TRABZON KESOS HOTEL


10-14 ARALIK 2015: ANTALYA RIXOS HOTEL BELDİBİ


17-21 ARALIK 2015: AFYON ANEMON SPA HOTEL


17-21 ARALIK 2015:  ANTALYA ALVA DONNA  HOTEL BELEK


12-13 ARALIK 2015: ÇANAKKALE AKOL OTEL

14-15 ARALIK 2015: ÇANAKKALE AKOL OTEL


21-25 ARALIK 2015: KIBRIS MERİT ROYAL PREMIUM HOTEL


08-12 OCAK 2016: ANTALYA RIXOS HOTEL BELDİBİ


NOT:BU EĞİTİMLERDE AŞAGIDA YAZAN TÜM KONULAR ANLATILACAKTIRPCM-PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ
 • Hibe Mekanizması
 • Sorun Ağacı
 • Çözüm Ağacı
 • Risk ve Tehlike Ağacı
 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
 • İş Planı
 • Fizibilite Raporları
 • Bütçe
 • Faliyet Planları
 • Hedef Grup Analizi
 • Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi
 • Performans Göstergeleri
 • İzleme ve Değerlendirme Süreci
 • Etki Analizi
 • Kalkınma Ajansı Yönetim Sistemi (KAYS)
 • Kalkınma Ajansı ve AB Uygulamaları
SEMİNER KONULARI

Not:Yukarıdaki tüm seminerlerimizde aşağıdaki tüm konular anlatılacaktır.

         DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE BÜTÇE ve MUHASEBE İŞLEMLERİ

. 18/01/2014 tarihli 6514 Sayılı Tamgün Yasası ile getirilen değişiklik ve yeniliklerin üniversitelerin döner sermayeli işletmelerinde uygulanması

. Döner sermaye personeli ve saymanlık personelinin ek ödeme alması, Birim bütçelerinin ve ek bütçelerin hazırlanması

 . Döner sermaye kesin hesabının çıkarılması; Vergi, amortisman ve yılsonu envanter kayıtları

 . Sayıştay’a yönetim dönemi hesaplarının gönderilmesi

 . Yükseköğretim kurumlarında döner sermaye işletmesi yükümlülükleri ve ek ödeme işlemleri

 . Döner sermaye işletmelerinin Kurumlar V.K., gelir  V.K. KDV ve VUK karşısındaki sorumlulukları

 . Döner sermaye işletmelerinde Taşınır Mal Yönetmeliği uygulaması ve yılsonu işlemleri; Taşınır işlemleri ile Döner Sermayeli İşletmelerin Bütçe ve Muhasebe

 . Yönetmeliği ilişkisi

 . Sayım fazlası, noksanı, değer düşüklüğü ve hurdaya ayırma işlemleri

 . Eğitim fakültelerinde pedagojik formasyon ödemeleri

 TORBA KANUNLA DEĞİŞEN KAMU İHALE MEVZUATININ SGK-İŞKANUNU-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI VE YENİ YAPILACAK İŞLEMLER İLE SORUMLULUKLAR

. Torba Kanunla birlikte İş Kanunu açısından ihaleli işlerde idarelere ve idare personeline getirilen yükümlülükler ve sorumluluklar, uygulanacak cezalar

 . İhale sürecinde yapılması gereken SGK işlemleri, İhale işlerinde SGK’ ya bildirilmesinde dikkat edilecek hususlar

 .Yüklenicilerle yapılacak sözleşmelerde SGK-İş Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken hususlar

 . Torba Kanunla birlikte kamuda iş yapan şirket elemanlarına yönelik yapılacak kıdem tazminat ödemeleri, izin uygulamaları, ücret ödemeleri ile diğer iş kanunu işlemleri

 . Hizmet alımlarında değişen SGK, İş kanunu, İş sağlığı ve güvenliği işlemleri, SGK itiraz usullerinde yapılan değişiklikler, İdari para cezalarında yapılan değişiklikler

 . Kamu ihale mevzuatı kapsamında SGK’ ya karşı yükümlülükler, borcu yoktur ve ilişiksizlik belgesi işlemleri, teminat iadesi işlemlerinde değişiklikler

 . Temizlik, güvenlik personeli nedeniyle yapılacak İş Kanunu ve SGK işlemleri

 . Kamuda iş yapan şirket elemanlarının iş kazalarından dolayı sorumluluk veyapılması gereken işlemler.

 TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL YÖNETİMİ, KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS) EĞİTİMİ

Taşınır mal yönetimi ve Taşınmaz mal yönetimi

 . KBS/TKYS kullanıcı rolleri, ürün tanımlama işlemleri, Rollerin görev ve yetkilerinin kullanımı

 . Birim, kişi, marka, lokasyon tanımlamaları ve ürün tanımları

 . Taşınır giriş-çıkış işlemleri ( satın alma, devir alma, bağış, iç üretim, sayım fazlası, değer artışı, tüketim, satış, kayıp, çalıntı, hurda devretme, sayım noksanı) ve taleplerin karşılanması

 . Kayıttan düşme (Hurda-Terkin) Zimmet ve zimmetten iade işlemleri; Ambarların devri ve sayımı; Konsolide yetkilisi tarafından alınan raporlar

 . Taşınırların muhasebe kayıtlarına alınması; yılsonu sayım ve devir işlemleri,taşınır yönetim ve kesin hesabı

 . Sistemden alınan defterler ve taşınır raporları ile kesin hesap raporları

 . TKKY tarafından sistemden alınabilen defterler ve taşınır raporları

.Hastane ve üniversitelere devredilen taşınmazların (kantin,otopark vb.) ihalesi

 · 6552 Sayılı torba yasa-4734 kik 4735 KİK –kıdem tazminatı-taşeron işçiler-sendika-hizmet alımları-yıllık izin

. Yapım işleri ihale sözleşmeleri uygulama eğitimi-hizmet alımları ihale sözleşmeleri eğitimi

· İhale dökümanlarının EKAP girişlerinde yapılan temel yanlışlıklar ve bunların düzeltilmesi

· Yapım ve hizmet ihaleleri sözleşme uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümü

· Kamu ihale kanunu eğitimi 07/06/2014 ve 16/08/2014 tarihlerinde yapılan değişiklikler dahil tüm yönleriyle veaktif katılımlı

· Genel hükümler ve uygulama ilkeleri-İhaleye katılabilme kuralları-İhale süresi, usulleri ve uygulaması -Ön yeterlilik ilanı ve ihale dökümanları -Teklif ve başvuruların sunulması-Tekliflerin değerlendirilmesi-Danışmanlık hizmet ihaleleri Özel hükümleri-Kik ve kuruma şikayet incelemeleri-Sözleşmenin uygulanması-Fiyat farkı, denetim, muayene ve kabul işlemleri-Teminat çeşitleri-Sözleşme değişiklikleri-Yürürlülük-Yürütme-Yasaklar ve ceza sorumluluğu-Anlaşmazlıkların çözümü -Çeşitli hükümler

· Doğrudan temin, soru-cevap şeklinde tartışma ortam kamu ihale mevzuatı ile ilgili her türlü sorun ve çözüm önerileri

· 2886 Sayılı devlet ihale kanununa göre alım, satım, kira, taşıma iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesindeuygulanacak esasları

· Bilimsel Araştırmalar Projeleri ve KİK’e uygunluğu

· Elektronik ihale uygulama yönetmeliği - 25.02.2011 tarihli (EKAP –Uygulamalı ) ihalelerde şikayet ve yasak fiili durumlar

· Muayene kabul komisyonları ve kontrol teşkilatlarının dikkat edecekleri konuları- iş artışı, fiyat farkları, süre uzatımları

· Son düzenlemeler çerçevesinde SAYIŞTAY denetimi

· Mal alımı, hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı,yapım işleri ihaleleri ve uygulama yönetmeliği, aşırı düşük sorgulama

· Kamu muhasebe bilgi sistemi-(KBS) yazılım programına dair tüm detaylar

· 6111 Sayılı torba yasa ile 6098 sayılı borçlar yasasının ihale mevzuatına yansımaları

· Temsil ,tanıtma ve ağırlama harcamaları-5018 ve 4734 sayılı kamu ihale kanuna göre uygulamaları

. Büyükşehir belediye yasasının getirdiği yenilikler-Belediye başkanları ve meclis üyelerinin görev yetki ve sorumlulukları-Özlük hakları-Soruşturma-Meclis kararları-İmar kanunu-İşyeri mevzuatı -Zabıta yönetmeliği-3572 sayılı işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliği-GSM ruhsat verme işlemleri-5326 sayılı kabahatlar kanunu-6360 sayılı 14 ilde büyükşehir belediyesivle 27 ilçe kurulması ile bazı kanun ve yenilikler-5393 ve 5126 belediye kanunu 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu-3194 sayılı imar kanunu çerçevesinde  anlaşma ihaleleri uygulama yönetmeliği-5302 il özel idare kanunu-6172 sulama birlikleri kanunu

· PCM proje döngüsü yönetimi eğitimi - Hibe mekanizması-Sorun ağacı-Çözüm ağacı-Risk ve tehlike ağacı-Mantıksal çerçeve yaklaşımı-İş planı-Fizibilite raporları-Bütçe-Faaliyet raporları-Hedef grup analizi-Maliyetlerin gerekçelendirilmesi-Performans göstergeleri izleme ve değerlendirme süreci-Etki analizi-Kalkınma ajansı yönetim sistemi (KAYS) kalkınma ajansı ve AB uygulamaları

· 5018 Sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunu-Taşınır mal yönetmeliği-Analitik bütçe sınıflandırması

· Stratejik planlama ve yönetimi eğitimi-İç ve dış denetim usul ve esasları-Bütçe ve performans-Muhasebe kesin raporlama-Ön mali kontrol ve iç kontrol eğitimi-Bütçe kavramı-Devlet muhasebesi kavramı-Yansıtma kuralları-Kamu zararı ve tahsili-İç kontrol süreci-Yeni sayıştay kanunu ve mevzuat değişiklikleri

· 663 Sayılı HHK kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın yeni teşkilat yapısı ve bu kapsamda kamu mali yönetimi — Birim ve idare faaliyet raporlarının hazırlanması -kamu bilgi sistemi uygulamaları

· Tek düzen muhasebe sistemi (TDMS)-Güncelleştirilmiş yeni versiyonunun tanıtımı,kullanımı ve analitik bütçe uygulamaları - Kurum hesap planı- Harcirah kanunu

· 6091 Sayılı bütçe kanunu ve bütçe hazırlama uygulama - Döner sermaye katkı payları 

·ÇKYS VE MKYS programlarıda karşılaşılan sorunlar ,ÇKYS VE MKYS uygulamalı eğitimi

· Muhasebe dönem sonu ve dönem başı işlemleri-Kesin hesap ve yönetim dönemi hesabı E-Bütçe uygulama ve hazırlama

· İç kontrol ve ön mali kontrol yönergesi-İç kontrole ilişkin eylem planı

· 5510 Sosyal güvenlik kanunu eğitimi–İş hukuku eğitimi-İş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi-Temel iş sağlığı ve güvenliği ilkeleri –Ofis ortamında ISG ilkeleri-kanunlardaki değişiklikler-Genel kapsam-İstihdam şekilleri

· 657 Devlet memurları kanunu ( Görevde yükselme-Üniversitelerde personel mevzuatı-Kamuda personel istihdamı-Memurların hakları-İzinler ve dinlenme hakkı-Memur atama-Nakil-Resmi yazışma kuralları-Sözleşmeli personel çalıştırılması)4b-4c Kadrolarının maaşları -işçi,memur maaşları-Mevzuatta uygulamalar-İzinler mesai ve fazla mesai-Cezalar-Sosyal yardım haklar 2547 Yüksek öğretim kanunu -375 Sayılı kanun hükmünde kararname 4483 Türk ceza kanunu ve kamu görevlilerinin soruşturması-Memur soruşturma -Koğuşturma

· 6360 Sayılı büyükşehir belediye kanunu ve yeni büyükşehir belediye kanununun değerlendirilmesi.Büyükşehir belediyelerinin sorunlarına yönelik çözüm önerileri,tartışma ortamı

. Kişisel gelişim (Stres yönetimi, öfke kontrolü, zaman yönetimi, problem çözme, motivasyon, beden)  

. Uygulamalı iş hukuku - İşsizlik uygulamaları döner sermaye mali yönetim sistemi (DMİS)- Döner sermaye mali yönetim sistemi sorunlarI

· Kurum içi iletişim, kurum içi dayanışma, kurumlarda stresi önlemek için tavsiyeler, doneler HİTAP (Hizmet Takip Programı)Genel hükümler uygulama ilkeleri emeklilik-İstihdam şekillerine göre karşılaştırmalı- İzin hakları-375 Sayılı KHK-666 Sayılı KHK hastalık işlemleri ve raporlama-Hastalık izinleri-Refekat izinleri kamu görevlileri hakem kurulu kararları - E-Fatura eğitimi ,Resmi yazışma kuralları

. Hitap (Hizmet takip programı) eğitimimiz başlamıştır.

. E-Fatura ,İş sağlığı ve güvenliği, SGK eğitimimiz başlamıştır.

. KBS dersimiz hocamız tarafından verilmektedir.Birebir soru sorma imkanına sahip olacaksınız. Kbs modülünün uzmanı sadece bizim firmamızla çalışmaktadır.Lütfen diğer firmalardaki uzmanlarla karıştırmayınız. Kamu ihale mevzuatı (EKAP) Sayıştay Başdenetçi tarafından verilmektedir.
.Muhasebe sisteminde yapılan değişiklikler.
.Yatırımizleme ve koordinasyon başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelik.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu;

 

-        Devlet Memurlarının İstihdamı

-        Devlet Memurlarının Sorumlulukları

-        Devlet Memurlarının Hakları

-        İstihdam Şekillerine Göre Karşılaştırmalı İzin Hakları

-        Yasaklar

-        Çalışma Saatleri, İzinler, Sosyal Haklar ve Yardımlar

-        375 Sayılı KHK

-        666 Sayılı KHK

-        Hastalık Raporları ve Hastalık İzinleri – Refakat İzinleri

-        Hastalık İşlemleri ve Raporlama, Hastalık İzinleri, Refakat İzinleri

-        Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı

-        Amirlerin Memurları Yetiştirme Yükümlülüğü

-        Sözleşmeli Personel Çalıştırılması

-        Hizmet İçi Eğitim

-        Uygulama Yönetmelikleri

-        DPB Görüşleri

-        Sözleşmeli Personel Aile Yardımı – Puantaj Düzenlenmesi

-        Verilmesi – Verilmemesi Gereken Ek Ödemeler

 

 

4857 Sayılı İş Kanunu

 

-        6552 Sayılı Torba Yasanın iş kanununa getirdikleri

-        İş Kanununun Kapsamı

-        İş Kanununda işçi, İşveren, İşveren Vekili, İşyeri

-        İşyerini Bildirme, İstisnalar

-        Asıl İşveren-Alt İşveren Kavramları

-        Taşeron Çalıştırılmasında İşveren Yükümlülükleri

-        İşyerinin Devri, Geçici (Ödünç) İş İlişkisi

-        İşyerinin veya Bir Bölümünün Devri – Geçici (Ödünç) İş İlişkisi

-        İş Sözleşmesi ve Türleri

-        Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

-        Kısmi Süreli ve Tam Süreli İş Sözleşmesi

-        Hizmet Akitleri Uygulama Örnekleri

-        Hizmet akdinin Feshi

-        Süreli Fesih

-        İş Güvencesi Hükümlerinin Uygulama Örnekleri

-        Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması

-        Sözleşmenin Feshinde Usul-Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü

-        Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları

-        Çalışma Koşullarında Değişiklik ve iş Sözleşmesinin Feshi

-        İşçi İlişik Kesme Prosedürü Örnekler

-        Hizmet Akdinin İşçi ve İşveren Tarafından Derhal Feshi

-        İşçinin Haklı nedenle Derhal Fesih Hakkı

-        İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

-        Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi

-        Toplu İşçi Çıkarma Uygulaması

-        Kıdem Tazminatı

-        Kıdem Tazminatının Kurumlara Getirdiği Sorumluluk

-        Kıdem Tazminatı ve Hesaplama Tekniği

-        Özürlü, Eski hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma

-        Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu

-        Ücret

-        Ücret ve Ücretin Ödenmesi – İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi

-        Ücretin Gününde Ödenmemesi – Ücretin Saklı Kısmı

-        Ücret Bordrosu Düzenleme Yöntemi

-        Fazla Çalışma Uygulaması

-        Fazla Çalışma Ücreti

-        Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma – Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışma

-        Hafta Tatili – Genel Tatil Uygulaması

-        Hafta Tatili Ücreti – Genel Tatil Ücreti

-        Yıllık Ücretli İzin Uygulaması

-        Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve İzin Süreleri Yıllık Ücretli İzine Hak Kazanma ve İzni Kullanma Dönemi

-        Yıllık Ücretli İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Çalışan Haller

-        Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti

 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

 

-        Yeni Kanun Özellikleri

-        Temel Kavramlar

-        Destek Primi İle Çalışma

-        SGK’da Alt İşveren

-        SGK’lı Bildirme Yükümlülüğü

-        İşten Ayrılanı Bildirme Yükümlülüğü

-        İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kavramı

-        İş Kazası Geçiren Hastanın Hastaneye Sevki

-        Prim Oranları

-        Kısa Vadeli Sigorta Kolları

-        Özürlü Çalıştırma Primleri

-        Genç İşçi Çalıştırma Primleri

-        %5’lik Prim İndirimleri

-        İtibari Hizmet

-        Prime Tabi tutulmayacak Kazançlar

-        Prime Esas Kazançlar

-        İşe İade Davalarında Boşta Geçen Süre – Hesaplanması

-        Esneklik

-        Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları

-        Aylık Prim Hizmet Belgesi

-        Analık Hali

-        Ölüm Geliri

-        Evlenme Ödeneği

-        Borçlanma

-        Sağlanan Sağlık Hizmetleri

-        Yurtdışı Tedavileri

-        Katılım Payı

-        Sağlık Hizmetinin Bedeli


RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI


-       Resmi Yazışma Usul ve Esaslarını Gösteren Yönetmelik

-       Resmi Yazışma Ortamları ve Güvenliğin Sağlanması

-       Resmi Yazıların Bölümlendirilmesi

-       Resmi Yazıların Gönderiliş ve Alınışlarında Yapılacak İşlemler

-       Örnekli Açıklamalar

-       Arşiv Yönetmeliği

-       Arşiv Malzemesi ile Arşivlik Malzemenin Korunması

-       Görevlilerin Sorumluluğu

-       Birim Arşivinde Yapılması Gereken İşlemler

-       Ayıklama ve İmha İşlemleri

-       Standart Dosya Planları

-       Kurumsal Kodlamalar

-       Yazışma Kodları

-       Dosyalama Sistemi

-       Ve İlgili Diğer konular

 

             SAĞLIK HUKUKU

-   Sağlık Bakanlığı’nın Yapısı ve Görevleri

Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı

-   Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı

     - Sağlık Hukuku’na Giriş

Kavram olarak Sağlık Hukuku

-   Kamu Görevlileri ile İlgili Uygulama

     - Tıp Etiği ve Deontoloji

     - Hasta Hakları ve Yükümlülükleri

Hasta Hakları

-   Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma

-   Bilgi Edinme

-    Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme

-   Sağlık Personelini Tanıma, Seçme ve Değiştirme

-   Öncelik Sırasının Belirlenmesini Talep Etme

-     Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım

-   Tıbbi Gerekler Dışında Müdahale Yasağı

-   Ötanazi Yasağı

-     Tıbbi Özen Gösterilmesi

-     Genel Olarak Bilgi Talebi

-   Kayıtların İncelenmesi

-   Mahremiyet

-   Bilgilerin Gizli Tutulması

-   Hastanın Rızası

-   Aile Planlaması Hizmetleri ve Gebeliğin Sona Erdirilmesi

-   Tıbbi Araştırmalarda Hasta Hakları

-   Hasta Güvenliğinin Sağlanması

-    Dini Vecibelerin Yerine Getirilmesi ve Dini Hizmetlerden Faydalanma

-    İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi

-     Refakatçi Bulundurma ve Hasta Ziyareti

-   Hizmetin Sağlık Kuruluşu Dışında Verilmesi

-   Hastaya Yeterli Vakit Ayırılması ve Vakte Riayet Edilmesi

- Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı

-    Hasta Hakları Kurulları

-   Hastanın Yükümlülükleri

    - Hekim Hakları ve Yükümlülükleri

Hekim Hakları

-   Hizmetten Çekilme Hakkı

-   Hasta Seçme Hakkı

-    Güvenlik Hakkı

-    Güvenlik Hakkının İhlali Halinde Başvurulabilecek Kanun Yolları

-   Hekim Yükümlülükleri

-   Hekimin Özen Yükümlülüğü

-   Öykü Alma Yükümlülüğü

-    Muayene Yükümlülüğü

-   Teşhis Yükümlülüğü

-   Tedavi Yükümlülüğü

-   Reçete Yazma Yükümlülüğü

-   Tıbbi Teknik Kullanma Yükümlülüğü

-   Kayıt Tutma Yükümlülüğü

-    Sır Saklama Yükümlülüğü

-    Organizasyon Yükümlülüğü

-   Kullanılan İlaç ve Ürün ile İlgili Yükümlülükler

-   Mesleki Bilginin Geliştirilmesi Yükümlülüğü

-   Kimlik Tespiti Yapma Yükümlülüğü

     - Hekimlerin Hukuki Sorumluluğu

Hasta İle Hekim Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği

-   Hatalı Tıbbi Uygulamalar ( MALPRAKTİS)

-   Tazminat Sorumluğu

        - Hekimlerin Cezai Sorumluluğu

          -Hekimler Tarafından İşlenebilecek Suçlar ve Kabahatler

-   Kasten Öldürme ve Yaralama Suçları

-   Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçları

-   Hasta ile Cinsel İlişki Kurma

-   İnsan Üzerinde Deney ve Denemenin Cezalandırılabilmesi

-   Ceza Hukuku bağlamında Organ veya Doku Nakli

-   Çocuk Düşürme

-   Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

-   Verileri Hukuka Aykırı Olarak Paylaşma, Saklama

-   Dolandırıcılık

-   Belgede Sahtecilik

-  Çocuğun Soybağını Değiştirme

-   İrtikap

-   Rüşvet

-   Görevi Kötüye Kullan

-   Kamu Görevlisinin Ticareti

-   Sağlık Mensuplarının Suçu Bildirmemesi

-   Genital Muayene

-    Hekim Olmadığı Halde Hasta Tedavi Etme ve Hekim Ünvanının Kullanılması

-    Kabahatler

 

    - Hekimlerin İdari Sorumluluğu

Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması

-   Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği

-   Organ ve Doku Nakli Yönetmeliği

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği

-   İlaç Satışının Denetimi ve İlaç Satışında İdari Sorumluluk

-    Kamu Çalışanlarının Disiplin ve Soruşturma Süreçleri

  - Hastane Enfeksiyonlarının Hukuki Yansımaları

  - Özel Olarak Malpraktis ve Komplikasyondan Doğan    

       Sorumluluklar

 - Sağlık Mevzuatı

Uluslararası Sözleşmeler

-   Kanunlar

-   Yönetmelikler

- Yargı Kararları

 

27 KASIM -01 ARALIK 2015  TRABZON KESOS HOTEL
10-14 ARALIK 2015 ANTALYA RIXOS HOTEL BELDİBİ
17-21 ARALIK 2015 AFYON ANEMON HOTEL SPA

17-21 ARALIK 2015 ANTALYA ALVA DONNA HOTEL BELEK
12-13 ARALIK 2015 ÇANAKKALE AKOL OTEL

14-15 ARALIK 2015 ÇANAKKALE AKOL OTEL

21-25 ARALIK 2015 KIBRIS MERİT ROYAL PREMIUM HOTEL08-12 OCAK 2016 ANTALYA RIXOS HOTEL BELDİBİ
MEVZUAT KİTAPLARI
1) Ekap Rehberalim DEMİREL,Murat ARAPGİRLİ

                      FİYAT:125,00TL(KDV Dahil)

 

 • İhtiyaç Raporunun Oluşturulması
 • İdari Şartnamenin Oluşturulması
 • Sözleşme Tasarısının Oluşturulması 
 • Teklif Değerlendirme İşlemleri
 •  Örnek Uygulamalar, KİK Kararları 
 •  Uygulamaya Yönelik Açıklama ve Yorumlar

 

2)Yapım İşleri İhaleleri >Salim DEMİREL,Yusuf USLU 

                    FİYAT:70,00 TL(KDV Dahil)

 

 •   Uygulamaya Yönelik Açıklama ve Yorumlar
 •   Tartışmalı Konulara Cevaplar
 •    Emsal Kamu İhale Kurul Kararları
 •    İlgili mevzuat 

 

3)Doğrudan Temin >Salim DEMİREL, Murat ARAPGİRLİ

 

                    FİYAT:25 TL(KDV Dahil)

 

 •    Genel Olarak Doğrudan Temin
 •     Doğrudan Temin Uygulaması
 •     Doğrudan Temin Yöntemleri
 •     Ekler 
4)Yeni İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA REHBERİ >İsa KARAKAŞ
 •       İş sağlığı ve güvenliğinin genel esasları 
 •        Risk değerlendirmesi uygulamaları
 •       İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi işlemleri
 •         İş sağlığı ve güvenliği denetimleri-idari para cezaları
 •       İş kazası uygulamaları 

                          EĞİTİM SEMİNERLERİMİZDE  

                  - HİTAP (HİZMET TAKİP PROGRAMI)  

                  - İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ  

                  - SGK EĞİTİMİ     

                  - E-FATURA EĞİTİMİ 

                       - İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ 

                            

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ İLE KAMU HARCAMA VE

MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS) TAŞINIR KAYIT VE

YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAYICI EĞİTİMİ 

 • 5018 Sayılı KMYKK Kapsamında Taşınır Mal Yönetmeliği
 • Taşınır Mal Yönetmeliği Uygulaması, yönetmelikte Yapılan Değişiklikler
 • KBS/TKYS Kullanıcı Rolleri,Ürün Tanımlamaları İşlemleri
 • Test Ortamında Yetkilendirme
 • Rollerin Görev ve Yetkilerinin Kullanımı
 • Birim,Kişi,Marka,Lokasyon Tanımlamaları,Ürün Tanımları
 • Giriş-Çıkış İşlemleri ve Taleplerin Karşılanması ile Zimmet İşlemleri
 • Giriş-Çıkış İşlemlerine Örnek Uygulamalar
 • Kayıttan Düşme (Hurda-Terkin),Taleplerin Karşılanması
 • Zimmet ve Zimmetten İade İşlemleri
 • Ambarların Sayımı ve Yıl Sonu İşlemleri
 • Ambarların Devri,Ambar Sayımları ve Sayım Sonuçlarına Göre Yapılacak İşlemler
 • Yıl Sonu İşlemlerinin Tamamlanması ve Kapatılması
 • Sistemden Alınan  Defterler  ve Taşınır Raporları ile Kesin Hesap Raporları
 • TKKY Tarafından Alınabilen Defterler ve Taşınır Raporları,Konsolide Yetkilisi Tarafından Alınan Raporlar
 • Taşınır Giriş-çıkış İşlemleri(Satınalma,Deviralma,Bağış,İç Üretim,Sayım Fazlası,Değer Artışı,Tüketim,Satış,Kayıp,Çalıntı,Hurda,Devretme,Sayım Noksanı)
 • Taşınırların Muhasebe Kayıtlarına Alınması
 • Yıl Sonu Sayım ve Devir İşlemleri,Taşınır Yönetim ve Kesin Hesabı
 • Yıl Sonu Sayım ve Devir İşlemleri,Taşınır Yönetim ve Kesin Hesabı

NOT : KBS TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALI EĞİTİMİ İÇİN KATILIMCILARIN DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR GETİRMELERİ ZORUNLUDUR.AYRICA BİLGİSAYARDA FİRE-FOX İNTERNET TARAYICISI YÜKLÜ OLMASI GEREKMEKTEDİR…

 SEMİNERİMİZE KONAKLAMASIZ DA KATILABİLİRSİNİZ...

 

    NOT: EŞ VE ÇOCUKLARINIZIN SEMİNERDE

MİSAFİR OLMALARI İÇİN DERNEK YÖNETİCİLERİ İLE

İLETİŞİME GEÇİNİZ.

 

SEMİNER ÖDEMESİ NERDEN YAPILIR? 

VERGİ KESİNTİSİ - HİZMET  ALIMI

Seminer ücreti ödemelerinden KDV hariç tutardan binde 8,25 Damga Vergisi kesilmelidir. Damga Vergisi kesintisi yapıldığına ilişkin muhasebe işlem fişinin fakslanarak derneğimize gönderilmesi gerekmektedir.

- 4734 Sayılı Kanun çerçevesinde bir “hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, bunu düzenleyen kuruluştan fatura karşılığı satın alınabilmektedir. Söz konusu hizmetin kurum bütçesinden doğrudan temin (22d/22-b) yöntemi ile ödenmesi mümkündür (Aynı tarihte aynı eğitim mekânında aynı eğitimcinin davet edildiği başka bir eğitim semineri düzenlemesi mümkün olmadığından bu konuda KAMUSAL  EĞİTİM  AR-GE DERNEĞİ özel bir hakka sahip bulunmakta ve eğitim seminer ödemesinin 22/b kapsamında yapılması mümkün olmaktadır.)

Seminer katılım ücreti ,eğitim ve otel konaklama ücretini kapsayıp ,gidiş-dönüş gündeliği ile yol ücretini kapsamamaktadır. Analitik bütçe sınıflandırmasına göre ödemeler ,03.5.9.03 Kurslara Katılım Gideri bütçe tertibinden yapılabilmektedir. Döner Sermayeli İdarelerde ise Genel Yönetim Giderleri (eğitim,seminer,kurs vb.) tertiplerinden ödenebilir.

HEM SEMİNERE GELİP HEMDE HARCIRAHTA ALABİLİRSİNİZ...

6. Daire

Karar Tarihi : 11.4.2006

Tutanak No : 11310

 

Şişli Belediyesi saymanlığı 2004

 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 11.12.1981 tarih ve 2562 sayılı kanunun 15 inci maddesi ile değişik 37 inci maddesinin, mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan okul veya kurslara katılan memur ve hizmetlilerin kurs süresince yeme ve yatmalarının sağlanması halinde gündeliklerinde belli oranda indirim yapılmasını öngören 2 inci fıkrası 14.01.1988 tarih ve 311 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

            Dolayısıyla kanun koyucu anılan hükmü yürürlükten kaldırmakla mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilen memur ve hizmetlilerin yemeleri ve yatmaları kurumca sağlansa bile gündeliklerinin tam ödenmesini amaçlamıştır.

            Bu nedenle memuriyet mahalli dışında her şey dahil niteliğinde düzenlenen seminere katılan personele harcırahın unsurlarından olan yevmiyenin ödenmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmadığına, SEMİNER KONULARI
 
SALON-1
 
KAMU İHALE KANUNU VE KAMU SÖZLEŞMELERİ KANUNU EĞİTİMİ
 • 07.06.2014 ve 16.08.2014 tarihlerinde yayınlanan Kamu İhale Genel Tebliği ve Diğer Değişiklikler
 • Genel hükümler ve uygulama ilkeleri
 • İhaleye katılabilme kuralları
 • İhale süresi,usulleri ve uygulaması
 • Ön yeterlilik ilanı ve ihale dökümanları
 • Teklif ve başvuruların sunulması
 • Tekliflerin değerlendirilmesi
 • Danışmanlık hizmet ihaleleri özel hükümleri
 • Kik ve kuruma şikayet incelemeleri
 • Sözleşmenin uygulanması
 • Fiyat farkı,denetim,muayene ve kabul işlemleri
 • Teminat çeşitleri
 • Sözleşme değişiklikleri
 • Yürürlük,yürütme 
 • Yasaklar ve ceza sorumluluğu
 • Anlaşmazlıkların çözümü
 • Çeşitli hükümler
 • 4734 Sayılı Kanun Temel İlkeler, İhale Komisyonu·    
 • Uygulamalı Yaklaşık Maliyet Hesaplamalar      
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Alım, Satım, Kira, Taşıma İş ve İşlemlerinin Gerçekleştirilmesinde Uygulanacak Esaslar·       
 • Sözleşmeye Davet, Sözleşme İmzalanması·         
 • Şikayet Ve İtirazen Şikayet Usulü·        
 •  Çerçeve Anlaşma İhaleleri·        
 •  Doğrudan Temin Yöntemi, İş Artış - İş Azalış·        
 •  Hakediş İncelemeUsulleri ve Ödeme Emirleri·        
 •  Örnekli Fiyat Farkı Uygulamaları·        
 •  6111 Sayılı Torba Yasa İle 6098 Sayılı Borçlar Yasasının İhale Mevzuatına Yansımaları·        
 •  Elektronik İmza·       
 •  Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği·25.02.2011 tarihli (EKAP – Uygulamalı)·       
 •  Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Giriş·        
 •  İdare İşlemleri (EKAP)·         
 •  Uygulamalı İhale Öncesi İşlemler (EKAP)·       
 •   Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve KİK'e Uygunlugu ·      
 •    Hastane ve Üniversitelere Devredilen Taşınmazların (Kantin,Otopark vb.) İhalesi
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EĞİTİMİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN UYGULAMA
 
—  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu İlgili Maddeleri
—  2003/6554 Sayılı BKK Tabi Projeler
—  2003/6554 Sayılı BKK da belirlenen ihale usulleri
  Belli İstekliler Arasında İhale Usulü
  Pazarlık usulü
  Doğrudan Temin Usulü
—  Yabancı Ülkelerden Yapılan Mal Alımlarına İlişkin Teslim Şekilleri
—  Yabancı Ülkelerden Yapılan Mal Alımlarına İlişkin Ödeme Şekilleri
  Peşin Ödeme
  Kabul Kredili Ödeme
  Vesaik Mukabili Ödeme
  Mal Mukabili Ödeme
  Akreditifli Ödeme
  Sözleşme ile ilgili hükümler
  Kamu İhale Kanunu Genel Tebliğinin BAP ile ilgili Hükümleri
  BAP Ödemelerinde Kullanılacak Belgeler
  Hakediş Ödemelerinde dikkat edilecek düzenlemeler
  Yargı Kararları
  Maliye Bakanlığı Tebliğleri
 BAP MUHASEBE İŞLEMLERİ

 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNİN      BÜTÇE İŞLEMLERİ VE UYGULANMASI

 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNDE VERGİ MUAFİYET VE İSTİSNALAR
BELEDİYELER VE BELEDİYELERİN İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI VE DİGER KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ
 • Belediye Mevzuat Eğitimi
 • Belediyeler Kanunu
 • Büyükşehir Belediyesi Yasasının Getirdiği Yenilikler
 • Belediye Başkanları ve Meclis Üyelerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları
 • Özlük Hakları 
 • Soruşturma
 • Meclis Kararları
 • İmar Kanunu
 • İş Yeri Mevzuatı
 • Zabıta Yönetmeliği
SALON-2
 PCM-PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ
 • Hibe Mekanizması
 • Sorun Ağacı
 • Çözüm Ağacı
 • Risk ve Tehlike Ağacı
 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
 • İş Planı
 • Fizibilite Raporları
 • Bütçe
 • Faliyet Planları
 • Hedef Grup Analizi
 • Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi
 • Performans Göstergeleri
 • İzleme ve Değerlendirme Süreci
 • Etki Analizi
 • Kalkınma Ajansı Yönetim Sistemi (KAYS)
 • Kalkınma Ajansı ve AB Uygulamaları

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİM EĞİTİMİ

 

 •  Genel Hükümler ve Uygulama İlkeleri
 • Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama
 • İç ve Dış Denetim Usul ve Esasları
 • TaşıSnır Mal Yönetmeliği 
 • Kamu Mali Yönetimi
 • Bütçe Kavramı
 • Analitik Bütçe Sınıflandırılması
 • Devlet Muhasebesi Kavramı
 • Yansıtma Kuralları
 • Kamu Zararı ve Tahsili
 • İç Kontrol Süreci
 • Yeni Sayıştay Kanunu ve Mevzuat Değişiklikleri 

 

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ İLE KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ(KBS) 

TAŞINIR KAYIT  VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAYICI EĞİTİMİ 

 

 DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI EĞİTİMİ

1- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE BÜTÇE İŞLEMLERİ·        

İlgili mevzuat· Bütçe Nedir· Kurumsal Sınıflandırma. Bütçe Giderleri Fonksiyonel sınıflandırması·Bütçe Gelirleri ekonomik Sınıflandırması· Bütçe Giderleri ekonok Sınıflandırması· Birimlerin Bütçelerinin hazırlanmas Döner Sermaye İşletmesinin Konsolide Bütçesinin hazırlanması· Bütçenin Metin Kısmının Hazırlanması·Üniversite Yönetim Kurulunca Bütçenin Onaylanması·Harcama Kalemleri Arasında Aktarma· Ek Bütçe Yapılması·  Döner Sermaye Kesin Hesabının Çıkartılması·  Harcama Yetkilisinin Belirlenmesi

 2- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE MUHASEBE İŞLEMLERİ·         Örnek Uygulamalar·         Bütçe Hesaplarının Kullanılması·         Vergiler ile İlgili Kayıtlar·         Amortisman İşlemleri·         Yılsonu Envanter Kayıtları·         Yılsonu Cetvel ve Belgelerin Hazırlanması·         Sayıştay a Yönetim Dönemi Hesaplarının Gönderilmesi  

3- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE EK ÖDEME İŞLEMLERİ·         Döner sermaye işletmesi yasal yükümlülükleri·         İdari personele ek ödeme·         Akademik personele ek ödeme·         Yöneticilere ek ödeme·         Ek ödeme yapılmasında dikkat edilecek hususlar 

 4- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN; KURUMLAR V.K – GELİR VERGİSİ KAN. – KDV KAN. VE VUK KARŞISINDAKİ SORUMLULUKLARI VE SORUMLULAR·         Döner sermaye işletmesinin Kurumlar Vergisi kanunu karşısındaki durumu·         KVK yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri·         Döner sermaye işletmesinin Gelir Vergisi kanunu karşısındaki durumu ·         GVK yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri·         Döner sermaye işletmesinin Katma Değer Vergisi kanunu karşısındaki durumu·         KDV yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri·         Döner sermaye işletmesinin Vergi usul kanunu karşısındaki durumu·         VUK yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri

  5- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ UYGULAMASI VE YIL SONU İŞLEMLERİ·         Taşınır Mal Yönetmeliği Temel Kavramlar·         Taşınır İşlemlerine Genel Bakış·         Taşınır Kodları Ve Detaylı Hesap Planı İlişkisi·         Taşınır İşlemleri ile Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği İlişkisi·         Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre Sorumlular Ve Sorumluluk Müessesesi·         Taşınır İşlemlerinde Görevli Olan Aktörler·         Tüketime Sevk Ve Dayanıklı Taşınır İşlemleri·         Zimmet İşlemleri·         Düzenlenecek Belge Ve Defterler·         Bedelsiz Devirler·         Şartlı Ve Şartsız Bağış Ve Yardımlar·         Sayım Fazlası, Noksanı, Değer Düşüklüğü Ve Hurdaya Ayırma İşlemi·         Taşınırlarda Yıl Sonu İşlemleri·         Sayıştay a gönderilecek defter ve belgeler   

 SALON-3
 
HİTAP SGK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE PERSONEL MEVZUATI EĞİTİMİ 
 • HİTAP (Hizmet Takip Programı)
 • Genel Hükümler
 • Uygulama İlkeleri
 • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği İlkeleri
 • Ofis Ortamında İş Sağlığı Güvenliği İlkeleri
 • Kanunlardaki Değişiklikler
 • Genel Kapsam
 • İstihdam Şekilleri
 • Devlet Memurlarının Sorumlulukları ve Hakları
 • İzinler , Mesai ve Fazla Mesai
 • Cezalar
 • Sosyal Yardım ve Haklar
 • Hizmet Takibi ve Emeklilik
 • İstihdam Şekillrine Göre Karşılaştırmalı İzin Hakları
 • Yasaklar
 • 375 Sayılı KHK,666 Sayılı KHK
 • Hastalık İşlemleri ve Raporlama,Hastalık İzinleri,Refakat İzinleri,Kamu görevlileri Hakem kurulu Kararı 
 İLETİŞİM EĞİTİMİ
 • İletişim Süreci
 • Mesaj Alma ve Gönderme
 • İletişim Biçimleri ve Biçim Değişiklikleri
 • Algılama
 • İletişim Engelleri
 • Etkin Dinleme
 • İkna Anatomisi ve Stratejileri 
 • İletişimde EGO
 • Beden Dili Jestler ve Mimikler Ses Tonu
 • Eleştri Tartışma Stratejileri
 • Ekip Çalışması Liderlik
 • Sunuma Hazırlık
 • Planlama
 • Dinleyiciyi Çekme
 • Görsel ve İşitsel Araç Kullanımı 
 • Stres yönetimi-öfke kontrolü-zaman yönetimi-problem çözme-motivasyon-beden dili
 
657 DEVLET MEMURLARI KANUNU
  Devlet Memurlarının İstihdam Şekilleri ( İstihdam şekilleri ile ilgili diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde)     
  Devlet Memurlarının Sorumlulukları
      
  Devlet Memurlarının Hakları
        
  İstihdam Şekillerine Göre Karşılaştırmalı İzin Hakları
  Yasaklar
  Çalışma Saatleri,İzinler      
  Sosyal Haklar ve Yardımlar
        
  375 Sayılı KHK
        
  666 Sayılı KHK
        
  Hastalık Raporları ve Hastalık İzinleri
        
  Refakat İzinleri
      
  DPB Görüşleri
      
  Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı
 
2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU   
    Kaynak Aktarma (Mad.10)     
    Rektör Tarafından Görevlendirmeler (Mad.13/b-4)
  
    Yardımcı Doçentliğe Atama (Mad.23)
      
    Öğretim elemanı yetiştirme (Mad. 35)
     
    Çalışma esasları (Mad. 36)
      
    Kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirme (Mad.38)
      
    Yurtiçi ve yurtdışında görevlendirme (Mad.39)
       
    Kurumlar arası yardımlaşma (Mad.40)
    
    Disiplin ve Ceza İşleri (Mad.53)
   
    Döner Sermaye (Mad.58)
     
    Öğretim Elemanlarına Yapılacak Ödemeler Tablosu  


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam30
Toplam Ziyaret132241
Anket
2016 Yılında hangi şehirlerde seminer düzenlememizi istersiniz?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar2.89892.9105
Euro3.07593.0882
Hava Durumu
Anlık
Yarın
11° 15° 4°
Saat