Anasayfa

 
 
 
26-30 ARALIK  2014 :ANTALYA ASKA LARA RESORT&SPA

16-20 OCAK     2015 : MAXX ROYAL BELEK GOLF RESORT

30 OCAK-03 ŞUBAT 2015 :ALVA DONNA EXCLUSIVE BELEK

04-08 ŞUBAT 2015 :BODRUM VOYAGE HOTEL

15-19 ŞUBAT 2015:ULUDAĞ ALKOÇLAR ZONE HOTEL 

SEMİNERDE ANLATILACAK KONULAR

                                    Hastane  ve Üniversitelere Devredilen Taşınmazların (Kantin,Otopark vb.) İhalesi

·        6552 SAYILI Torba yasa-4734  KİK 4735 KİK –KIDEM TAZMİNATI-TAŞERON İŞÇİLER-SENDİKA-HİZMET ALIMLARI-YILLIK İZİN

·        Yapım işleri ihale sözleşmeleri uygulama eğitimi-HİZMET ALIMLARI İHALE SÖZLEŞMELERİ EĞİTİMİ

·        İhale dökümanlarının EKAP girişlerinde yapılan temel yanlışlıklar ve bunların düzeltilmesi

·        Yapım ve Hizmet ihaleleri sözleşme uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümü

·        Kamu İhale Kanunu eğitimi 07.06.2014 ve 16.08.2014 tarihlerinde  yapılan değişiklikler dahil tüm yönleriyle veaktif katılımlı

·        Genel hükümler ve uygulama ilkeleri-İhaleye katılabilme kuralları-ihale süresi, usulleri ve uygulaması ,ön yeterlilik  ilanı ve ihale dökümanları -teklif ve başvuruların sunulması-Tekliflerin değerlendirilmesi-danışmanlık hizmet ihaleleri özel hükümleri-kik ve kuruma şikayet incelemeleri-sözleşmenin uygulanması-fiyat farkı, denetim, muayene ve kabul işlemleri-teminat çeşitleri-sözleşme değişiklikleri-yürürlülük, yürütme-yasaklar ve ceza sorumluluğu-anlaşmazlıkların çözümü-yasaklar ve ceza sorumluluğu-çeşitli hükümler

·         Doğrudan Temin, Soru-Cevap Şeklinde Tartışma Ortam Kamu İhale Mevzuatı ile İlgili Her Türlü Sorun ve Çözüm Önerileri

·        2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Alım, Satım, Kira, Taşıma İş ve İşlemlerinin GerçekleştirilmesindeUygulanacak Esasla

·        Bilimsel Araştırmalar Projeleri ve KİK’e uygunluğu

·        Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği - 25.02.2011 tarihli (EKAP – Uygulamalı) İhalelerde Şikayet ve Yasak Fiili Durumlar

·        Muayene Kabul Komisyonları ve Kontrol Teşkilatlarının Dikkat Edecekleri Konular- İş Artışı, Fiyat Farkları, Süre Uzatımları

·        Son düzenlemeler çerçevesinde Sayıştay denetimi

·        Mal alımı, Hizmet alımı, Danışmanlık hizmet alım,Yapım  işleri  İhaleleri ve Uygulama Yönetmeliği, Aşırı Düşük Sorgulama

·        KAMU MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ-(KBS)YAZILIM PROGRAMINA DAİR TÜM DETAYLAR

·        6111 sayılı Torba Yasa ile 6098 sayılı Borçlar Yasasının İhale Mevzuatına Yansımaları

·        Temsil ,Tanıtma ve Ağırlama Harcamaları-5018 ve 4734 sayılı kamu ihale kanuna göre uygulamaları

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE  yasasının getirdiği yenilikler-belediye başkanları ve meclis üyelerinin görev yetki ve sorumlulukları-özlük hakları-soruşturma-meclis kararları-İMAR KANUNU-İŞYERİ MEVZUATI-ZABITA YÖNETMELİĞİ-3572 SAYILI İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA YÖNETMELİĞİ-GSM RUHSAT VERME İŞLEMLERİ-5326 SAYIL KABAHATLAR KANUNU-6360 SAYILI14 İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİVE 27 İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE YENİLİKLER-5393 VE 5126 BELEDİYE KANUNU 2464 SAYILIBELEDİYE GELİRLERİ KANUNU -3194 SAYILI İMAR KANUNUÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMN YÖNETMELİĞİ-5302 İL ÖZEL İDARE KANUNU-6172 SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU

·        PCM PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ- Hibe mekanizması-sorun ağacı-çözüm ağacı-risk ve tehlike ağacı-mantıksal çerçeve  yaklaşımı-iş planı-fizibilite raporları-bütçe-faaliyet raporları-hedef grup analizi-maliyetlerin gerekçelendirilmesi-performans göstergeleri izleme ve değerlendirme süreci-etki analizi-KALKINMA AJANSI YÖNETİM SİSTEMİ (KAYS)KALKINMA AJANSI VE AB UYGULAMALARI

·        5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu-TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ-ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI

·        Stratejik planlama ve yönetimi eğitimi-iç ve dış denetim usul ve esasları-Bütçe ve performans-Muhasebe kesin raporlama-ön mali kontrol ve iç kontrol eğitimi-bütçe kavramı-DEVLET MUHASEBESİ KAVRAMI-YANSITMA KURALLARI-KAMU ZARARI VE TAHSİLİ-İÇ KONTROL SÜRECİ-YENİ SAYIŞTAY KANUNU VE MEVZUAT DEĞİŞİLKLİLERİ

·        663 Sayılı HHK Kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın Yeni Teşkilat Yapısı ve Bu Kapsamda Kamu Mali Yönetimi — Birim ve İdare Faaliyet Raporlarının Hazırlanması -Kamu Bilgi Sistemi Uygulamaları

·        Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)-Güncelleştirilmiş Yeni Versiyonunun Tanıtımı,Kullanımı ve Analitik Bütçe Uygulamaları - Kurum Hesap Planı-  HARCIRAH KANUNU

·        6091 Sayılı Bütçe Kanunu  ve Bütçe Hazırlama Uygulama-- Döner Sermaye Katkı Paylarıı

·        ÇKYS VE MKYS programlarıda karşılaşılan sorunlar ,ÇKYS VE MKYS uygulamalı eğitimi

·        Muhasebe Dönem Sonu ve Dönem Başı İşlemleri-- Kesin Hesap ve Yönetim Dönemi Hesabı E-Bütçe Uygulama ve Hazırlama

·        İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yönergesi-- İç Kontrole İlişkin Eylem Planı

·        5510 Sosyal Güvenlik Kanunu  EĞİTİMİ–iş hukuku eğitimi-İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ-temel iş sağlığı ve güvenliği ilkeleri –ofis ortamında ISG ilkeleri-kanunlardaki değişiklikler-Genel kapsam-istihdam şekilleri

·        657 Devlet Memurları Kanunu ( Görevde Yükselme-Üniversitelerde Personel Mevzuatı-Kamuda Personel İstihdamı-Memurların Hakları-İzinler ve Dinlenme Hakkı-Memur Atama,Nakil-Resmi Yazışma Kuralları-Sözleşmeli Personel Çalıştırılması)4b-4c kadrolarının maaşları -işçi,memur maaşları.Mevzuatta uygulamalar-izinler mesai ve fazla mesai-cezalar-sosyal yardım haklar 2547 YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU-375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 4483 Türk Ceza Kanunu ve  Kamu görevlilerinin soruşturması-Memur Soruşturma ,koğuşturmA

·        6360 sayılı Büyükşehir  Belediye  Kanunu ve Yeni Büyükşehir Belediye Kanununun Değerlendirilmesi.Büyükşehir belediyelerinin sorunlarına yönelik çözüm önerileri,tartışma ortamı

·        Uygulamalı İş Hukuku İşsizlik Uygulamaları Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMİS)DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ SORUNLARIKişisel Gelişim (Stres yönetimi, Öfke Kontrolü, Zaman Yönetimi, Problem Çözme, Motivasyon, beden

·        Kurum içi iletişim, Kurum içi dayanışma, Kurumlarda stresi önlemek için tavsiyeler, doneler HİTAP (Hizmet TakipProgramı)Genel hükümler uygulama ilkeleri emeklilik-istihdam şekillerine  göre karşılaştırmalı izin hakları-375 sayılı KHK-666 SAYILI KHK hastalık işlemleri ve raporlama-hastalık izinleri-refekat izinleri  kamu görevlileri hakem kurulu kararları - ,E-FATURA Eğitimi ,RESMİ YAZIŞMA KURALLARI
BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ VE FİNANSAL RAPORLAMA
BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN HUKUKİ ALT YAPISI
BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE SAYIŞTAY DENETİMİ
BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN DENETİMİNDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI
BAĞIMSIZ DENETİM ZORUNLULUĞU
FİNANSAL RAPORLAMA ZORUNLULUĞU
FİNANSAL RAPORLAMA  VE BAĞIMSIZ DENETİME GEÇİŞ YILI


  


 

-----------------------------------------------------------------------------------

          26-30 ARALIK  2014  LARA_ANTALYA

        Aska Lara Resort & Spa

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

          16-20 OCAK  2015  BELEK_ANTALYA

        Maxx Royal Golf Resort

 

                             

-----------------------------------------------------------------------------------

          30 OCAK- 03 ŞUBAT  2015  BELEK_ANTALYA

        Alva Donna Exclusive Hotel

-----------------------------------------------------------------------------------

          04 - 08 ŞUBAT  2015  BODRUM

        Voyage Hotel


-----------------------------------------------------------------------------------
          15 - 19 ŞUBAT  2015  ULUDAĞ

        Alkoçlar Zone


 MEVZUAT KİTAPLARI


1) Ekap Rehberi>Salim DEMİREL,Murat ARAPGİRLİ

                      FİYAT:125,00TL(KDV Dahil)

 

 • İhtiyaç Raporunun Oluşturulması
 • İdari Şartnamenin Oluşturulması
 • Sözleşme Tasarısının Oluşturulması 
 • Teklif Değerlendirme İşlemleri
 •  Örnek Uygulamalar, KİK Kararları 
 •  Uygulamaya Yönelik Açıklama ve Yorumlar

 

2)Yapım İşleri İhaleleri >Salim DEMİREL,Yusuf USLU 

                    FİYAT:70,00 TL(KDV Dahil)

 

 •   Uygulamaya Yönelik Açıklama ve Yorumlar
 •   Tartışmalı Konulara Cevaplar
 •    Emsal Kamu İhale Kurul Kararları
 •    İlgili mevzuat 

 

3)Doğrudan Temin >Salim DEMİREL, Murat ARAPGİRLİ

 

                    FİYAT:25 TL(KDV Dahil)

 

 •    Genel Olarak Doğrudan Temin
 •     Doğrudan Temin Uygulaması
 •     Doğrudan Temin Yöntemleri
 •     Ekler 
4)Yeni İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA REHBERİ >İsa KARAKAŞ
 •       İş sağlığı ve güvenliğinin genel esasları 
 •        Risk değerlendirmesi uygulamaları
 •       İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi işlemleri
 •         İş sağlığı ve güvenliği denetimleri-idari para cezaları
 •       İş kazası uygulamaları 

                          EĞİTİM SEMİNERLERİMİZDE  

                  - HİTAP (HİZMET TAKİP PROGRAMI)  

                  - İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ  

                  - SGK EĞİTİMİ     

                  - E-FATURA EĞİTİMİ 

                       - İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ 

                            

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ İLE KAMU HARCAMA VE

MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS) TAŞINIR KAYIT VE

YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAYICI EĞİTİMİ 

 • 5018 Sayılı KMYKK Kapsamında Taşınır mal Yönetmeliği
 • Taşınır Mal Yönetmeliği Uygulaması, yönetmelikte Yapılan Değişiklikler
 • KBS/TKYS Kullanıcı Rolleri,Ürün Tanımlamaları İşlemleri
 • Test Ortamında Yetkilendirme
 • Rollerin Görev ve Yetkilerinin Kullanımı
 • Birim,Kişi,Marka,Lokasyon Tanımlamaları,Ürün Tanımları
 • Giriş-Çıkış İşlemleri ve Taleplerin Karşılanması ile Zimmet İşlemleri
 • Giriş-Çıkış İşlemlerine Örnek Uygulamalar
 • Kayıttan Düşme (Hurda-Terkin),Taleplerin Karşılanması
 • Zimmet ve Zimmetten İade İşlemleri
 • Ambarların Sayımı ve Yıl Sonu İşlemleri
 • Ambarların Devri,Ambar Sayımları ve Sayım Sonuçlarına Göre Yapılacak İşlemler
 • Yıl Sonu İşlemlerinin Tamamlanması ve Kapatılması
 • Sistemden Alınan  Defterler  ve Taşınır Raporları ile Kesin Hesap Raporları
 • TKKY Tarafından Alınabilen Defterler ve Taşınır Raporları,Konsolide Yetkilisi Tarafından Alınan Raporlar
 • Taşınır Giriş-çıkış İşlemleri(Satınalma,Deviralma,Bağış,İç Üretim,Sayım Fazlası,Değer Artışı,Tüketim,Satış,Kayıp,Çalıntı,Hurda,Devretme,Sayım Noksanı)
 • Taşınırların Muhasebe Kayıtlarına Alınması
 • Yıl Sonu Sayım ve Devir İşlemleri,Taşınır Yönetim ve Kesin Hesabı
 • Yıl Sonu Sayım ve Devir İşlemleri,Taşınır Yönetim ve Kesin Hesabı

NOT : KBS TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALI EĞİTİMİ İÇİN KATILIMCILARIN DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR GETİRMELERİ ZORUNLUDUR.AYRICA BİLGİSAYARDA FİRE-FOX İNTERNET TARAYICISI YÜKLÜ OLMASI GEREKMEKTEDİR…

 

SEMİNERLERİMİZE KONAKLAMASIZ DA KATILABİLİRSİNİZ…

    NOT: EŞ VE ÇOCUKLARINIZIN SEMİNERDE

MİSAFİR OLMALARI İÇİN DERNEK YÖNETİCİLERİ İLE

İLETİŞİME GEÇİNİZ.

 

 

VERGİ KESİNTİSİ - HİZMET ALIMI

Seminer ücreti ödemelerinden KDV hariç tutardan binde 8,25 Damga Vergisi kesilmelidir. Damga Vergisi kesintisi yapıldığına ilişkin muhasebe işlem fişinin fakslanarak derneğimize gönderilmesi gerekmektedir.

- 4734 Sayılı Kanun çerçevesinde bir “hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, bunu düzenleyen kuruluştan fatura karşılığı satın alınabilmektedir. Söz konusu hizmetin kurum bütçesinden doğrudan temin (22d/22-b) yöntemi ile ödenmesi mümkündür (Aynı tarihte aynı eğitim mekânında aynı eğitimcinin davet edildiği başka bir eğitim semineri düzenlemesi mümkün olmadığından bu konuda KAMUSAL  EĞİTİM  AR-GE DERNEĞİ özel bir hakka sahip bulunmakta ve eğitim seminer ödemesinin 22/b kapsamında yapılması mümkün olmaktadır.)

Seminer katılım ücreti ,eğitim ve otel konaklama ücretini kapsayıp ,gidiş-dönüş gündeliği ile yol ücretini kapsamamaktadır. Analitik bütçe sınıflandırmasına göre ödemeler ,03.5.9.03 Kurslara Katılım Gideri bütçe tertibinden yapılabilmektedir. Döner Sermayeli İdarelerde ise Genel Yönetim Giderleri (eğitim,seminer,kurs vb.) tertiplerinden ödenebilir.

 

 

SEMİNER KONULARI 
 
SALON-1
 
KAMU İHALE KANUNU VE KAMU SÖZLEŞMELERİ KANUNU EĞİTİMİ
 • 07.06.2014 ve 16.08.2014 tarihlerinde yayınlanan Kamu İhale Genel Tebliği ve diğer değişiklikler.
 • Genel hükümler ve uygulama ilkeleri
 • İhaleye katılabilme kuralları
 • İhale süresi,usulleri ve uygulaması
 • Ön yeterlilik ilanı ve ihale dökümanları
 • Teklif ve başvuruların sunulması
 • Tekliflerin değerlendirilmesi
 • Danışmanlık hizmet ihaleleri özel hükümleri
 • Kik ve kuruma şikayet incelemeleri
 • Sözleşmenin uygulanması
 • Fiyat farkı,denetim,muayene ve kabul işlemleri
 • Teminat çeşitleri
 • Sözleşme değişiklikleri
 • Yürürlük,yürütme 
 • Yasaklar ve ceza sorumluluğu
 • Anlaşmazlıkların çözümü
 • Çeşitli hükümler
 • 4734 Sayılı Kanun Temel İlkeler, İhale Komisyonu·    
 • Uygulamalı Yaklaşık Maliyet Hesaplamalar      
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Alım, Satım, Kira, Taşıma İş ve İşlemlerinin Gerçekleştirilmesinde Uygulanacak Esaslar·       
 • Sözleşmeye Davet, Sözleşme İmzalanması·         
 • Şikayet Ve İtirazen Şikayet Usulü·        
 •  Çerçeve Anlaşma İhaleleri·        
 •  Doğrudan Temin Yöntemi, İş Artış - İş Azalış·        
 •  Hakediş İncelemeUsulleri ve Ödeme Emirleri·        
 •  Örnekli Fiyat Farkı Uygulamaları·        
 •  6111 Sayılı Torba Yasa İle 6098 Sayılı Borçlar Yasasının İhale Mevzuatına Yansımaları·        
 •  Elektronik İmza·       
 •  Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği·25.02.2011 tarihli (EKAP – Uygulamalı)·       
 •  Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Giriş·        
 •  İdare İşlemleri (EKAP)·         
 •  Uygulamalı İhale Öncesi İşlemler (EKAP)·       
 •   Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve KİK'e Uygunlugu ·      
 •    Hastane ve Üniversitelere Devredilen Taşınmazların (Kantin,Otopark vb.) İhalesi 
BELEDİYELER VE BELEDİYELERİN İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI VE DİGER KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ
 • Belediye Mevzuat Eğitimi
 • Belediyeler Kanunu
 • Büyükşehir Belediyesi Yasasının Getirdiği Yenilikler
 • Belediye Başkanları ve Meclis Üyelerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları
 • Özlük Hakları 
 • Soruşturma
 • Meclis Kararları
 • İmar Kanunu
 • İş Yeri Mevzuatı
 • Zabıta Yönetmeliği
SALON-2
 
PCM-PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ
 • Hibe Mekanizması
 • Sorun Ağacı
 • Çözüm Ağacı
 • Risk ve Tehlike Ağacı
 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
 • İş Planı
 • Fizibilite Raporları
 • Bütçe
 • Faliyet Planları
 • Hedef Grup Analizi
 • Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi
 • Performans Göstergeleri
 • İzleme ve Değerlendirme Süreci
 • Etki Analizi
 • Kalkınma Ajansı Yönetim Sistemi (KAYS)
 • Kalkınma Ajansı ve AB Uygulamaları

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİM EĞİTİMİ

 

 •  Genel Hükümler ve Uygulama İlkeleri
 • Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama
 • İç ve Dış Denetim Usul ve Esasları
 • Taşınır Mal Yönetmeliği 
 • Kamu Mali Yönetimi
 • Bütçe Kavramı
 • Analitik Bütçe Sınıflandırılması
 • Devlet Muhasebesi Kavramı
 • Yansıtma Kuralları
 • Kamu Zararı ve Tahsili
 • İç Kontrol Süreci
 • Yeni Sayıştay Kanunu ve Mevzuat Değişiklikleri 

 

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ İLE KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ(KBS) 

TAŞINIR KAYIT  VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAYICI EĞİTİMİ 

 

 DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI EĞİTİMİ

1- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE BÜTÇE İŞLEMLERİ·         İlgili mevzuat·         Bütçe Nedir·         Kurumsal Sınıflandırma·         Bütçe Giderleri Fonksiyonel sınıflandırması·         Bütçe Gelirleri ekonomik Sınıflandırması·         Bütçe Giderleri ekonomik Sınıflandırması·         Birimlerin Bütçelerinin hazırlanması·         Döner Sermaye İşletmesinin Konsolide Bütçesinin hazırlanması·         Bütçenin Metin Kısmının Hazırlanması·         Üniversite Yönetim Kurulunca Bütçenin Onaylanması·         Harcama Kalemleri Arasında Aktarma·         Ek Bütçe Yapılması·         Döner Sermaye Kesin Hesabının Çıkartılması·         Harcama Yetkilisinin Belirlenmesi

 2- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE MUHASEBE İŞLEMLERİ·         Örnek Uygulamalar·         Bütçe Hesaplarının Kullanılması·         Vergiler ile İlgili Kayıtlar·         Amortisman İşlemleri·         Yılsonu Envanter Kayıtları·         Yılsonu Cetvel ve Belgelerin Hazırlanması·         Sayıştay a Yönetim Dönemi Hesaplarının Gönderilmesi  

3- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE EK ÖDEME İŞLEMLERİ·         Döner sermaye işletmesi yasal yükümlülükleri·         İdari personele ek ödeme·         Akademik personele ek ödeme·         Yöneticilere ek ödeme·         Ek ödeme yapılmasında dikkat edilecek hususlar 

 4- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN; KURUMLAR V.K – GELİR VERGİSİ KAN. – KDV KAN. VE VUK KARŞISINDAKİ SORUMLULUKLARI VE SORUMLULAR·         Döner sermaye işletmesinin Kurumlar Vergisi kanunu karşısındaki durumu·         KVK yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri·         Döner sermaye işletmesinin Gelir Vergisi kanunu karşısındaki durumu ·         GVK yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri·         Döner sermaye işletmesinin Katma Değer Vergisi kanunu karşısındaki durumu·         KDV yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri·         Döner sermaye işletmesinin Vergi usul kanunu karşısındaki durumu·         VUK yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri

  5- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ UYGULAMASI VE YIL SONU İŞLEMLERİ·         Taşınır Mal Yönetmeliği Temel Kavramlar·         Taşınır İşlemlerine Genel Bakış·         Taşınır Kodları Ve Detaylı Hesap Planı İlişkisi·         Taşınır İşlemleri ile Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği İlişkisi·         Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre Sorumlular Ve Sorumluluk Müessesesi·         Taşınır İşlemlerinde Görevli Olan Aktörler·         Tüketime Sevk Ve Dayanıklı Taşınır İşlemleri·         Zimmet İşlemleri·         Düzenlenecek Belge Ve Defterler·         Bedelsiz Devirler·         Şartlı Ve Şartsız Bağış Ve Yardımlar·         Sayım Fazlası, Noksanı, Değer Düşüklüğü Ve Hurdaya Ayırma İşlemi·         Taşınırlarda Yıl Sonu İşlemleri·         Sayıştay a gönderilecek defter ve belgeler   

 SALON-3
 
HİTAP SGK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE PERSONEL MEVZUATI EĞİTİMİ 
 • HİTAP (Hizmet Takip Programı)
 • Genel Hükümler
 • Uygulama İlkeleri
 • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği İlkeleri
 • Ofis Ortamında İş Sağlığı Güvenliği İlkeleri
 • Kanunlardaki Değişiklikler
 • Genel Kapsam
 • İstihdam Şekilleri
 • Devlet Memurlarının Sorumlulukları ve Hakları
 • İzinler , Mesai ve Fazla Mesai
 • Cezalar
 • Sosyal Yardım ve Haklar
 • Hizmet Takibi ve Emeklilik
 • İstihdam Şekillrine Göre Karşılaştırmalı İzin Hakları
 • Yasaklar
 • 375 Sayılı KHK,666 Sayılı KHK
 • Hastalık İşlemleri ve Raporlama,Hastalık İzinleri,Refakat İzinleri,Kamu görevlileri Hakem kurulu Kararı 
 İLETİŞİM EĞİTİMİ
 • İletişim Süreci
 • Mesaj Alma ve Gönderme
 • İletişim Biçimleri ve Biçim Değişiklikleri
 • Algılama
 • İletişim Engelleri
 • Etkin Dinleme
 • İkna Anatomisi ve Stratejileri 
 • İletişimde EGO
 • Beden Dili Jestler ve Mimikler Ses Tonu
 • Eleştri Tartışma Stratejileri
 • Ekip Çalışması Liderlik
 • Sunuma Hazırlık
 • Planlama
 • Dinleyiciyi Çekme
 • Görsel ve İşitsel Araç Kullanımı 
 • Stres yönetimi-öfke kontrolü-zaman yönetimi-problem çözme-motivasyon-beden dili
 
657 DEVLET MEMURLARI KANUNU
        Kapsam  ·         Söİstihdam Şekilleri ( İstihdam şekilleri ile ilgili diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde)·         Devlet Memurlarının Sorumlulukları·         Devlet Memurlarının Hakları·         İstihdam Şekillerine Göre Karşılaştırmalı İzin Hakları·         Yasaklar·         Çalışma Saatleri,İzinler·         Sosyal Haklar ve Yardımlar·         375 Sayılı KHK·         666 Sayılı KHK·         Hastalık Raporlaro ve Hastalık İzinleri·         Refakat İzinleri·         DPB Görüşleri·         Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı
 
2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU   
      Kaynak Aktarma (Mad.10)·         Rektör Tarafından Görevlendirmeler (Mad.13/b-4)·         Yardımcı Doçentliğe Atama (Mad.23)·         Öğretim elemanı yetiştirme (Mad. 35)·         Çalışma esasları (Mad. 36)·         Kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirme (Mad.38)·         Yurtiçi ve yurtdışında görevlendirme (Mad.39)·         Kurumlar arası yardımlaşma (Mad.40)·         Disiplin ve Ceza İşleri (Mad.53)·         Döner Sermaye (Mad.58)·         Öğretim Elemanlarına Yapılacak Ödemeler Tablosu  


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam41
Toplam Ziyaret108104
Anket
2014 Yılında hangi şehirlerde seminer düzenlememizi istersiniz?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar2.32052.3298
Euro2.84842.8599
Hava Durumu
Anlık
Yarın
3° 1°
Saat