• Teşeron İşçiler
 • Teşeron İşçiler
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 7
 • 7

Anasayfa

 • 25-29 HAZİRAN 2018 BODRUM SALMAKİS BEACH RESORT SPA HOTEL
 • 25-29 HAZİRAN 2018 ANTALYA DOUBLE TREE BY HİLTON HOTEL KEMER
 • 29 HAZİRAN 3 TEMMUZ 2018 ANTALYA DOUBLE TREE BY HİLTON HOTEL KEMER
 • 29 HAZİRAN 3 TEMMUZ 2018 BODRUM SALMAKİS BEACH RESORT SPA HOTEL
 • 09-13 TEMMUZ 2018 ANTALYA DOUBLE TREE BY HİLTON HOTEL KEMER
 • 13-17 TEMMUZ 2018 ANTALYA KAYA HOTEL SİDE
 • 17-21 TEMMUZ 2018 ANTALYA KAYA HOTEL SİDE
 • 20-24 TEMMUZ 2018 ANTALYA DOUBLE TREE BY HİLTON HOTEL KEMER
 • 24-28 TEMMUZ 2018 MARMARİS GREEN NATURE RESORT DİAMOND & SPA OTEL MUĞLA
 • 27-31TEMMUZ 2018 BODRUM SALMAKİS BEACH RESORT SPA HOTEL 

www.kargeport.com 

NOT : BU EĞİTİMLERDE AŞAGIDA YAZAN TÜM KONULAR ANLATILACAKTIR.

SEMİNER KONULARI

BAP EĞİTİMİ

Taşınır mal yönetmeliği ve tkys,hys, e-yolluk ihtiyaç fazlası taşnır uygulaması

Bap alımları kbs ve muhasebe işlemleri(yeni yönetmelik gereği kbs yenilikleri)

Konsilide görevlilerine yönelik idare bazında taşınır mal yıl sonu işlemlerive rporlanmsı bu ğitimler sıfırdan kullanıcı baznda düzenlenmesi  

6552 Sayılı torba yasa 4734 Kamu ihale kanunu 4735 Kamu ihale sözleşmeleri kanunu kıdem tazminatı taşeron işçiler sendika hizmet alımları yıllık izin 

Yapım işleri ihale sözleşmeleri uygulama eğitimi-hizmet alımları ihale sözleşmeleri eğitimi
İhale dokümanlarının EKAP girişlerinde yapılan temel yanlışlıklar ve bunların düzeltilmesi 
Yapım ve hizmet ihaleleri sözleşme uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümü
Kamu ihale kanunu eğitimi 12.06.2015 ve 28.07.2015  tarihlerinde yapılan değişiklikler dahil tüm yönleriyle ve aktif katılımlı
Genel hükümler ve uygulama ilkeleri ihaleye katılabilme kuralları-ihale süresi, usulleri ve uygulaması ön yeterlilik ilanı ve ihale dokümanları teklif ve başvuruların sunulması-tekliflerin değerlendirilmesi danışmanlık hizmet ihaleleri özel hükümleri kik ve kuruma şikayet incelemeleri sözleşmenin uygulanması fiyat farkı, denetim, muayene ve kabul işlemleri teminat çeşitleri sözleşme değişiklikleri yürürlülük yürütme yasaklar ve ceza sorumluluğu anlaşmazlıkların çözümü çeşitli hükümler
Doğrudan temin, soru-cevap şeklinde tartışma ortam kamu ihale mevzuatı ile ilgili her türlü sorun ve çözüm önerileri Kamu ihale mevzuatının temel ilkeleri Kapsam ve istisnalar İhale süreçlerine ilişkin ana kurallar.

Kamu İhale Kanunu

Yapım işleri ihale sözleşmeleri uygulama eğitimi-hizmet alımları ihale sözleşmeleri eğitimi
İhale dokümanlarının EKAP girişlerinde yapılan temel yanlışlıklar ve bunların düzeltilmesi 
Yapım ve hizmet ihaleleri sözleşme uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümü
Kamu ihale kanunu eğitimi 12.06.2015 ve 28.07.2015  tarihlerinde yapılan değişiklikler dahil tüm yönleriyle ve aktif katılımlı
Genel hükümler ve uygulama ilkeleri ihaleye katılabilme kuralları-ihale süresi, usulleri ve uygulaması ön yeterlilik ilanı ve ihale dokümanları teklif ve başvuruların sunulması-tekliflerin değerlendirilmesi danışmanlık hizmet ihaleleri özel hükümleri kik ve kuruma şikayet incelemeleri sözleşmenin uygulanması fiyat farkı, denetim, muayene ve kabul işlemleri teminat çeşitleri sözleşme değişiklikleri yürürlülük yürütme yasaklar ve ceza sorumluluğu anlaşmazlıkların çözümü çeşitli hükümler
Doğrudan temin, soru-cevap şeklinde tartışma ortam kamu ihale mevzuatı ile ilgili her türlü sorun ve çözüm önerileri Kamu ihale mevzuatının temel ilkeleri Kapsam ve istisnalar İhale süreçlerine ilişkin ana kurallar

Kamu İhale Kanunu

Kamu ihale mevzuatının temel ilkeleri
Kapsam ve istisnalar
İhale süreçlerine ilişkin ana kurallar

Yaklaşık Maliyet

Teknik şartnamenin hazırlanması
Yaklaşık maliyetin hazırlanması
Yapım işlerinde yaklaşık maliyet
Hizmet alımlarımda yaklaşık maliyet
Mal alımlarında yaklaşık maliyet

İhale Usulleri

Açık ihale usulü
Belli istekliler arasında ihale usulü
Pazarlık usulü
Doğrudan temin alımları

İhale İlanı

İlan şekli ve süreleri
İlansız (davet yoluyla) gerçekleştirilen ihaleler

İhale Komisyonu

İhale komisyonunun oluşturulması
Komisyonun görev ve sorumlulukları

İstenecek Belgeler ve Yeterlilik Kuralları

İhaleye sunulacak belgeler
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler
Meslek ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

İhale Dokümanı

Ön yeterlilik ve idari Şartnamenin hazırlanması
Sözleşme tasarsının hazırlanması
Yapım işlerinde dikkat edilecek hususlar
Hizmet alımlarında dikkat edilecek hususlar
İhale dokümanı satışı ve EKAP üzerinden indirilmesi
İhale dokümanına yönelik şikayet başvuruları
İhale dokümanında açıklama ve zeyilname yapılması
İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

Tekliflerin Sunulması ve Açılması

Teklif zarflarının şekil yönünden incelenmesi
Zarfların açılması ve belgelerin kontrolü

Komisyon Kapalı Oturumu

Belgelerin ayrıntılı olarak incelenmesi
Bilanço ve ciro belgelerinin yeterliği
İş deneyim belgelerinin yeterliği
Eksik bilgi tamamlatma
Aritmetik hata kontrolü
Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmes

Kesinleşen İhale Kararı Ve Sözleşme

İhale kararının alınması
Kesinleşen ihale kararının tebliğ edilmesi
İhale kararına yönelik şikayet başvuruları
Sözleşmeye davet ve sözleşmenin imzalanması

Doğrudan Temin Eğitimi

Mal yapım ve hizmet ihaleleri
Yapım işleri ihale sözleşmeleri uygulama eğitimi

Genel Hükümler Ve Uygulama Esasları

İdareler açısından ihale sözleşmeleri ve uygulama esasları nelerdir?
Süreklilik arz eden hizmet alımlarının farkları nelerdir?
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının farkları nelerdir?
Hizmet alımı sözleşmelerinde uygulanan mevzuatlar hangileridir?

İş Yeri Teslimi Ve İşe Başlama

Yer tesliminden önce idarece yapılması gerekenler nelerdir?
Yükleniciye iş yeri teslimi yapılması zorunlu mudur?

İş Artış Ve İş Eksilişleri

İş artışı hangi şartlarda ve durumlarda yapılabilir?
Personele dayalı işlerde sözleşme bedeline göre mi yoksa işçi sayısına göre mi artış yapılır?
İş artışı ile birlikte süre uzatımı verilmesi gerekir mi?
İş artış kararı ve onayı nasıl verilir?
İş artışı yapıldığında ek sözleşme yapılır mı?
İş artışı yapıldığında karar ve sözleşme damga vergisi alınır mı?

Süre Uzatımları

Süre uzatımında mücbir sebepler nelerdir?
Hizmet alımlarında hangi durumlar mücbir sebep olarak sayılabilir?
Süreklilik arz eden hizmet alımlarında da süre uzatımı yapılabilir mi?

Gecikme Cezaları

Gecikme cezası kesilirken gecikme süresi nasıl hesaplanır?
Verilen ihtar süresi, cezalı çalışan günlerden düşülür mü?
Gecikme cezası hesabında sözleşme bedeline fiyat farkları ve iş artışları dahil midir?

Sözleşmelerin Feshi

İdare hangi şartlarda sözleşmeyi  feshedebilir?
Yüklenici hangi şartlarda sözleşmeyi  feshedebilir?
Sözleşmenin karşılıklı olarak feshi mümkün müdür?
Sözleşmenin feshi halinde idarece yapılması gereken işlemler nelerdir?

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları

İşçi alacakları ve işçi haklarının uygulanması konusunda idarelerin sorumlulukları nelerdir?
Aynı idarede 1 yıldan fazla senedir çalışmakta olan işçilerin yasal haklarından kim sorumludur?
Yüklenicinin işçilere maaşları ödememesi, eksik veya geç ödemesi durumunda idare nasıl hakaret etmelidir?
İdare yükleniciye ödenecek hakediş tutarının doğrudan işçilere ödeyebilir mi?
İşçinin yasal izin kullanarak  işe gelmemesi durumunda(yıllık izin, evlenme izni, ölüm izni….vs) idare yükleniciden başka bir işçi çalıştırılmasını isteyebilir mi?
Yüklenicinin idareye verdiği maaş ve bordroları, hakediş ödemelerinde dikkate alınır mı?
Yüklenici maaş bordrolarında hata yapmışsa ve eksik para yatırmışsa idare ne yapmalıdır?
Emekli işçi veya özürlü işçi çalıştırılması konusunda idarenin sorumluluğu varmıdır?
Fazla mesai yapıldığında saatlik ücret nasıl hesaplanmalıdır?
Fazla mesailerin ücret ödenerek mi yoksa izin kullandırılarak mı karşılanması doğrudur?
Yıllık 270 saati geçen fazla mesailerin ücrete yükleniciye ödenebilir mi?
Yol ve yemek bedeli ödenene işlerde, işçinin izinli veya raporlu olması veya mazeret bildirmeden işe gelmemesi halinde yol ve yemek bedeli ödenir mi?
Aylık puantajlar hesaplanırken 28/29 veya 31 gün çeken aylarda eksik çalışılan gün hesabı nasıl yapılmalıdır?

Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı, Kararname Hükümleri Çerçevesinde Fiyat Farkı

Kararname hükümleri çerçevesinde fiyat farkı
Kararnamenin 7. Maddesine göre fiyat farkı hesabı
Fiyat farkı formülünde sabit kat satılar ve (pn) değeri
İş programı ve ödenek dilimlerinin fiyat farkı hesabına etkisi
Kararnamenin 7. maddesine göre a1 ve a2 işçilik katsayıları nasıl belirlenir?
Kararnamenin 7. Ve 8. Maddesinin bir arada uygulandığı işlerde a1 ve a2 katsayıları nasıl belirlenir?
Kararnamenin 8.maddesine göre a1 ve a2işçilik katsayıları nasıl belirlenir?
Asgari ücretin üzerinde ödeme yapılan personel için a1 ve a2 işçilik katsayıları nasıl belirlenir?
Kararnamenin 8. maddesine göre fiyat farkının ödenebilmesinin temel şartları nelerdir?
Kararnamenin 8. maddesinin (a), (b ) v e (c) bentlerine göre fiyat farkı nasıl hesaplanır?
İş artışı veya iş eksilişi halinde fiyat farkı nasıl hesaplanır ?
Fiyat farkı hesabına fazla mesai ödemeleri dahil edilebilir mi?

Hakediş Raporları

Hakediş raporu hangi belgelerden oluşur?
Hakediş raporunun ekinde hangi belgeler yer alır?
Hakediş iç sayfalarını ve kapağını kimler onaylar?
Geçici hakedişlerde yapılan hatalat daha sonradan düzeltilebilir mi?
Hakediş arka kapağı(ödeme cetveli) nasıl düzenlenmelidir?
Yüklenicinin idareye keseceği fatura bedeli arka kapaktaki hangi rakamdır?

Uygulanacak Kesintiler

Damga vergisi kesintileri
KDV tevkifatı kesintisi
Ek kesin teminat kesintisi
Ceza kesintileri
İdare malı kesintileri

Kamu görevlilerinin sorumlulukları

Kamu zararı nedir ve nasıl oluşur?
Kamu zararında kimler sorumludur?
Üst yöneticilerin sorumlulukları
Harcama yetkililerinin sorumlulukları
Gerçekleştirme görevlilerinin sorumlulukları
Muhasebe yetkililerinin sorumlulukları

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu

Kamu ihale mevzuatının temel ilkeleri
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu, taşınır mal mevzuatı
5018 sayıl kamu mali yönetim ve 6085 sayılı kanun çerçevesinde hesap verme sorumluluğu
Mali yönetimde görev, yetki ve sorumluluklar
Kamu zararı, kamu zararında sorumluluk, takip ve tahsil usulleri
Sayıştay kanunu ile getirilen değişiklikler ve yeni denetim anlayışı
Stratejik planlama, stratejik planların güncellenmesi ve yenileme
Performans programlarının hazırlanması
Analitik bütçe sınıflandırılması
Stratejik plan, performans programı ve performans esaslı bütçe ilişkisi
Kamuda iyi yönetişim ilkeleri
İç kontrol mevzuatı ve uygulama örnekleri
İç kontrolde yol haritası(bundan sonra)
Eylem planlarının yenilenmesi
Kurumsal risk yönetimi
Risk tanımlama, değerlendirme, analiz teori ve uygulamaları
Kamu harcama süreçleri
Mali işlemler iş akış şemalarının hazırlanması, süreç kontrol ve iyileştirme yöntemleri
Süreç kontrol listelerinin hazırlaması ve uygulanması
İç kontrol türevleri
Stratejik planlama
İyi yönetim ilkeleri
2914 sayılı kanuna göre ek ödemeler

Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Konuları

14.3.2016-2016/8646 BKK değişen kavramlar
Tanımlar
Kullanılacak belgeler
Sorumluluk
Taşınır kayıt yetkilileri
Taşınır kontrol yetkilileri
Kefalet kanunu işlemleri
Taşınır konsolide görevlileri
Muhasebe yetkililerinin taşınır hesabına ilişkin görev ve sorumlulukları
Satın alınan taşınırların giriş işlemleri
Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırların girişi
İç imkanlarla üretilen taşınırların giriş işlemleri
İade edilen taşınırların girişi
Kayıt hatalarının düzeltilmesi
Taşınır işlem fişi düzenlenmeyecek haller
Kulanım suretiyle taşınır çıkış işlemleri
Devir suretiyle çıkış
Kamu idarelerine tahsis
Kullanılmaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı nedeniyle çıkış
Hurdaya ayırma, imha ve satış işlemleri
Kuruş farkları
Sayım kurulunun oluşturulması
Harcama birimi taşınır yönetim hesabı çıkartılması
Kamu idarelerinin taşınır kesin hesabının çıkartılması

Taşınır Mal Yönetmeliği İle Kamu Harcama Ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Taşınır Kayıt Ve Yönetim Sistemi Uygulayıcı Eğitimi

5018 sayılı KMYKK kapsamında taşınır mal yönetmeliği
Taşınır mal yönetmeliği uygulaması, yönetmelikte yapılan değişiklikler
KBS/TKYS kullanıcı rolleri , ürün tanımlamaları işlemleri
Test ortamında yetkilerin kullanımı birim, kişi, marka, lokasyon tanımlamaları ,ürün tanımları
Giriş Çıkış işlemleri ve taleplerin karşılanması ile zimmet işlemleri
Giriş Çıkış işlemlerine örnek uygulamalar
Kayıttan  düşme ( hurda terkin ), taleplerin karşılanması
Zimmet ve zimmet iade işlemleri
Ambarların sayımı ve yıl sonu işlemleri
Ambarların devri , ambar sayımları ve sayım sonuçlarına göre yapılacak işlemler
Yıl sonu işlemlerinin tamamlanması ve kapatılması
Sistemden alınan defter ve taşınır raporları ile kesin hesap raporları
TKKY tarafından alınabilen defterler ve taşınır raporları, konsolide yetkilisi tarafından alınan raporlar
Taşınır giriş çıkış işlemleri ( satınalma, devir alma, bağış, iç üretim sayım fazlası ,değer artışı , tüketim, satış, kayıp, çalıntı, hurda, devretme, sayım noktası )
Taşınırların muhasebe kayıtlarının alınması
Yıl sonu  sayım ve devir işlemleri, taşınır yönetim ve kesin hesabı

Not: KBS taşınır kayıt yönetim sistemi uygulamalı eğitimi için katılımcıların dizüstü bilgisayar getirmeleri zorunludur. Ayrıca bilgisayarda firefox internet tarayıcısı yüklü olması gerekmektedir…

Bilimsel Araştırma Projeleri Eğitimi

Yükseköğretim kurumları tarafından 4734 sayılı kamu ihale kanunun 3.maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin uygulama
4734 sayılı kamu ihale kanunu ilgili maddeleri
2003/6554 sayılı BKK tabi projeleri
2003/6554 sayılı BKK’da belirlenen ihale usulleri
6550 sayılı araştırma yapılarının kurulması
Belli istekliler arasında ihale usulü
Pazarlık usulü
Doğrudan temin usulü
Yabancı ülkelerden yapılan mal alımlarına ilişkin teslim şekilleri
Yabancı ülkelerden yapılan mal alımlarına ilişkin ödeme şekilleri
Peşin ödeme
Kabul kredili ödeme
Vesaik mukabili ödeme
Mal mukabili ödeme
Akreditifli ödeme
Sözleşme ile ilgili hükümler
Kamu ihale kanunu genel  tebliğinin bap ile ilgili hükümleri
Bap  ödemelerinde kullanılacak belgeler
Hak ediş ödemelerinde dikkat edilecek düzenlemeler
Yargı karaları
Maliye bakanlığı tebliğileri
Bap muhasebe işlemleri  yüksek öğretim kurumlarında bilimsel  araştırma projelerinin bütçe işlemleri ve uygulanması  bilimsel araştırma projelerinde  vergi  muafiyet ve istisnalar
Yüksek öğretimde kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve tüzel  kişilik kazanması  personel  çalıştırması personele yapılacak ödemeler

Tübitak Harcamaları İle İlgili Mevzuat Yönetmelikler Bütçe Ve Personel İşlemleri

Üniversiteler tarafından desteklenen projeler
Tübitak projeleri
San tez  projeleri
AB projeleri
Muhasebe işlemleri

Yüksek Öğretim Kurumlarına Bağlı İktisadi İşletmeler ( Kuruluşları-Faaliyetleri-Denetimi )

Sosyal tesislerin yapımı ( Özel bütçe yatırımları yapı işlet devret modeli ile yapılan yarımlar sosyal tesisler gelirleri ile yapılan yatırımlar )
Sağlık kültür ve spor dairesi başkanlığınca doğrudan işletilen sosyal tesisler
Sosyal tesisler iktisadi işletmesi altında işletilen sosyal tesisler
Bütçe ve muhasebe işlemleri
Personel istihdamı ve personele yapılacak ödemeler
Vergi sorumlulukları muafiyet ve istisnalar(5520 sayılı kurumlar vergisi kanunu-katma değer vergisi kanunu-213 sayılı vergi usul kanunu)
İktisadi işletmelerin denetimi
Taşınır ve taşınmaz mal işlemleri
Alım-satım işlemlerinde tabi oldukları mevzuat
Örnek düzenlemeler

Yükseköğretim Kurumları Tarafından İşletilen Sosyal Tesisler

Kurumlar vergisi kanununa göre işletme
Kurumlar vergisi kanununa göre iktisadi kamu kuruluşu
Yükseköğretim kurumlarının kurumlar vergisi kanunu karşısındaki hukuki durumu
İktisadi işletmelerin kuruluş dayanakları
Faaliyet alanları
Kuruluşları
İktisadi işletmelerin bütçe işlemleri
Muhasebe işlemleri
İktisadi işletmelerde personel istihdamı
2547-13 / b-4 maddesine istinaden yapılan görevlendirmeler ile istihdam edilen memurlar
Sosyal tesislerde çalıştıracak olan personel kısıtlaması
4857 sayılı iş kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personel
Kamu haznedarlığı tebliği kapsamında sorumluluklar
Vergi kanunları kapsamında sorumluluklar
5520 sayılı kurumlar vergisi kanunu
193 sayılı gelir vergisi kanunu
488 sayılı damga vergisi kanunu
3065 sayılı katma değer vergisi kanunu
213 sayılı vergi usul kanunu
Hak ediş ödemelerinden kaynaklanan sorumluluklar
Taşınır mal yönetmeliği uygulaması
Taşınmaz işlemeleri
Alım Satım işlemleri
İktisadi işletmelerin denetimi

Döner Sermaye İşletmeleri Eğitimi

Bütçe ve muhasebe işlemleri
Örnek uygulamalar
Personel istihdamı ve personele yapılacak ödemeler
Vergi sorumlulukları, muafiyet ve istisnaları
5520 sayılı kurumlar vergisi kanunu
193 sayılı gelir vergisi kanunu
488 sayılı damga vergisi kanunu
3065 sayılı katma değer vergisi kanunu
213 sayılı vergi usul kanunu
Taşınır mal işlemleri
Alım-satım işlemlerinde tabi oldukları mevzuat

Döner Sermaye İşlemlerinde Bütçe Ve Muhasebe İşlemleri

İlgili mevzuat
Bütçe nedir
Kurumsal sınıflandırma
Bütçe giderleri fonksiyonel sınıflandırması
Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırması
Birimlerin bütçelerinin hazırlanması
Döner sermayeli işletmesinin konsolide bütçesinin hazırlanması
Bütçenin metin kısmının hazırlanması
Üniversite yönetim kurulunca bütçenin onaylanması
Harcama kalemleri arasında aktarma
Ek bütçe yapılması
Döner sermaye kesin hesabının çıkartılması
Harcama yetkilisinin belirlenmesi
Bütçe hesaplarının kullanılması
Vergiler ile ilgili kayıtlar
Amortisman işlemleri
Yıl sonu envanter kayıtları
Yıl sonu cetvel ve belgelerin hazırlanması
Sayıştay’a yönetim dönemi hesaplarının gönderilmesi
18/01/2014 tarihli 6514 sayılı tam gün yasası ile getirilen değişiklikler ve yeniliklerin üniversitelerin döner sermayeli işletmelerinde uygulanması
Döner sermaye personeli ve saymanlık personelinin ek ödeme alması, birim bütçelerinin ve ek bütçelerinin hazırlanması
Döner sermaye kesin hesabının çıkarılması , vergi amortisman ve yıl sonu envanter kayıtları sayıştaya yönetim dönemi hesaplarının gönderilmesi
Yükseköğretim kurumlarında döner sermaye işletmesi yükümlülükleri ve ek ödeme işlemleri
Döner sermaye işletmelerin kurumlar v.k gelir v.k. KDV ve VUK karsısındaki sorumlulukları ile döner sermaye işletmelerinde taşınır mal yönetmeliği uygulanması ve yıl sonu işlemleri taşınır işlemleri ile döner sermayeli işletmelerin bütçe ve muhasebe yönetmeliği ilişkisi
Sayım fazlası, noksanı, değer düşüklüğü ve hurdaya ayırma işlemleri
Eğitim fakültelerinde pedagojik formasyon ödemeleri

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye İşletmesi Yükümlülükleri Ve Ek Ödeme İşlemleri

Döner Sermaye İşletmesi Yasal Yükümlülükleri
İdari Ek Ödeme
Yöneticilere Ek Ödeme
Akademik Personele Ek Ödeme
Ek Ödeme Yapılmasında Dikkat Edilecek Hususlar

Döner Sermaye İşletmelerinde Taşınır Mal Yönetmeliği Uygulaması Ve Yıl Sonu İşlemleri

Taşınır mal yönetmeliği temel kavramlar
Taşınır işlemlerine genel bakış
Taşınır kodları ve detaylı hesap planı ilişkisi
Taşınır mal yönetmeliğine göre sorumlular ve sorumluluk müessesesi
Taşınır işlemlerinde görevli olan aktörler
Tüketime sevk ve dayanıklı taşınır işlemleri
Zimmet işlemleri
Bedelsiz devirler
Şartlı ve şartsız bağış ve yardımlar
Taşınırda yıl sonu işlemleri
Sayıştaya gönderilecek defter ve belgeler

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Danıştay Ve Sayıştay Kararları İle Açıklamalı

Yükseköğretim kurulu ve yükseköğretim kurumlarında idari yapı ve teşkilatlanma
Rektör tarafından görevlendirmeler (mad. 13)
YO ve MYO yöneticileri ile ilgili değerlendirme (mad.20)
Bölüm başkanı (mad.21)
Öğretim üyelerinin emeklilik yaşı (mad.30)
Öğretim görevlileri (mad.31)
Araştırma görevlileri, uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacıları (mad.33)
Öğretim elemanı yetiştirme (mad. 35)
Çalışma esasları (mad. 36)
Üniversitelerin uygulama alanına yardımı (mad. 37)
Kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirme (mad. 38)
Yurtiçi ve yurtdışında görevlendirme (mad. 39)
Kurumlar arası yardımlaşma (mad. 40)
Cari hizmet maliyetinin hesaplanması, öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri (mad.46)
Sosyal hizmetler (mad.47)
Atama esasları (mad.52)
Disiplin ve ceza işleri (mad.53)
Döner sermaye (mad.58)
İzinler (mad. 64)
İkinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programları (ek mad. 27)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Kapsam
İstihdam şekilleri
Memurlar
Sözleşmeli personel
Geçici personel
Devlet memurluğuna alınma
Devlet memurlarının sorumlulukları
Devlet memurunun hakları
Yasaklar
İzinler (memurlar – sözleşmeli personel – geçici personel açısından ayrı ayrı değerlendirmeli)
Sosyal haklar ve yardımlar
Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri
Derece yükselmesinin usul ve şartları
Vekâlet (şartları ve özlük işlemleri)
Disiplin işlemleri
Hastalık raporları
Refakat izinleri
5510 sayılı kanun öncesi ve sonrası çalışmaya başlayanlar için maaş hesaplaması

6245 Sayılı Harcırah Kanunu ( Yargı Kararları İle Açıklamalı )

Harcırah kanunun kapsamı
Kimlere harcırah kanunu kapsamında harcırah verilir
Harcırahın hesaplanmasında kullanılacak unsurlar
Memur ve hizmetli olmayanların harcırahının hesaplanması
Sürekli görevle yer değiştirenlerin harcırahı ( örnek hesaplamalı )
Geçici görevli olarak memuriyet mahalli dışına görevlendirilenlerin harcırahı ( örnek hesaplamalı )
Memuriyet mahalli neyi ifade eder
Harcırahın avans olarak verilmesi ve mahsup zamanı
Yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarı
Yurtdışında verilecek gündeliklerin miktarı
Yurtiçi ve yurtdışında kurslara katılanlara verilecek gündelik
Memuriyet mahalli dışına gönderilenlerin gündeliği ( günü birlik )
Geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre
Memleket iç ve dışında seyahat günlerinin hesabı
Seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetliler
Fiilen arazi üzerinde çalışanların harcırahı
Harcırah alabilmek için müracaat müddeti
Yersiz ve fazla ödenen harcırahın geri alınması ve disiplin hükümlerinin uygulanması

124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK

Yükseköğretim kurulu idari teşkilatı
Yükseköğretim denetleme kurulu idari teşkilatı ve görevleri

  • Adres

   Meşrutiyet Cd. Kültür Apt.
   No:38/13 Kızılay/ANKARA

   Tel: 0312 432 03 39
   Pzt - Cuma : 09:00 - 18:00

   Sosyal Medya

  • Form