Anasayfa

 
 
26-30  EYLÜL  2014            : ANTALYA ALVA DONNA COMFORT SİDE
10-14  EKİM   2014             : ANTALYA ALVA DONNA COMFORT SİDE
24-28  EKİM   2014             :
ANTALYA ALVA DONNA COMFORT SİDE  
29 EKİM-02 KASIM 2014    :MARDİN İZALA HOTEL 

 

SEMİNERDE ANLATILACAK KONULAR

 

       YAPIM İŞLERİ İHALE SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA EĞİTİMİ


     HİZMET ALIMLARI İHALE SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA EĞİTİMİ

 

·         Hastane  ve Üniversitelere Devredilen Taşınmazların (Kantin,Otopark vb.) İhalesi


·      İhale dökümanlarının EKAP girişlerinde yapılan temel yanlışlıklar ve bunların düzeltilmesi

·        Yapım ve Hizmet ihaleleri sözleşme uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümü

·        Kamu İhale Kanunu eğitimi 07.06.2014 TARİHİNDE  yapılan değişiklikler dahil tüm yönleriyle ve aktif katılımlı

·         Doğrudan Temin, Soru-Cevap Şeklinde Tartışma Ortam Kamu İhale Mevzuatı ile İlgili Her Türlü Sorun ve Çözüm Önerileri

·        2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Alım, Satım, Kira, Taşıma İş ve İşlemlerinin Gerçekleştirilmesinde Uygulanacak Esaslar

·        Bilimsel Araştırmalar Projeleri ve KİK’e uygunluğu

·        Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği - 25.02.2011 tarihli (EKAP – Uygulamalı)

·        İhalelerde Şikayet ve Yasak Fiili Durumlar

·        Muayene Kabul Komisyonları ve Kontrol Teşkilatlarının Dikkat Edecekleri Konular- İş Artışı, Fiyat Farkları, Süre Uzatımları ve Sözleşmelerin Feshi

·        Son düzenlemeler çerçevesinde Sayıştay denetimi

·        Mal alımı, Hizmet alımı, Danışmanlık hizmet alım,Yapım  işleri  İhaleleri ve Uygulama Yönetmeliği, Aşırı Düşük Sorgulama

·        KAMU MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ-(KBS)YAZILIM PROGRAMINA DAİR TÜM DETAYLAR

·        6111 sayılı Torba Yasa ile 6098 sayılı Borçlar Yasasının İhale Mevzuatına Yansımaları

·        Kamu İhale Mevzuatı ile İlgili Her Türlü Sorun ve Çözüm Önerileri

·        Temsil ,Tanıtma ve Ağırlama Harcamaları-5018 ve 4734 sayılı kamu ihale kanuna göre uygulamaları

·        5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

·        Analitik Bütçe

·        663 Sayılı HHK Kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın Yeni Teşkilat Yapısı ve Bu Kapsamda Kamu Mali Yönetimi Birim ve İdare Faaliyet Raporlarının Hazırlanması -Kamu Bilgi Sistemi Uygulamaları

·        Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)-Güncelleştirilmiş Yeni Versiyonunun Tanıtımı,Kullanımı ve Analitik Bütçe Uygulamaları - Kurum Hesap Planı

·        6091 Sayılı Bütçe Kanunu  ve Bütçe Hazırlama Uygulama-- Döner Sermaye Katkı Payları

·        Taşınır Mal Yönetmeliği-Yeni Sayıştay Kanunu, Döner Sermaye Katkı Payları

·        ÇKYS VE MKYS programlarıda karşılaşılan sorunlar ,ÇKYS VE MKYS uygulamalı eğitimi

·        Muhasebe Dönem Sonu ve Dönem Başı İşlemleri-- Kesin Hesap ve Yönetim Dönemi Hesabı E-Bütçe Uygulama ve Hazırlama

·        Harcırah Kanunu

(6245 sayılı Harcırah Kanunun uygulanmasına yönelik işlemler ve uygulamaları-Harcırah Kanunu ile Bütçe Kanunu ve ilgili diğer tüm mevzuat- Çözümlü örnekler ile harcırah evraklarına eklenmesi zorunlu olan belgeler.-Harcırahın unsurları ve diğer ödenecek giderler.-Geçici görev sırasında hastalık ya da başka görevlendirme hallerinde yapılacak işlemler.-Görevlendirme onayları nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli.-Yolculuk süreleri, kullanılacak vasıtalar ve yolda ödenen diğer giderler.-Geçici görev sırasında ödenmeyen harcamalar nelerdir.-Yurtdışı geçici görevlendirmelerde ödenecek giderler.-Yurtiçi ve yurtdışı konaklama giderleri.-Geçici görevlerle birleştirilen izinler ve birleştirilen görevlerde karşılaşılan sorunlar.-Yurtdışı görevlendirmelerde uluslararası kuruluşlar tarafından masrafların karşılanması durumunda yapılacak işlemler.-Karşılaşılan sorunlar ve çok sorulan soruların, Maliye Bakanlığı Görüşleri ve Sayıştay kararları ışıgında cevapları.)

·        İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yönergesi-- İç Kontrole İlişkin Eylem Planı

·        5510 Sosyal Güvenlik Kanunu –iş hukuku eğitimi

·        657 Devlet Memurları Kanunu ( Görevde Yükselme-Üniversitelerde Personel Mevzuatı-Kamuda Personel İstihdamı-Memurların Hakları-İzinler ve Dinlenme Hakkı-Memur Atama,Nakil-Resmi Yazışma Kuralları-Sözleşmeli Personel Çalıştırılması)4b-4c kadrolarının maaşları -işçi,memur maaşları.Mevzuatta uygulamalar

·        2547 Yüksek Öğretim Kanunu

·        4483 Türk Ceza Kanunu ve  Kamu görevlilerinin soruşturması-Memur Soruşturma ,koğuşturma

·        375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

·        6360 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Yeni Büyükşehir Belediye Kanununun Değerlendirilmesi.Büyükşehir belediyelerinin sorunlarına yönelik çözüm önerileri,tartışma ortamı

·        Uygulamalı İş Hukuku İşsizlik Uygulamaları Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMİS)DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ SORUNLARI Kişisel Gelişim (Stres yönetimi, Öfke Kontrolü, Zaman Yönetimi, Problem Çözme, Motivasyon, beden dili)

·        Kurum içi iletişim, Kurum içi dayanışma, Kurumlarda stresi önlemek için tavsiyeler, doneler

·        İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi,SGK Eğitimi HİTAP (Hizmet Takip Programı) ,E-FATURA Eğitimi,RESMİ YAZIŞMA KURALLARI.

    

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

          26- 30 Eylül 2014  Side_ANTALYA

          Alva Donna Hotel Comfort  

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

          10-14 EKİM  2014  Side_ANTALYA

          Alva Donna Hotel Comfort  

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

          24-28 EKİM 2014  Side_ANTALYA

          Alva Donna Hotel Comfort 

 

 

  

-----------------------------------------------------------------------------------

          29 EKİM - 02 KASIM  2014  MARDİN

          İZALA HOTEL 

UÇAK BİLETLERİNİZİ MARDİN HAVAALANINA ALMANIZ RİCA OLUNUR. 

EĞİTİM BİTİMİNDE MARDİN TURU VE SIRA GECESİ YAPILACAKTIR.

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              MEVZUAT KİTAPLARI

 

1) Ekap Rehberi>Salim DEMİREL,Murat ARAPGİRLİ

                      FİYAT:125,00TL(KDV Dahil)

 

 • İhtiyaç Raporunun Oluşturulması
 • İdari Şartnamenin Oluşturulması
 • Sözleşme Tasarısının Oluşturulması 
 • Teklif Değerlendirme İşlemleri
 •  Örnek Uygulamalar, KİK Kararları 
 •  Uygulamaya Yönelik Açıklama ve Yorumlar

 

2)Yapım İşleri İhaleleri >Salim DEMİREL,Yusuf USLU 

                    FİYAT:70,00 TL(KDV Dahil)

 

 •   Uygulamaya Yönelik Açıklama ve Yorumlar
 •   Tartışmalı Konulara Cevaplar
 •    Emsal Kamu İhale Kurul Kararları
 •    İlgili mevzuat 

 

3)Doğrudan Temin >Salim DEMİREL, Murat ARAPGİRLİ

 

                    FİYAT:25 TL(KDV Dahil)

 

 •    Genel Olarak Doğrudan Temin
 •     Doğrudan Temin Uygulaması
 •     Doğrudan Temin Yöntemleri
 •     Ekler 
4)Yeni İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA REHBERİ >İsa KARAKAŞ
 •       İş sağlığı ve güvenliğinin genel esasları 
 •        Risk değerlendirmesi uygulamaları
 •       İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi işlemleri
 •         İş sağlığı ve güvenliği denetimleri-idari para cezaları
 •       İş kazası uygulamaları 

                          EĞİTİM SEMİNERLERİMİZDE  

                  - HİTAP (HİZMET TAKİP PROGRAMI)  

                  - İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ  

                  - SGK EĞİTİMİ     

                  - E-FATURA EĞİTİMİ 

                       - İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ 

                            

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ İLE KAMU HARCAMA VE

MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS) TAŞINIR KAYIT VE

YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAYICI EĞİTİMİ 

 • 5018 Sayılı KMYKK Kapsamında Taşınır mal Yönetmeliği
 • Taşınır Mal Yönetmeliği Uygulaması, yönetmelikte Yapılan Değişiklikler
 • KBS/TKYS Kullanıcı Rolleri,Ürün Tanımlamaları İşlemleri
 • Test Ortamında Yetkilendirme
 • Rollerin Görev ve Yetkilerinin Kullanımı
 • Birim,Kişi,Marka,Lokasyon Tanımlamaları,Ürün Tanımları
 • Giriş-Çıkış İşlemleri ve Taleplerin Karşılanması ile Zimmet İşlemleri
 • Giriş-Çıkış İşlemlerine Örnek Uygulamalar
 • Kayıttan Düşme (Hurda-Terkin),Taleplerin Karşılanması
 • Zimmet ve Zimmetten İade İşlemleri
 • Ambarların Sayımı ve Yıl Sonu İşlemleri
 • Ambarların Devri,Ambar Sayımları ve Sayım Sonuçlarına Göre Yapılacak İşlemler
 • Yıl Sonu İşlemlerinin Tamamlanması ve Kapatılması
 • Sistemden Alınan  Defterler  ve Taşınır Raporları ile Kesin Hesap Raporları
 • TKKY Tarafından Alınabilen Defterler ve Taşınır Raporları,Konsolide Yetkilisi Tarafından Alınan Raporlar
 • Taşınır Giriş-çıkış İşlemleri(Satınalma,Deviralma,Bağış,İç Üretim,Sayım Fazlası,Değer Artışı,Tüketim,Satış,Kayıp,Çalıntı,Hurda,Devretme,Sayım Noksanı)
 • Taşınırların Muhasebe Kayıtlarına Alınması
 • Yıl Sonu Sayım ve Devir İşlemleri,Taşınır Yönetim ve Kesin Hesabı
 • Yıl Sonu Sayım ve Devir İşlemleri,Taşınır Yönetim ve Kesin Hesabı

NOT : KBS TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALI EĞİTİMİ İÇİN KATILIMCILARIN DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR GETİRMELERİ ZORUNLUDUR.AYRICA BİLGİSAYARDA FİRE-FOX İNTERNET TARAYICISI YÜKLÜ OLMASI GEREKMEKTEDİR…

 

SEMİNERLERİMİZE KONAKLAMASIZ DA KATILABİLİRSİNİZ…

    NOT: EŞ VE ÇOCUKLARINIZIN SEMİNERDE

MİSAFİR OLMALARI İÇİN DERNEK YÖNETİCİLERİ İLE

İLETİŞİME GEÇİNİZ.

 

 

 

SEMİNER KONULARI SALON1KAMU İHALE MEVZUATI VE ÇERÇEVE SÖZLEŞME KAPSAMINDA MAL VE HİZMET ALIMLARI & EKAP ·         4734 Sayılı Kanun Temel İlkeler, İhale Komisyonu·         Uygulamalı Yaklaşık Maliyet Hesaplamaları·         İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları ve Kriterleri, İhale Usulleri·         İdari veTeknik Şartname Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar·         2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Alım, Satım, Kira, Taşıma İş ve İşlemlerinin Gerçekleştirilmesinde Uygulanacak Esaslar·         Tekliflerin Verilmesi Ve Değerlendirilmesi·         Sözleşmeye Davet, Sözleşme İmzalanması·         Şikayet Ve İtirazen Şikayet Usulü·         Çerçeve Anlaşma İhaleleri·         Doğrudan Temin Yöntemi, İş Artış - İş Azalış·         Hakediş İncelemeUsulleri ve Ödeme Emirleri·         Örnekli Fiyat Farkı Uygulamaları·         6111 Sayılı Torba Yasa İle 6098 Sayılı Borçlar Yasasının İhale Mevzuatına Yansımaları·         Elektronik İmza·         Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği·25.02.2011 tarihli (EKAP – Uygulamalı)·         Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Giriş·         İdare İşlemleri (EKAP)·         Uygulamalı İhale Öncesi İşlemler (EKAP)·         Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve KİK'e Uygunlugu ·         Hastane ve Üniversitelere Devredilen Taşınmazların (Kantin,Otopark vb.) İhalesi SALON2İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ, SGK EĞİTİMİHİTAP EĞİTİMİ (Hizmet Takip Programı) TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ İLE KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS) TAŞINIR KAYIT VEYÖNETİM SİSTEMİ UYGULAYICI EĞİTİMİ 1- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE BÜTÇE İŞLEMLERİ·         İlgili mevzuat·         Bütçe Nedir·         Kurumsal Sınıflandırma·         Bütçe Giderleri Fonksiyonel sınıflandırması·         Bütçe Gelirleri ekonomik Sınıflandırması·         Bütçe Giderleri ekonomik Sınıflandırması·         Birimlerin Bütçelerinin hazırlanması·         Döner Sermaye İşletmesinin Konsolide Bütçesinin hazırlanması·         Bütçenin Metin Kısmının Hazırlanması·         Üniversite Yönetim Kurulunca Bütçenin Onaylanması·         Harcama Kalemleri Arasında Aktarma·         Ek Bütçe Yapılması·         Döner Sermaye Kesin Hesabının Çıkartılması·         Harcama Yetkilisinin Belirlenmesi 2- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE MUHASEBE İŞLEMLERİ·         Örnek Uygulamalar·         Bütçe Hesaplarının Kullanılması·         Vergiler ile İlgili Kayıtlar·         Amortisman İşlemleri·         Yılsonu Envanter Kayıtları·         Yılsonu Cetvel ve Belgelerin Hazırlanması·         Sayıştay a Yönetim Dönemi Hesaplarının Gönderilmesi  3- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE EK ÖDEME İŞLEMLERİ·         Döner sermaye işletmesi yasal yükümlülükleri·         İdari personele ek ödeme·         Akademik personele ek ödeme·         Yöneticilere ek ödeme·         Ek ödeme yapılmasında dikkat edilecek hususlar  4- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN; KURUMLAR V.K – GELİR VERGİSİ KAN. – KDV KAN. VE VUK KARŞISINDAKİ SORUMLULUKLARI VE SORUMLULAR·         Döner sermaye işletmesinin Kurumlar Vergisi kanunu karşısındaki durumu·         KVK yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri·         Döner sermaye işletmesinin Gelir Vergisi kanunu karşısındaki durumu ·         GVK yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri·         Döner sermaye işletmesinin Katma Değer Vergisi kanunu karşısındaki durumu·         KDV yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri·         Döner sermaye işletmesinin Vergi usul kanunu karşısındaki durumu·         VUK yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri  5- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ UYGULAMASI VE YIL SONU İŞLEMLERİ·         Taşınır Mal Yönetmeliği Temel Kavramlar·         Taşınır İşlemlerine Genel Bakış·         Taşınır Kodları Ve Detaylı Hesap Planı İlişkisi·         Taşınır İşlemleri ile Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği İlişkisi·         Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre Sorumlular Ve Sorumluluk Müessesesi·         Taşınır İşlemlerinde Görevli Olan Aktörler·         Tüketime Sevk Ve Dayanıklı Taşınır İşlemleri·         Zimmet İşlemleri·         Düzenlenecek Belge Ve Defterler·         Bedelsiz Devirler·         Şartlı Ve Şartsız Bağış Ve Yardımlar·         Sayım Fazlası, Noksanı, Değer Düşüklüğü Ve Hurdaya Ayırma İşlemi·         Taşınırlarda Yıl Sonu İşlemleri·         Sayıştay a gönderilecek defter ve belgeler      SALON35510 SOSYAL GÜVENLİK KANUNU KİŞİSEL GELİŞİM·         Stres Yönetimi·         Öfke Kontrolü·         Zaman Yönetimi·         Problem Çözme·         Motivasyon·         Beden Dili Eğitimi 657 DEVLET MEMURLARI KANUNU·         Kapsam  ·         Söİstihdam Şekilleri ( İstihdam şekilleri ile ilgili diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde)·         Devlet Memurlarının Sorumlulukları·         Devlet Memurlarının Hakları·         İstihdam Şekillerine Göre Karşılaştırmalı İzin Hakları·         Yasaklar·         Çalışma Saatleri,İzinler·         Sosyal Haklar ve Yardımlar·         375 Sayılı KHK·         666 Sayılı KHK·         Hastalık Raporlaro ve Hastalık İzinleri·         Refakat İzinleri·         DPB Görüşleri·         Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı 2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU·         Kaynak Aktarma (Mad.10)·         Rektör Tarafından Görevlendirmeler (Mad.13/b-4)·         Yardımcı Doçentliğe Atama (Mad.23)·         Öğretim elemanı yetiştirme (Mad. 35)·         Çalışma esasları (Mad. 36)·         Kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirme (Mad.38)·         Yurtiçi ve yurtdışında görevlendirme (Mad.39)·         Kurumlar arası yardımlaşma (Mad.40)·         Disiplin ve Ceza İşleri (Mad.53)·         Döner Sermaye (Mad.58)·         Öğretim Elemanlarına Yapılacak Ödemeler Tablosu  


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam69
Toplam Ziyaret101330
Anket
2014 Yılında hangi şehirlerde seminer düzenlememizi istersiniz?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar2.23192.2360
Euro2.87452.8797
Hava Durumu
Anlık
Yarın
22° 20° 7°
Saat