Kamusal Eğitim Arge

Kamusal Eğitimde

FARKLI BİR BAKIŞ

İHALE DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ İÇİN

www.kargeport.com

SEMİNER TARİHLERİMİZ

06-10 MAYIS 2016:ANTALYA RIXOS HOTEL BELDİBİ

08-12 MAYIS 2016:KIBRIS MERİT PARK HOTEL

19-23 MAYIS 2016:FETHİYE BELCEKIZ OTEL ÖLÜDENİZ

19-23 MAYIS 2016: ANTALYA RIXOS HOTEL BELDİBİ

27-31 MAYIS 2016:ANTALYA RIXOS HOTEL BELDİBİ

27-31 MAYIS 2016:BODRUM BAIA HOTEL

17-21 HAZİRAN 2016:ANTALYA RIXOS HOTEL BELDİBİ

24-28 HAZİRAN 2016:BODRUM LA BLANCHE HOTEL

NOT:BU EĞİTİMLERDE AŞAGIDA YAZAN TÜM KONULAR ANLATILACAKTIR

PCM-PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 • Hibe Mekanizması
 • Sorun Ağacı
 • Çözüm Ağacı
 • Risk ve Tehlike Ağacı
 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
 • İş Planı
 • Fizibilite Raporları
 • Bütçe
 • Faliyet Planları
 • Hedef Grup Analizi
 • Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi
 • Performans Göstergeleri
 • İzleme ve Değerlendirme Süreci
 • Etki Analizi
 • Kalkınma Ajansı Yönetim Sistemi (KAYS)
 • Kalkınma Ajansı ve AB Uygulamaları

SEMİNER KONULARI
Not:Yukarıdaki tüm seminerlerimizde aşağıdaki tüm konular anlatılacaktır.

DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE BÜTÇE ve MUHASEBE İŞLEMLERİ

 • 18/01/2014 tarihli 6514 Sayılı Tamgün Yasası ile getirilen değişiklik ve yeniliklerin üniversitelerin döner sermayeli işletmelerinde uygulanması
 • Döner sermaye personeli ve saymanlık personelinin ek ödeme alması, Birim bütçelerinin ve ek bütçelerin hazırlanması
 • Döner sermaye kesin hesabının çıkarılması; Vergi, amortisman ve yılsonu envanter kayıtları
 • Sayıştay’a yönetim dönemi hesaplarının gönderilmesi
 • Yükseköğretim kurumlarında döner sermaye işletmesi yükümlülükleri ve ek ödeme işlemleri
 • Döner sermaye işletmelerinin Kurumlar V.K., gelir  V.K. KDV ve VUK karşısındaki sorumlulukları
 • Döner sermaye işletmelerinde Taşınır Mal Yönetmeliği uygulaması ve yılsonu işlemleri; Taşınır işlemleri ile Döner Sermayeli İşletmelerin Bütçe ve Muhasebe
 • Yönetmeliği ilişkisi
 • Sayım fazlası, noksanı, değer düşüklüğü ve hurdaya ayırma işlemleri
 • Eğitim fakültelerinde pedagojik formasyon ödemeleri

 TORBA KANUNLA DEĞİŞEN KAMU İHALE MEVZUATININ SGK-İŞKANUNU-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI VE YENİ YAPILACAK İŞLEMLER İLE SORUMLULUKLAR

 • Torba Kanunla birlikte İş Kanunu açısından ihaleli işlerde idarelere ve idare personeline getirilen yükümlülükler ve sorumluluklar, uygulanacak cezalar
 • İhale sürecinde yapılması gereken SGK işlemleri, İhale işlerinde SGK’ ya bildirilmesinde dikkat edilecek hususlar
 • Yüklenicilerle yapılacak sözleşmelerde SGK-İş Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Torba Kanunla birlikte kamuda iş yapan şirket elemanlarına yönelik yapılacak kıdem tazminat ödemeleri, izin uygulamaları, ücret ödemeleri ile diğer iş kanunu işlemleri
 • Hizmet alımlarında değişen SGK, İş kanunu, İş sağlığı ve güvenliği işlemleri, SGK itiraz usullerinde yapılan değişiklikler, İdari para cezalarında yapılan değişiklikler
 • Kamu ihale mevzuatı kapsamında SGK’ ya karşı yükümlülükler, borcu yoktur ve ilişiksizlik belgesi işlemleri, teminat iadesi işlemlerinde değişiklikler
 • Temizlik, güvenlik personeli nedeniyle yapılacak İş Kanunu ve SGK işlemleri
 • Kamuda iş yapan şirket elemanlarının iş kazalarından dolayı sorumluluk veyapılması gereken işlemler.

 TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL YÖNETİMİ, KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS) EĞİTİMİ
Taşınır mal yönetimi ve Taşınmaz mal yönetimi

 • KBS/TKYS kullanıcı rolleri, ürün tanımlama işlemleri, Rollerin görev ve yetkilerinin kullanımı
 • Birim, kişi, marka, lokasyon tanımlamaları ve ürün tanımları
 • Taşınır giriş-çıkış işlemleri ( satın alma, devir alma, bağış, iç üretim, sayım fazlası, değer artışı, tüketim, satış, kayıp, çalıntı, hurda devretme, sayım noksanı) ve taleplerin karşılanması
 • Kayıttan düşme (Hurda-Terkin) Zimmet ve zimmetten iade işlemleri; Ambarların devri ve sayımı; Konsolide yetkilisi tarafından alınan raporlar
 • Taşınırların muhasebe kayıtlarına alınması; yılsonu sayım ve devir işlemleri,taşınır yönetim ve kesin hesabı
 • Sistemden alınan defterler ve taşınır raporları ile kesin hesap raporları
 • TKKY tarafından sistemden alınabilen defterler ve taşınır raporları
 • Hastane ve üniversitelere devredilen taşınmazların (kantin,otopark vb.) ihalesi
 • 6552 Sayılı torba yasa-4734 kik 4735 KİK –kıdem tazminatı-taşeron işçiler-sendika-hizmet alımları-yıllık izin
 • Yapım işleri ihale sözleşmeleri uygulama eğitimi-hizmet alımları ihale sözleşmeleri eğitimi
 • İhale dökümanlarının EKAP girişlerinde yapılan temel yanlışlıklar ve bunların düzeltilmesi
 • Yapım ve hizmet ihaleleri sözleşme uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümü
 • Kamu ihale kanunu eğitimi 07/06/2014 ve 16/08/2014 tarihlerinde yapılan değişiklikler dahil tüm yönleriyle veaktif katılımlı
 • Genel hükümler ve uygulama ilkeleri-İhaleye katılabilme kuralları-İhale süresi, usulleri ve uygulaması -Ön yeterlilik ilanı ve ihale dökümanları -Teklif ve başvuruların sunulması-Tekliflerin değerlendirilmesi-Danışmanlık hizmet ihaleleri Özel hükümleri-Kik ve kuruma şikayet incelemeleri-Sözleşmenin uygulanması-Fiyat farkı, denetim, muayene ve kabul işlemleri-Teminat çeşitleri-Sözleşme değişiklikleri-Yürürlülük-Yürütme-Yasaklar ve ceza sorumluluğu-Anlaşmazlıkların çözümü -Çeşitli hükümler
 • Doğrudan temin, soru-cevap şeklinde tartışma ortam kamu ihale mevzuatı ile ilgili her türlü sorun ve çözüm önerileri
 • 2886 Sayılı devlet ihale kanununa göre alım, satım, kira, taşıma iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesindeuygulanacak esasları
 • Bilimsel Araştırmalar Projeleri ve KİK’e uygunluğu
 • Elektronik ihale uygulama yönetmeliği - 25.02.2011 tarihli (EKAP –Uygulamalı ) ihalelerde şikayet ve yasak fiili durumlar
 • Muayene kabul komisyonları ve kontrol teşkilatlarının dikkat edecekleri konuları- iş artışı, fiyat farkları, süre uzatımları
 • Son düzenlemeler çerçevesinde SAYIŞTAY denetimi
 • Mal alımı, hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı,yapım işleri ihaleleri ve uygulama yönetmeliği, aşırı düşük sorgulama
 • Kamu muhasebe bilgi sistemi-(KBS) yazılım programına dair tüm detaylar
 • 6111 Sayılı torba yasa ile 6098 sayılı borçlar yasasının ihale mevzuatına yansımaları
 • Temsil ,tanıtma ve ağırlama harcamaları-5018 ve 4734 sayılı kamu ihale kanuna göre uygulamaları
 • Büyükşehir belediye yasasının getirdiği yenilikler-Belediye başkanları ve meclis üyelerinin görev yetki ve sorumlulukları-Özlük hakları-Soruşturma-Meclis kararları-İmar kanunu-İşyeri mevzuatı -Zabıta yönetmeliği-3572 sayılı işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliği-GSM ruhsat verme işlemleri-5326 sayılı kabahatlar kanunu-6360 sayılı 14 ilde büyükşehir belediyesivle 27 ilçe kurulması ile bazı kanun ve yenilikler-5393 ve 5126 belediye kanunu 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu-3194 sayılı imar kanunu çerçevesinde  anlaşma ihaleleri uygulama yönetmeliği-5302 il özel idare kanunu-6172 sulama birlikleri kanunu
 • PCM proje döngüsü yönetimi eğitimi - Hibe mekanizması-Sorun ağacı-Çözüm ağacı-Risk ve tehlike ağacı-Mantıksal çerçeve yaklaşımı-İş planı-Fizibilite raporları-Bütçe-Faaliyet raporları-Hedef grup analizi-Maliyetlerin gerekçelendirilmesi-Performans göstergeleri izleme ve değerlendirme süreci-Etki analizi-Kalkınma ajansı yönetim sistemi (KAYS) kalkınma ajansı ve AB uygulamaları
 • 5018 Sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunu-Taşınır mal yönetmeliği-Analitik bütçe sınıflandırması
 • Stratejik planlama ve yönetimi eğitimi-İç ve dış denetim usul ve esasları-Bütçe ve performans-Muhasebe kesin raporlama-Ön mali kontrol ve iç kontrol eğitimi-Bütçe kavramı-Devlet muhasebesi kavramı-Yansıtma kuralları-Kamu zararı ve tahsili-İç kontrol süreci-Yeni sayıştay kanunu ve mevzuat değişiklikleri
 • 663 Sayılı HHK kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın yeni teşkilat yapısı ve bu kapsamda kamu mali yönetimi — Birim ve idare faaliyet raporlarının hazırlanması -kamu bilgi sistemi uygulamaları
 • Tek düzen muhasebe sistemi (TDMS)-Güncelleştirilmiş yeni versiyonunun tanıtımı,kullanımı ve analitik bütçe uygulamaları - Kurum hesap planı- Harcirah kanunu
 • 6091 Sayılı bütçe kanunu ve bütçe hazırlama uygulama - Döner sermaye katkı payları 
 • ÇKYS VE MKYS programlarıda karşılaşılan sorunlar ,ÇKYS VE MKYS uygulamalı eğitimi
 • Muhasebe dönem sonu ve dönem başı işlemleri-Kesin hesap ve yönetim dönemi hesabı E-Bütçe uygulama ve hazırlama
 • İç kontrol ve ön mali kontrol yönergesi-İç kontrole ilişkin eylem planı
 • 5510 Sosyal güvenlik kanunu eğitimi–İş hukuku eğitimi-İş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi-Temel iş sağlığı ve güvenliği ilkeleri –Ofis ortamında ISG ilkeleri-kanunlardaki değişiklikler-Genel kapsam-İstihdam şekilleri
 • 657 Devlet memurları kanunu ( Görevde yükselme-Üniversitelerde personel mevzuatı-Kamuda personel istihdamı-Memurların hakları-İzinler ve dinlenme hakkı-Memur atama-Nakil-Resmi yazışma kuralları-Sözleşmeli personel çalıştırılması)4b-4c Kadrolarının maaşları -işçi,memur maaşları-Mevzuatta uygulamalar-İzinler mesai ve fazla mesai-Cezalar-Sosyal yardım haklar 2547 Yüksek öğretim kanunu -375 Sayılı kanun hükmünde kararname 4483 Türk ceza kanunu ve kamu görevlilerinin soruşturması-Memur soruşturma -Koğuşturma
 • 6360 Sayılı büyükşehir belediye kanunu ve yeni büyükşehir belediye kanununun değerlendirilmesi.Büyükşehir belediyelerinin sorunlarına yönelik çözüm önerileri,tartışma ortamı
 • Kişisel gelişim (Stres yönetimi, öfke kontrolü, zaman yönetimi, problem çözme, motivasyon, beden)  
 • Uygulamalı iş hukuku - İşsizlik uygulamaları döner sermaye mali yönetim sistemi (DMİS)- Döner sermaye mali yönetim sistemi sorunlarI
 • Kurum içi iletişim, kurum içi dayanışma, kurumlarda stresi önlemek için tavsiyeler, doneler HİTAP (Hizmet Takip Programı)Genel hükümler uygulama ilkeleri emeklilik-İstihdam şekillerine göre karşılaştırmalı- İzin hakları-375 Sayılı KHK-666 Sayılı KHK hastalık işlemleri ve raporlama-Hastalık izinleri-Refekat izinleri kamu görevlileri hakem kurulu kararları - E-Fatura eğitimi ,Resmi yazışma kuralları
 • Hitap (Hizmet takip programı) eğitimimiz başlamıştır.
 • E-Fatura ,İş sağlığı ve güvenliği, SGK eğitimimiz başlamıştır.
 • KBS dersimiz hocamız tarafından verilmektedir.Birebir soru sorma imkanına sahip olacaksınız. Kbs modülünün uzmanı sadece bizim firmamızla çalışmaktadır.Lütfen diğer firmalardaki uzmanlarla karıştırmayınız. Kamu ihale mevzuatı (EKAP) Sayıştay Başdenetçi tarafından verilmektedir.
 • Muhasebe sisteminde yapılan değişiklikler.
 • Yatırımizleme ve koordinasyon başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelik.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu;

 • Devlet Memurlarının İstihdamı
 • Devlet Memurlarının Sorumlulukları
 • Devlet Memurlarının Hakları
 • İstihdam Şekillerine Göre Karşılaştırmalı İzin Hakları
 • Yasaklar
 • Çalışma Saatleri, İzinler, Sosyal Haklar ve Yardımlar
 • 375 Sayılı KHK
 • 666 Sayılı KHK
 • Hastalık Raporları ve Hastalık İzinleri – Refakat İzinleri
 • Hastalık İşlemleri ve Raporlama, Hastalık İzinleri, Refakat İzinleri
 • Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı
 • Amirlerin Memurları Yetiştirme Yükümlülüğü
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılması
 • Hizmet İçi Eğitim
 • Uygulama Yönetmelikleri
 • DPB Görüşleri
 • Sözleşmeli Personel Aile Yardımı – Puantaj Düzenlenmesi
 • Verilmesi – Verilmemesi Gereken Ek Ödemeler

4857 Sayılı İş Kanunu

 • 6552 Sayılı Torba Yasanın iş kanununa getirdikleri
 • İş Kanununun Kapsamı
 • İş Kanununda işçi, İşveren, İşveren Vekili, İşyeri
 • İşyerini Bildirme, İstisnalar
 • Asıl İşveren-Alt İşveren Kavramları
 • Taşeron Çalıştırılmasında İşveren Yükümlülükleri
 • İşyerinin Devri, Geçici (Ödünç) İş İlişkisi
 • İşyerinin veya Bir Bölümünün Devri – Geçici (Ödünç) İş İlişkisi
 • İş Sözleşmesi ve Türleri
 • Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
 • Kısmi Süreli ve Tam Süreli İş Sözleşmesi
 • Hizmet Akitleri Uygulama Örnekleri
 • Hizmet akdinin Feshi
 • Süreli Fesih
 • İş Güvencesi Hükümlerinin Uygulama Örnekleri
 • Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması
 • Sözleşmenin Feshinde Usul-Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü
 • Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları
 • Çalışma Koşullarında Değişiklik ve iş Sözleşmesinin Feshi
 • İşçi İlişik Kesme Prosedürü Örnekler
 • Hizmet Akdinin İşçi ve İşveren Tarafından Derhal Feshi
 • İşçinin Haklı nedenle Derhal Fesih Hakkı
 • İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı
 • Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi
 • Toplu İşçi Çıkarma Uygulaması
 • Kıdem Tazminatı
 • Kıdem Tazminatının Kurumlara Getirdiği Sorumluluk
 • Kıdem Tazminatı ve Hesaplama Tekniği
 • Özürlü, Eski hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma
 • Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu
 • Ücret
 • Ücret ve Ücretin Ödenmesi – İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi
 • Ücretin Gününde Ödenmemesi – Ücretin Saklı Kısmı
 • Ücret Bordrosu Düzenleme Yöntemi
 • Fazla Çalışma Uygulaması
 • Fazla Çalışma Ücreti
 • Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma – Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışma
 • Hafta Tatili – Genel Tatil Uygulaması
 • Hafta Tatili Ücreti – Genel Tatil Ücreti
 • Yıllık Ücretli İzin Uygulaması
 • Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve İzin Süreleri Yıllık Ücretli İzine Hak Kazanma ve İzni Kullanma Dönemi
 • Yıllık Ücretli İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Çalışan Haller
 • Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

-        Yeni Kanun Özellikleri

-        Temel Kavramlar

-        Destek Primi İle Çalışma

-        SGK’da Alt İşveren

-        SGK’lı Bildirme Yükümlülüğü

-        İşten Ayrılanı Bildirme Yükümlülüğü

-        İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kavramı

-        İş Kazası Geçiren Hastanın Hastaneye Sevki

-        Prim Oranları

-        Kısa Vadeli Sigorta Kolları

-        Özürlü Çalıştırma Primleri

-        Genç İşçi Çalıştırma Primleri

-        %5’lik Prim İndirimleri

-        İtibari Hizmet

-        Prime Tabi tutulmayacak Kazançlar

-        Prime Esas Kazançlar

-        İşe İade Davalarında Boşta Geçen Süre – Hesaplanması

-        Esneklik

-        Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları

-        Aylık Prim Hizmet Belgesi

-        Analık Hali

-        Ölüm Geliri

-        Evlenme Ödeneği

-        Borçlanma

-        Sağlanan Sağlık Hizmetleri

-        Yurtdışı Tedavileri

-        Katılım Payı

-        Sağlık Hizmetinin Bedeli

RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI

-       Resmi Yazışma Usul ve Esaslarını Gösteren Yönetmelik

-       Resmi Yazışma Ortamları ve Güvenliğin Sağlanması

-       Resmi Yazıların Bölümlendirilmesi

-       Resmi Yazıların Gönderiliş ve Alınışlarında Yapılacak İşlemler

-       Örnekli Açıklamalar

-       Arşiv Yönetmeliği

-       Arşiv Malzemesi ile Arşivlik Malzemenin Korunması

-       Görevlilerin Sorumluluğu

-       Birim Arşivinde Yapılması Gereken İşlemler

-       Ayıklama ve İmha İşlemleri

-       Standart Dosya Planları

-       Kurumsal Kodlamalar

-       Yazışma Kodları

-       Dosyalama Sistemi

-       Ve İlgili Diğer konular

SAĞLIK HUKUKU

-   Sağlık Bakanlığı’nın Yapısı ve Görevleri

-  Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı

-   Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı

     - Sağlık Hukuku’na Giriş

-  Kavram olarak Sağlık Hukuku

-   Kamu Görevlileri ile İlgili Uygulama

     - Tıp Etiği ve Deontoloji

     - Hasta Hakları ve Yükümlülükleri

-  Hasta Hakları

-   Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma

-   Bilgi Edinme

-    Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme

-   Sağlık Personelini Tanıma, Seçme ve Değiştirme

-   Öncelik Sırasının Belirlenmesini Talep Etme

-     Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım

-   Tıbbi Gerekler Dışında Müdahale Yasağı

-   Ötanazi Yasağı

-     Tıbbi Özen Gösterilmesi

-     Genel Olarak Bilgi Talebi

-   Kayıtların İncelenmesi

-   Mahremiyet

-   Bilgilerin Gizli Tutulması

-   Hastanın Rızası

-   Aile Planlaması Hizmetleri ve Gebeliğin Sona Erdirilmesi

-   Tıbbi Araştırmalarda Hasta Hakları

-   Hasta Güvenliğinin Sağlanması

-    Dini Vecibelerin Yerine Getirilmesi ve Dini Hizmetlerden Faydalanma

-    İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi

-     Refakatçi Bulundurma ve Hasta Ziyareti

-   Hizmetin Sağlık Kuruluşu Dışında Verilmesi

-   Hastaya Yeterli Vakit Ayırılması ve Vakte Riayet Edilmesi

- Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı

-    Hasta Hakları Kurulları

-   Hastanın Yükümlülükleri

    - Hekim Hakları ve Yükümlülükleri

-  Hekim Hakları

-   Hizmetten Çekilme Hakkı

-   Hasta Seçme Hakkı

-    Güvenlik Hakkı

-    Güvenlik Hakkının İhlali Halinde Başvurulabilecek Kanun Yolları

-   Hekim Yükümlülükleri

-   Hekimin Özen Yükümlülüğü

-   Öykü Alma Yükümlülüğü

-    Muayene Yükümlülüğü

-   Teşhis Yükümlülüğü

-   Tedavi Yükümlülüğü

-   Reçete Yazma Yükümlülüğü

-   Tıbbi Teknik Kullanma Yükümlülüğü

-   Kayıt Tutma Yükümlülüğü

-    Sır Saklama Yükümlülüğü

-    Organizasyon Yükümlülüğü

-   Kullanılan İlaç ve Ürün ile İlgili Yükümlülükler

-   Mesleki Bilginin Geliştirilmesi Yükümlülüğü

-   Kimlik Tespiti Yapma Yükümlülüğü

     - Hekimlerin Hukuki Sorumluluğu

-  Hasta İle Hekim Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği

-   Hatalı Tıbbi Uygulamalar ( MALPRAKTİS)

-   Tazminat Sorumluğu

        - Hekimlerin Cezai Sorumluluğu

          -Hekimler Tarafından İşlenebilecek Suçlar ve Kabahatler

-   Kasten Öldürme ve Yaralama Suçları

-   Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçları

-   Hasta ile Cinsel İlişki Kurma

-   İnsan Üzerinde Deney ve Denemenin Cezalandırılabilmesi

-   Ceza Hukuku bağlamında Organ veya Doku Nakli

-   Çocuk Düşürme

-   Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

-   Verileri Hukuka Aykırı Olarak Paylaşma, Saklama

-   Dolandırıcılık

-   Belgede Sahtecilik

-  Çocuğun Soybağını Değiştirme

-   İrtikap

-   Rüşvet

-   Görevi Kötüye Kullan

-   Kamu Görevlisinin Ticareti

-   Sağlık Mensuplarının Suçu Bildirmemesi

-   Genital Muayene

-    Hekim Olmadığı Halde Hasta Tedavi Etme ve Hekim Ünvanının Kullanılması

-    Kabahatler

 - Hekimlerin İdari Sorumluluğu

-  Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması

-   Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği

-   Organ ve Doku Nakli Yönetmeliği

-  Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği

-   İlaç Satışının Denetimi ve İlaç Satışında İdari Sorumluluk

-    Kamu Çalışanlarının Disiplin ve Soruşturma Süreçleri

  - Hastane Enfeksiyonlarının Hukuki Yansımaları

  - Özel Olarak Malpraktis ve Komplikasyondan Doğan    

       Sorumluluklar

 - Sağlık Mevzuatı

-  Uluslararası Sözleşmeler

-   Kanunlar

-   Yönetmelikler

 • Yargı Kararları

MEVZUAT KİTAPLARI

 1. Ekap Rehber Alim DEMİREL,Murat ARAPGİRLİ

RESİM

FİYAT:125,00TL(KDV Dahil)

İhtiyaç Raporunun Oluşturulması

İdari Şartnamenin Oluşturulması

Sözleşme Tasarısının Oluşturulması 

Teklif Değerlendirme İşlemleri

 Örnek Uygulamalar, KİK Kararları 

 Uygulamaya Yönelik Açıklama ve Yorumlar

2)Yapım İşleri İhaleleri

Salim DEMİREL,Yusuf USLU 

RESİM

FİYAT:70,00 TL(KDV Dahil)

  Uygulamaya Yönelik Açıklama ve Yorumlar

  Tartışmalı Konulara Cevaplar

   Emsal Kamu İhale Kurul Kararları

   İlgili mevzuat 

3)Doğrudan Temin Salim DEMİREL, Murat ARAPGİRLİ

RESİM

FİYAT:25 TL(KDV Dahil)

   Genel Olarak Doğrudan Temin

    Doğrudan Temin Uygulaması

    Doğrudan Temin Yöntemleri

    Ekler 

4)Yeni İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA REHBERİ İsa KARAKAŞ

RESİM

      İş sağlığı ve güvenliğinin genel esasları 

      Risk değerlendirmesi uygulamaları

      İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi işlemleri

       İş sağlığı ve güvenliği denetimleri-idari para cezaları

      İş kazası uygulamaları 

                         

 EĞİTİM SEMİNERLERİMİZDE  

                  - HİTAP (HİZMET TAKİP PROGRAMI)  

                  - İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ  

                  - SGK EĞİTİMİ     

                  - E-FATURA EĞİTİMİ 

                       - İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ 

                            

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ İLE KAMU HARCAMA VE

MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS) TAŞINIR KAYIT VE

YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAYICI EĞİTİMİ 

5018 Sayılı KMYKK Kapsamında Taşınır Mal Yönetmeliği

Taşınır Mal Yönetmeliği Uygulaması, yönetmelikte Yapılan Değişiklikler

KBS/TKYS Kullanıcı Rolleri,Ürün Tanımlamaları İşlemleri

Test Ortamında Yetkilendirme

Rollerin Görev ve Yetkilerinin Kullanımı

Birim,Kişi,Marka,Lokasyon Tanımlamaları,Ürün Tanımları

Giriş-Çıkış İşlemleri ve Taleplerin Karşılanması ile Zimmet İşlemleri

Giriş-Çıkış İşlemlerine Örnek Uygulamalar

Kayıttan Düşme (Hurda-Terkin),Taleplerin Karşılanması

Zimmet ve Zimmetten İade İşlemleri

Ambarların Sayımı ve Yıl Sonu İşlemleri

Ambarların Devri,Ambar Sayımları ve Sayım Sonuçlarına Göre Yapılacak İşlemler

Yıl Sonu İşlemlerinin Tamamlanması ve Kapatılması

Sistemden Alınan  Defterler  ve Taşınır Raporları ile Kesin Hesap Raporları

TKKY Tarafından Alınabilen Defterler ve Taşınır Raporları,Konsolide Yetkilisi Tarafından Alınan Raporlar

Taşınır Giriş-çıkış İşlemleri(Satınalma,Deviralma,Bağış,İç Üretim,Sayım Fazlası,Değer Artışı,Tüketim,Satış,Kayıp,Çalıntı,Hurda,Devretme,Sayım Noksanı)

Taşınırların Muhasebe Kayıtlarına Alınması

Yıl Sonu Sayım ve Devir İşlemleri,Taşınır Yönetim ve Kesin Hesabı

Yıl Sonu Sayım ve Devir İşlemleri,Taşınır Yönetim ve Kesin Hesabı

NOT : KBS TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALI EĞİTİMİ İÇİN KATILIMCILARIN DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR GETİRMELERİ ZORUNLUDUR.AYRICA BİLGİSAYARDA FİRE-FOX İNTERNET TARAYICISI YÜKLÜ OLMASI GEREKMEKTEDİR…

 SEMİNERİMİZE KONAKLAMASIZ DA KATILABİLİRSİNİZ...

    NOT: EŞ VE ÇOCUKLARINIZIN SEMİNERDE

MİSAFİR OLMALARI İÇİN DERNEK YÖNETİCİLERİ İLE

İLETİŞİME GEÇİNİZ.

SEMİNER ÖDEMESİ NERDEN YAPILIR? 

VERGİ KESİNTİSİ - HİZMET  ALIMI

Seminer ücreti ödemelerinden KDV hariç tutardan binde 8,25 Damga Vergisi kesilmelidir. Damga Vergisi kesintisi yapıldığına ilişkin muhasebe işlem fişinin fakslanarak derneğimize gönderilmesi gerekmektedir.

- 4734 Sayılı Kanun çerçevesinde bir “hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, bunu düzenleyen kuruluştan fatura karşılığı satın alınabilmektedir. Söz konusu hizmetin kurum bütçesinden doğrudan temin (22d/22-b) yöntemi ile ödenmesi mümkündür (Aynı tarihte aynı eğitim mekânında aynı eğitimcinin davet edildiği başka bir eğitim semineri düzenlemesi mümkün olmadığından bu konuda KAMUSAL  EĞİTİM  AR-GE DERNEĞİ özel bir hakka sahip bulunmakta ve eğitim seminer ödemesinin 22/b kapsamında yapılması mümkün olmaktadır.)

Seminer katılım ücreti ,eğitim ve otel konaklama ücretini kapsayıp ,gidiş-dönüş gündeliği ile yol ücretini kapsamamaktadır. Analitik bütçe sınıflandırmasına göre ödemeler ,03.5.9.03 Kurslara Katılım Gideri bütçe tertibinden yapılabilmektedir. Döner Sermayeli İdarelerde ise Genel Yönetim Giderleri (eğitim,seminer,kurs vb.) tertiplerinden ödenebilir.

HEM SEMİNERE GELİP HEMDE HARCIRAHTA ALABİLİRSİNİZ...

6. Daire

Karar Tarihi : 11.4.2006

Tutanak No : 11310

Şişli Belediyesi saymanlığı 2004

6245 sayılı Harcırah Kanununun 11.12.1981 tarih ve 2562 sayılı kanunun 15 inci maddesi ile değişik 37 inci maddesinin, mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan okul veya kurslara katılan memur ve hizmetlilerin kurs süresince yeme ve yatmalarının sağlanması halinde gündeliklerinde belli oranda indirim yapılmasını öngören 2 inci fıkrası 14.01.1988 tarih ve 311 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

            Dolayısıyla kanun koyucu anılan hükmü yürürlükten kaldırmakla mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilen memur ve hizmetlilerin yemeleri ve yatmaları kurumca sağlansa bile gündeliklerinin tam ödenmesini amaçlamıştır.

            Bu nedenle memuriyet mahalli dışında her şey dahil niteliğinde düzenlenen seminere katılan personele harcırahın unsurlarından olan yevmiyenin ödenmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmadığına,

 SEMİNER KONULARI

SALON-1

KAMU İHALE KANUNU VE KAMU SÖZLEŞMELERİ KANUNU EĞİTİMİ

12.06.2015 ve 28.07.2015  tarihlerinde yayınlanan Kamu İhale Genel Tebliği ve Diğer Değişiklikler

Genel hükümler ve uygulama ilkeleri

İhaleye katılabilme kuralları

İhale süresi,usulleri ve uygulaması

Ön yeterlilik ilanı ve ihale dökümanları

Teklif ve başvuruların sunulması

Tekliflerin değerlendirilmesi

Danışmanlık hizmet ihaleleri özel hükümleri

Kik ve kuruma şikayet incelemeleri

Sözleşmenin uygulanması

Fiyat farkı,denetim,muayene ve kabul işlemleri

Teminat çeşitleri

Sözleşme değişiklikleri

Yürürlük,yürütme 

Yasaklar ve ceza sorumluluğu

Anlaşmazlıkların çözümü

Çeşitli hükümler

4734 Sayılı Kanun Temel İlkeler, İhale Komisyonu·    

Uygulamalı Yaklaşık Maliyet Hesaplamalar      

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Alım, Satım, Kira, Taşıma İş ve İşlemlerinin Gerçekleştirilmesinde Uygulanacak Esaslar·       

Sözleşmeye Davet, Sözleşme İmzalanması·         

Şikayet Ve İtirazen Şikayet Usulü·        

 Çerçeve Anlaşma İhaleleri·        

 Doğrudan Temin Yöntemi, İş Artış - İş Azalış·        

 Hakediş İncelemeUsulleri ve Ödeme Emirleri·        

 Örnekli Fiyat Farkı Uygulamaları·        

 6111 Sayılı Torba Yasa İle 6098 Sayılı Borçlar Yasasının İhale Mevzuatına Yansımaları·        

 Elektronik İmza·       

 Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği·25.02.2011 tarihli (EKAP – Uygulamalı)·       

 Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Giriş·        

 İdare İşlemleri (EKAP)·         

 Uygulamalı İhale Öncesi İşlemler (EKAP)·       

  Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve KİK'e Uygunlugu ·      

   Hastane ve Üniversitelere Devredilen Taşınmazların (Kantin,Otopark vb.) İhalesi

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EĞİTİMİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN UYGULAMA

  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu İlgili Maddeleri

  2003/6554 Sayılı BKK Tabi Projeler

  2003/6554 Sayılı BKK da belirlenen ihale usulleri

  Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

  Pazarlık usulü

  Doğrudan Temin Usulü

  Yabancı Ülkelerden Yapılan Mal Alımlarına İlişkin Teslim Şekilleri

  Yabancı Ülkelerden Yapılan Mal Alımlarına İlişkin Ödeme Şekilleri

  Peşin Ödeme

  Kabul Kredili Ödeme

  Vesaik Mukabili Ödeme

  Mal Mukabili Ödeme

  Akreditifli Ödeme

  Sözleşme ile ilgili hükümler

  Kamu İhale Kanunu Genel Tebliğinin BAP ile ilgili Hükümleri

  BAP Ödemelerinde Kullanılacak Belgeler

  Hakediş Ödemelerinde dikkat edilecek düzenlemeler

  Yargı Kararları

  Maliye Bakanlığı Tebliğleri

 BAP MUHASEBE İŞLEMLERİ

 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNİN      BÜTÇE İŞLEMLERİ VE UYGULANMASI

 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNDE VERGİ MUAFİYET VE İSTİSNALAR

BELEDİYELER VE BELEDİYELERİN İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI VE DİGER KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ

Belediye Mevzuat Eğitimi

Belediyeler Kanunu

Büyükşehir Belediyesi Yasasının Getirdiği Yenilikler

Belediye Başkanları ve Meclis Üyelerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

Özlük Hakları 

Soruşturma

Meclis Kararları

İmar Kanunu

İş Yeri Mevzuatı

Zabıta Yönetmeliği

SALON-2

 PCM-PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Hibe Mekanizması

Sorun Ağacı

Çözüm Ağacı

Risk ve Tehlike Ağacı

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

İş Planı

Fizibilite Raporları

Bütçe

Faliyet Planları

Hedef Grup Analizi

Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi

Performans Göstergeleri

İzleme ve Değerlendirme Süreci

Etki Analizi

Kalkınma Ajansı Yönetim Sistemi (KAYS)

Kalkınma Ajansı ve AB Uygulamaları

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİM EĞİTİMİ

 Genel Hükümler ve Uygulama İlkeleri

Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama

İç ve Dış Denetim Usul ve Esasları

TaşıSnır Mal Yönetmeliği 

Kamu Mali Yönetimi

Bütçe Kavramı

Analitik Bütçe Sınıflandırılması

Devlet Muhasebesi Kavramı

Yansıtma Kuralları

Kamu Zararı ve Tahsili

İç Kontrol Süreci

Yeni Sayıştay Kanunu ve Mevzuat Değişiklikleri 

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ İLE KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ(KBS) 

TAŞINIR KAYIT  VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAYICI EĞİTİMİ 

 DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI EĞİTİMİ

1- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE BÜTÇE İŞLEMLERİ·        

İlgili mevzuat· Bütçe Nedir· Kurumsal Sınıflandırma. Bütçe Giderleri Fonksiyonel sınıflandırması·Bütçe Gelirleri ekonomik Sınıflandırması· Bütçe Giderleri ekonok Sınıflandırması· Birimlerin Bütçelerinin hazırlanmas Döner Sermaye İşletmesinin Konsolide Bütçesinin hazırlanması· Bütçenin Metin Kısmının Hazırlanması·Üniversite Yönetim Kurulunca Bütçenin Onaylanması·Harcama Kalemleri Arasında Aktarma· Ek Bütçe Yapılması·  Döner Sermaye Kesin Hesabının Çıkartılması·  Harcama Yetkilisinin Belirlenmesi

 2- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE MUHASEBE İŞLEMLERİ·         Örnek Uygulamalar·         Bütçe Hesaplarının Kullanılması·         Vergiler ile İlgili Kayıtlar·         Amortisman İşlemleri·         Yılsonu Envanter Kayıtları·         Yılsonu Cetvel ve Belgelerin Hazırlanması·         Sayıştay a Yönetim Dönemi Hesaplarının Gönderilmesi  

3- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE EK ÖDEME İŞLEMLERİ·         Döner sermaye işletmesi yasal yükümlülükleri·         İdari personele ek ödeme·         Akademik personele ek ödeme·         Yöneticilere ek ödeme·         Ek ödeme yapılmasında dikkat edilecek hususlar 

 4- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN; KURUMLAR V.K – GELİR VERGİSİ KAN. – KDV KAN. VE VUK KARŞISINDAKİ SORUMLULUKLARI VE SORUMLULAR·         Döner sermaye işletmesinin Kurumlar Vergisi kanunu karşısındaki durumu·         KVK yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri·         Döner sermaye işletmesinin Gelir Vergisi kanunu karşısındaki durumu ·         GVK yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri·         Döner sermaye işletmesinin Katma Değer Vergisi kanunu karşısındaki durumu·


 

KAMUSALDemoEĞİTİM
  • ADRES

   Sağlık Sokak H.Genç İş Hanı
   No:17/21 Sıhhiye/ANKARA

   Tel: 0312 432 03 39
   Pzt - Cuma : 09:00 - 18:00

   SOSYAL MEDYA

  • İLETİŞİM FORMU

    
 • [widgetkit id=58]