Kamusal Eğitim Arge

Kamusal Eğitimde

FARKLI BİR BAKIŞ

İHALE DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ İÇİN

www.kargeport.com

SEMİNER TARİHLERİMİZ

 17-21 HAZİRAN 2016 ANTALYA RIXOS HOTEL BELDİBİ                                                                             

24-28 HAZİRAN   2016 BODRUM LA BLANCHE HOTEL                                                            

14-18 TEMMUZ 2016 KEMER ALVADONNA WORLD PALACE                                                                 

17-21 TEMMUZ 2016 KIBRIS MERİT PARK CRISTAL                                                                            

22-26 TEMMUZ  2016 BODRUM LA BLANCHE HOTEL                                                                          

29 TEMMUZ-2 AĞUSTOS FETHİYE BELCEKIZ HOTEL ÖLÜDENİZ                                                        

5-9 AĞUSTOS 2016  KEMER ALVADONNA WORLD PALACE                                                                    

19-23 AĞUSTOS 2016 BODRUM LA BLANCHE HOTEL                                                                           

26-30 AĞUSTOS 2016 KEMER ALVADONNA WORLD PALACE

NOT:BU EĞİTİMLERDE AŞAGIDA YAZAN TÜM KONULAR ANLATILACAKTIR

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER 


 

SEMİNER KONULARI
Not:Yukarıdaki tüm seminerlerimizde aşağıdaki tüm konular anlatılacaktır.

DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE BÜTÇE ve MUHASEBE İŞLEMLERİ

 • 18/01/2014 tarihli 6514 Sayılı Tamgün Yasası ile getirilen değişiklik ve yeniliklerin üniversitelerin döner sermayeli işletmelerinde uygulanması
 • Döner sermaye personeli ve saymanlık personelinin ek ödeme alması, Birim bütçelerinin ve ek bütçelerin hazırlanması
 • Döner sermaye kesin hesabının çıkarılması; Vergi, amortisman ve yılsonu envanter kayıtları
 • Sayıştay’a yönetim dönemi hesaplarının gönderilmesi
 • Yükseköğretim kurumlarında döner sermaye işletmesi yükümlülükleri ve ek ödeme işlemleri
 • Döner sermaye işletmelerinin Kurumlar V.K., gelir  V.K. KDV ve VUK karşısındaki sorumlulukları
 • Döner sermaye işletmelerinde Taşınır Mal Yönetmeliği uygulaması ve yılsonu işlemleri; Taşınır işlemleri ile Döner Sermayeli İşletmelerin Bütçe ve Muhasebe
 • Yönetmeliği ilişkisi
 • Sayım fazlası, noksanı, değer düşüklüğü ve hurdaya ayırma işlemleri
 • Eğitim fakültelerinde pedagojik formasyon ödemeleri

 TORBA KANUNLA DEĞİŞEN KAMU İHALE MEVZUATININ SGK-İŞKANUNU-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI VE YENİ YAPILACAK İŞLEMLER İLE SORUMLULUKLAR

 • Torba Kanunla birlikte İş Kanunu açısından ihaleli işlerde idarelere ve idare personeline getirilen yükümlülükler ve sorumluluklar, uygulanacak cezalar
 • İhale sürecinde yapılması gereken SGK işlemleri, İhale işlerinde SGK’ ya bildirilmesinde dikkat edilecek hususlar
 • Yüklenicilerle yapılacak sözleşmelerde SGK-İş Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Torba Kanunla birlikte kamuda iş yapan şirket elemanlarına yönelik yapılacak kıdem tazminat ödemeleri, izin uygulamaları, ücret ödemeleri ile diğer iş kanunu işlemleri
 • Hizmet alımlarında değişen SGK, İş kanunu, İş sağlığı ve güvenliği işlemleri, SGK itiraz usullerinde yapılan değişiklikler, İdari para cezalarında yapılan değişiklikler
 • Kamu ihale mevzuatı kapsamında SGK’ ya karşı yükümlülükler, borcu yoktur ve ilişiksizlik belgesi işlemleri, teminat iadesi işlemlerinde değişiklikler
 • Temizlik, güvenlik personeli nedeniyle yapılacak İş Kanunu ve SGK işlemleri
 • Kamuda iş yapan şirket elemanlarının iş kazalarından dolayı sorumluluk veyapılması gereken işlemler.

 TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL YÖNETİMİ, KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS) EĞİTİMİ
Taşınır mal yönetimi ve Taşınmaz mal yönetimi

 • KBS/TKYS kullanıcı rolleri, ürün tanımlama işlemleri, Rollerin görev ve yetkilerinin kullanımı
 • Birim, kişi, marka, lokasyon tanımlamaları ve ürün tanımları
 • Taşınır giriş-çıkış işlemleri ( satın alma, devir alma, bağış, iç üretim, sayım fazlası, değer artışı, tüketim, satış, kayıp, çalıntı, hurda devretme, sayım noksanı) ve taleplerin karşılanması
 • Kayıttan düşme (Hurda-Terkin) Zimmet ve zimmetten iade işlemleri; Ambarların devri ve sayımı; Konsolide yetkilisi tarafından alınan raporlar
 • Taşınırların muhasebe kayıtlarına alınması; yılsonu sayım ve devir işlemleri,taşınır yönetim ve kesin hesabı
 • Sistemden alınan defterler ve taşınır raporları ile kesin hesap raporları
 • TKKY tarafından sistemden alınabilen defterler ve taşınır raporları
 • Hastane ve üniversitelere devredilen taşınmazların (kantin,otopark vb.) ihalesi
 • 6552 Sayılı torba yasa-4734 kik 4735 KİK –kıdem tazminatı-taşeron işçiler-sendika-hizmet alımları-yıllık izin
 • Yapım işleri ihale sözleşmeleri uygulama eğitimi-hizmet alımları ihale sözleşmeleri eğitimi
 • İhale dökümanlarının EKAP girişlerinde yapılan temel yanlışlıklar ve bunların düzeltilmesi
 • Yapım ve hizmet ihaleleri sözleşme uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümü
 • Kamu ihale kanunu eğitimi 07/06/2014 ve 16/08/2014 tarihlerinde yapılan değişiklikler dahil tüm yönleriyle veaktif katılımlı
 • Genel hükümler ve uygulama ilkeleri-İhaleye katılabilme kuralları-İhale süresi, usulleri ve uygulaması -Ön yeterlilik ilanı ve ihale dökümanları -Teklif ve başvuruların sunulması-Tekliflerin değerlendirilmesi-Danışmanlık hizmet ihaleleri Özel hükümleri-Kik ve kuruma şikayet incelemeleri-Sözleşmenin uygulanması-Fiyat farkı, denetim, muayene ve kabul işlemleri-Teminat çeşitleri-Sözleşme değişiklikleri-Yürürlülük-Yürütme-Yasaklar ve ceza sorumluluğu-Anlaşmazlıkların çözümü -Çeşitli hükümler
 • Doğrudan temin, soru-cevap şeklinde tartışma ortam kamu ihale mevzuatı ile ilgili her türlü sorun ve çözüm önerileri
 • 2886 Sayılı devlet ihale kanununa göre alım, satım, kira, taşıma iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesindeuygulanacak esasları
 • Bilimsel Araştırmalar Projeleri ve KİK’e uygunluğu
 • Elektronik ihale uygulama yönetmeliği - 25.02.2011 tarihli (EKAP –Uygulamalı ) ihalelerde şikayet ve yasak fiili durumlar
 • Muayene kabul komisyonları ve kontrol teşkilatlarının dikkat edecekleri konuları- iş artışı, fiyat farkları, süre uzatımları
 • Son düzenlemeler çerçevesinde SAYIŞTAY denetimi
 • Mal alımı, hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı,yapım işleri ihaleleri ve uygulama yönetmeliği, aşırı düşük sorgulama
 • Kamu muhasebe bilgi sistemi-(KBS) yazılım programına dair tüm detaylar
 • 6111 Sayılı torba yasa ile 6098 sayılı borçlar yasasının ihale mevzuatına yansımaları
 • Temsil ,tanıtma ve ağırlama harcamaları-5018 ve 4734 sayılı kamu ihale kanuna göre uygulamaları
 • Büyükşehir belediye yasasının getirdiği yenilikler-Belediye başkanları ve meclis üyelerinin görev yetki ve sorumlulukları-Özlük hakları-Soruşturma-Meclis kararları-İmar kanunu-İşyeri mevzuatı -Zabıta yönetmeliği-3572 sayılı işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliği-GSM ruhsat verme işlemleri-5326 sayılı kabahatlar kanunu-6360 sayılı 14 ilde büyükşehir belediyesivle 27 ilçe kurulması ile bazı kanun ve yenilikler-5393 ve 5126 belediye kanunu 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu-3194 sayılı imar kanunu çerçevesinde  anlaşma ihaleleri uygulama yönetmeliği-5302 il özel idare kanunu-6172 sulama birlikleri kanunu
 • PCM proje döngüsü yönetimi eğitimi - Hibe mekanizması-Sorun ağacı-Çözüm ağacı-Risk ve tehlike ağacı-Mantıksal çerçeve yaklaşımı-İş planı-Fizibilite raporları-Bütçe-Faaliyet raporları-Hedef grup analizi-Maliyetlerin gerekçelendirilmesi-Performans göstergeleri izleme ve değerlendirme süreci-Etki analizi-Kalkınma ajansı yönetim sistemi (KAYS) kalkınma ajansı ve AB uygulamaları
 • 5018 Sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunu-Taşınır mal yönetmeliği-Analitik bütçe sınıflandırması
 • Stratejik planlama ve yönetimi eğitimi-İç ve dış denetim usul ve esasları-Bütçe ve performans-Muhasebe kesin raporlama-Ön mali kontrol ve iç kontrol eğitimi-Bütçe kavramı-Devlet muhasebesi kavramı-Yansıtma kuralları-Kamu zararı ve tahsili-İç kontrol süreci-Yeni sayıştay kanunu ve mevzuat değişiklikleri
 • 663 Sayılı HHK kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın yeni teşkilat yapısı ve bu kapsamda kamu mali yönetimi — Birim ve idare faaliyet raporlarının hazırlanması -kamu bilgi sistemi uygulamaları
 • Tek düzen muhasebe sistemi (TDMS)-Güncelleştirilmiş yeni versiyonunun tanıtımı,kullanımı ve analitik bütçe uygulamaları - Kurum hesap planı- Harcirah kanunu
 • 6091 Sayılı bütçe kanunu ve bütçe hazırlama uygulama - Döner sermaye katkı payları 
 • ÇKYS VE MKYS programlarıda karşılaşılan sorunlar ,ÇKYS VE MKYS uygulamalı eğitimi
 • Muhasebe dönem sonu ve dönem başı işlemleri-Kesin hesap ve yönetim dönemi hesabı E-Bütçe uygulama ve hazırlama
 • İç kontrol ve ön mali kontrol yönergesi-İç kontrole ilişkin eylem planı
 • 5510 Sosyal güvenlik kanunu eğitimi–İş hukuku eğitimi-İş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi-Temel iş sağlığı ve güvenliği ilkeleri –Ofis ortamında ISG ilkeleri-kanunlardaki değişiklikler-Genel kapsam-İstihdam şekilleri
 • 657 Devlet memurları kanunu ( Görevde yükselme-Üniversitelerde personel mevzuatı-Kamuda personel istihdamı-Memurların hakları-İzinler ve dinlenme hakkı-Memur atama-Nakil-Resmi yazışma kuralları-Sözleşmeli personel çalıştırılması)4b-4c Kadrolarının maaşları -işçi,memur maaşları-Mevzuatta uygulamalar-İzinler mesai ve fazla mesai-Cezalar-Sosyal yardım haklar 2547 Yüksek öğretim kanunu -375 Sayılı kanun hükmünde kararname 4483 Türk ceza kanunu ve kamu görevlilerinin soruşturması-Memur soruşturma -Koğuşturma
 • 6360 Sayılı büyükşehir belediye kanunu ve yeni büyükşehir belediye kanununun değerlendirilmesi.Büyükşehir belediyelerinin sorunlarına yönelik çözüm önerileri,tartışma ortamı
 • Kişisel gelişim (Stres yönetimi, öfke kontrolü, zaman yönetimi, problem çözme, motivasyon, beden)  
 • Uygulamalı iş hukuku - İşsizlik uygulamaları döner sermaye mali yönetim sistemi (DMİS)- Döner sermaye mali yönetim sistemi sorunlarI
 • Kurum içi iletişim, kurum içi dayanışma, kurumlarda stresi önlemek için tavsiyeler, doneler HİTAP (Hizmet Takip Programı)Genel hükümler uygulama ilkeleri emeklilik-İstihdam şekillerine göre karşılaştırmalı- İzin hakları-375 Sayılı KHK-666 Sayılı KHK hastalık işlemleri ve raporlama-Hastalık izinleri-Refekat izinleri kamu görevlileri hakem kurulu kararları - E-Fatura eğitimi ,Resmi yazışma kuralları
 • Hitap (Hizmet takip programı) eğitimimiz başlamıştır.
 • E-Fatura ,İş sağlığı ve güvenliği, SGK eğitimimiz başlamıştır.
 • KBS dersimiz hocamız tarafından verilmektedir.Birebir soru sorma imkanına sahip olacaksınız. Kbs modülünün uzmanı sadece bizim firmamızla çalışmaktadır.Lütfen diğer firmalardaki uzmanlarla karıştırmayınız. Kamu ihale mevzuatı (EKAP) Sayıştay Başdenetçi tarafından verilmektedir.
 • Muhasebe sisteminde yapılan değişiklikler.
 • Yatırımizleme ve koordinasyon başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelik.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu;

 • Devlet Memurlarının İstihdamı
 • Devlet Memurlarının Sorumlulukları
 • Devlet Memurlarının Hakları
 • İstihdam Şekillerine Göre Karşılaştırmalı İzin Hakları
 • Yasaklar
 • Çalışma Saatleri, İzinler, Sosyal Haklar ve Yardımlar
 • 375 Sayılı KHK
 • 666 Sayılı KHK
 • Hastalık Raporları ve Hastalık İzinleri – Refakat İzinleri
 • Hastalık İşlemleri ve Raporlama, Hastalık İzinleri, Refakat İzinleri
 • Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı
 • Amirlerin Memurları Yetiştirme Yükümlülüğü
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılması
 • Hizmet İçi Eğitim
 • Uygulama Yönetmelikleri
 • DPB Görüşleri
 • Sözleşmeli Personel Aile Yardımı – Puantaj Düzenlenmesi
 • Verilmesi – Verilmemesi Gereken Ek Ödemeler
 • 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU
  (Danıştay ve Sayıştay Kararları ile Açıklamalı)

  • Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Kurumlarında idari yapı ve teşkilatlanma
  • Rektör Tarafından Görevlendirmeler (Mad. 13)
  • YO ve MYO Yöneticileri ile ilgili değerlendirme (Mad.20)
  • Bölüm Başkanı (Mad.21)
  • Öğretim Üyelerinin Emeklilik Yaşı (Mad.30)
  • Öğretim Görevlileri (Mad.31)
  • Araştırma Görevlileri, Uzman, Çevirici Ve Eğitim - Öğretim Planlamacıları (Mad.33)
  • Öğretim Elemanı Yetiştirme (Mad. 35)
  • Çalışma esasları (Mad. 36)
  • Üniversitelerin Uygulama alanına yardımı (Mad. 37)
  • Kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirme (Mad. 38)
  • Yurtiçi ve yurtdışında görevlendirme (Mad. 39)
  • Kurumlar arası yardımlaşma (Mad. 40)
  • Cari hizmet maliyetinin hesaplanması, öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri (Mad.46)
  • Sosyal Hizmetler (Mad.47)
  • Atama Esasları (Mad.52)
  • Disiplin ve Ceza İşleri (Mad.53)
  • Döner sermaye (Mad.58)
  • İzinler (Mad. 64)
  • İkinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programları (Ek Mad. 27)

  İletişim, Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi

  Bu eğitim programı belediye çalışanlarına özel olarak dizayn edilmiştir. Etkili iletişim kurma ihtiyacı günümüzde daha önce hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Kurum içi iletişim, aile içi iletişim, vatandaşlarla iletişim kurmak ve kendimizi kabul ettirebilmek için etkili iletişim tekniklerini bilmek zorundayız. Sözel iletişim ve beden dili, zor insanlarla iletişim,  öfke ve stres yönetimi ve zaman yönetimi konuları bu eğitim içerisinde harmanlanarak sunulacaktır.

  Eğitim İçeriği:

  • Başarılı bir iletişimin altın kuralları
  • Karşımızdaki insanın kanalına ayarlanma
  • Egosantrik iletişim nedir? Kişiye verdiği zararlar nelerdir?
  • Empatik iletişimin önemi
  • Dinleme becerileri
  • Stres yönetimi
  • Etkili geri bildirim yöntemleri
  • Temsil sistemleri
  • İletişimde beden diline yönelik unsurlar
  • Zor insanlarla iletişim
  • Öfkeli bir insana karşı alınacak önlemler
  • Öfke oto-kontrol yöntemleri
  • Çatışma yönetimi
  • Zaman yönetiminin esasları
  • Grup oyunları ve uygulamalar


  2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU

  • Öğretim elemanlarının sınıflandırılması
  • Öğretim elemanlarının Görev Aylıkları
  • Gösterge tablosu ve ek göstergeler
  • Doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi, doçent kadrosuna atanma
  • Derece yükseltilmesi
  • Kademe ilerlemesi
  • Haklardan yararlanma
  • Ek ders ücreti
  • Üniversite Ödeneği
  • İdari görev ödeneği
  • Geliştirme ödeneği
  • Devlet konservatuarlarının öğretim elemanları
  • Yabancı öğretim elemanlarına ödenecek ücretler
  • Emekli öğretim elemanlarının sözleşmeli istihdamı
  • Geçici görev
  • Diğer kurum mensuplarını ilgilendiren hükümler
  • Makam Tazminatı
  • Yükseköğretim tazminatı
  • Akademik teşvik ödeneği

  657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
  • Kapsam
  • İstihdam Şekilleri
  • Memurlar
  • Sözleşmeli Personel
  • Geçici Personel
  • Devlet Memurluğuna Alınma
  • Devlet Memurlarının Sorumlulukları
  • Devlet Memurunun Hakları
  • Yasaklar
  • İzinler (Memurlar – Sözleşmeli Personel – Geçici Personel Açısından Ayrı Ayrı Değerlendirmeli)
  • Sosyal Haklar Ve Yardımlar
  • Memurların Bir Kurumdan Diğerine Nakilleri
  • Derece Yükselmesinin Usul Ve Şartları
  • Vekâlet (Şartları ve özlük işlemleri)
  • Disiplin İşlemleri
  • Hastalık Raporları
  • Refakat İzinleri
  • 5510 Sayılı Kanun Öncesi ve Sonrası Çalışmaya başlayanlar için Maaş Hesaplaması

  KONU BAŞLIKLARI

  Kamu İhale Mevzuatının Temel İlkeleri

  Kapsam Ve İstisnalar

  İhale Süreçlerine İlişkin Ana Kurallar

  Yaklaşık Maliyet

  Teknik Şartnamenin Hazırlnaması

  Yaklaşık Maliyetin Hazırlanması

  Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyet

  Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet

  Mal Alımlarında Yaklaşık Maliyet

  İhale Usulleri

  Açık İhale Usulü

  Belli İsteklileri Arasında İhale Usulü

  Pazarlık Usulü

  Doğrudan Temin Alımları

  İhale İlanı

  İhale Komisyonunun Oluşturması

  Komisyonun Görev Ve Sorumlulukları

  İstenecek Belgeler Ve Yeterlilik Kuralları

  İhaleye Sunulacak Belgeler

  Ekonomik Ve Mali Yeterliliği İlişkin Belgeler

  Meslek Ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler

  İhale Dökümanı

  Ön Yeterlilik Ve İdare Şartnamenin Hazırlanması

  Sözleşme Tasarısının Hazırlanması

  Yapım İşlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

  Mal Alımlarında Diiak Edilecek Hususlar

  İhale Dökümanı Satışı Ve Ekap Üzerinden İndirilmesi

  İhale Dökümanına Yönelik Şikayet Başvuları

  İhale Dökümanında Açıklama Ve Zeyhilname Yapılması

  İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi

  Tekliflerin Sunulması Ve Açılması

  Teklif Zarflarının Şekil Yönünden İncelenmesi

  Zarfların Açılması Ve Belghelerin Kontrolü

  Komisyon Kapalı Oturumu

  Belgelerin Ayırıntılı Olarak İncelenmesi

  Blanço Ve Ciro Belgelerin Yeterliği

  İş Deneyim Belgelerin Yeterliği

  Eksik Bilgi Tamamlatma

  Aritmatik Hata Kontrolü

  Aşırı Düşük Tekliflerin Tesbiti Ve Değerlendirilmesi

  Kesinleşen İhale Kararı Ve Sözleşme

  İhale Kararının Alınması

  Kesinmleşen İhale Kararının Tebliğ Edilmesi

  İhale Kararına Yönelik Şikayet  Başvuruları

  Sözleşmeye Davet Ve Sözleşmenin İmzlanması

  Genel Hükümler Ve Uygulama Esasları

  İdareler Açısından İhale Sözleşmeleri Ve Uygulamaları Esasları Nelerdir?

  Süreklilik Arz Eden Hizmet Salımlarının Farkları Nelerdir?

  Personel Çalıştırlmasına Dayalı Hizmet Alımlarının Farkları Nelerdir?

  Hizmet Alımları Sözleşmelerinde Uygulanan Mevzuatlar Hangileridir?

  İş Yeri Teslimi Ve İşe Başlama

  Yer Tesliminden Önce İdarece Yapılması Gerekenler Nelerdir?

  Yükleniciye İş Yeri Teslimi Yapılması Zorunlu Mudur ?

  İş Artış Ve İş Eksilişleri

  İş Artışı Hangi Şartlarda Ve Durumlarda Yapılabilir?

  Personerle Dayalı İllerde Sözleşme Bedeline Göre Mi Yoksa İşçi Sayısına Göre Mi Artış Yapılır ?

  İş Artışı İle Birlikte  Süre Uzatımı Verilmesi Gerekir Mi?

  İş Artış Kararı Ve Onayı Nasıl Verilir?

  İş Artışı Yapıldığında Ek Sözleşme Yapılır Mı?

  İş Artışı Yapıldığında  Karar Ve Sözleşme Damga Verdigisi Alır Mı?

  Süre uzatımları

  Süre Uzatımında Mücbir Sebepler Nelerdir?

  Hizmet Alımlarında Hangi Durumlar Mücbir Sebep Olarak Sayılabilir?

  Süreklilik Arz Eden Hizmet Alımlarında Da Süre Uzatımı Yapılabilir Mi?

  Gecikme Cezaları

  Gecikme Cezası Kesilirken Gecikme Süresi Nasıl Hesaplanır?

  Verilen İhtar Süresi, Cezalı Çalışan Günlerden Düşülür Mü?

  Gecikme Cazası Hesabında Sözleşme Bedeline

  Fiyat Farkları Ve İş Artışları Dahil Midir?

  Sözleşmelerin Feshi

  İdare Hangi Şartlarda Sözleşmeyi Fesedebilir?

  Yüklenici Hangi Şartlarda Sözleşmeyi Fesedebilir?

  Sözleşmenin Karşılıklı Olarak Feshi Mümkün Müdür?

  Sözleşmenin Feshi Halinde İdarece Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

  Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları

  İşçi Alacakları Ve İşçi Haklarının Uygulanması Konusunda İdarelerin Sorumlulukları Nelerdir?

  Aynı İdarede 1 Yıldan Fazla Senedir Çalışmakta Olan İşçilerin Yasal Haklarından Kim Sorumludur?

  Yüklenicinin İşçilere Maaşları Ödememesi, Eksik Veya Geç Ödemesi Durumunda İdare Nasıl Hakaret Etmelidir?

  İdare Yükleniciyer Ödenecek Hakediş Tutarının Doğrudan İşçilere Ödeyebilir Mi?

  İşçinin Yasal İzin Kullanarak  İşe Gelmemesi Durumunda (Yıllık İzin,Evlenme İzni,Ölüm İzni….Vs) İdare Yükleniciden Başka Bir İşçi Çalıştırlmasını İsteyebilir Mi?

  Yüklenicinin İdareye Verdiği Maaş Ve Bordroları, Hakediş Ödemelerinde Dikkate Alınır Mı?

  Yüklenici Maaş Bordrolarında Hata Yapmışsa Ve Eksik Para Yatırmışsa İdare Ne Yapmalıdır?

  Emekli İşçi Veya Özürlü İşçi Çalıştırılması Konusunda İdarenin Sorumluluğu Var Mıdır?

  Fazla Mesai Yapıldığında Saatlik Ücret Nasıl Hesaplanmalıdır?

  Fazla Mesailerin Ücret Ödenerek Mi Yoksa İzin Kullandırılarak Mı Karşılanması Doğrudur?

  Yıllık 270 Satti Geçen Fazla Mesailerin Ücrete Yükleniciye Ödenebilir Mi?

  Yol Ve Yemek Bedeli Ödenene İşlerde, İşçinin İzinli Veya Raporlu Olması Veya Mazaret Bildirmeden İşe Gelmemesi Halinde Yol Ve Yemek Bedeli Ödenir Mi?

  Aylık Puantajlar Hesaplanırken 28/29 Veya 31 Gün Çeken Aylarda Eksik Çalışılan Gün Hesabı Nasıl Yapılmalıdır?

  Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı

  Kararname Hükümleri Çerçevesinde Fiyat Farkı

  Kararnamenin 7. Maddesine Göre Fiyat Farkı Hesabı

  Fiyat Farkı Formulünde Sabit Kat Satılar Ve (Pn) Değeri

  İş Programı Ve Ödenek Dilimlerinin Fiyat Farkı Hesabına Etkisi

  Kararnamenin 7.Maddesine Göre A1 Ve A2 İşçilik Katsayıları Nasıl Belirlenir?

  Kararnamenin 7. Ve 8. Maddesinin Bir Arada Uygulandığı İşlerde A1 Ve A2 Katsayıları Nasıl Belirlenir?

  Kararnamenin 8.Maddesine Göre A1 Ve A2 İşçilik Katsayıları Nasıl Belirlenir?

  Asgari Ücretin Üzerinde Ödeme Yapılan Personel İçin A1 Ve A2 İşçilik Katsayıları Nasıl Belirlenir?

  Kararnamenin 8.Maddesine Göre Fiyat Farkının Ödenebilmesinin Temel Şartları Nelerdir?

  Kararnamenin 8.Maddesinin (A),(B ) V E (C) Bentlerine Göre Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır?

  İş Artışı Veya İş Eksilişi Halinde Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır ?

  Fiyat Farkı Hesabına Fazla Mesai Ödemeleri Dahil Edilebilir Mi?

  Kararname Hükümleri Çerçevesinde Fiyat Farkı

  Kararnamenin 7.Maddesine Göre Fiyat Farkı Hesabı

  Fiyat Farkı Formulünde Sabit Katsayılar Ve (Pn) Değeri

  İş Programı Ve Ödenek Dilimlerinin Fiyat Farkı Hesabına Etkisi

  Kararnamenin 7. Maddesine Göre A1 Ve A2 İşçilik Katsayıları Nasıl Belirlenir?

  Kararnamenin 7.Ve 8. Maddesinin Bir Arada Uygulandığı İşlerde A1 Ve A2 Katsayıları Nasıl Belirlenir?

  Kararnamenin 8.Maddesine Göre A1 Ve A2 İşçilik Kat Sayıları Nasıl Belirlenir?

  Asgari Ücretin Üzerinde Yapılan Personel İçin A1 Ve A2 İşçilik Kat Sayıları Nasıl Belirlenir?

  Kararnamenin 8.Maddesine Göre Fiyat Farkı Ödenebilmesinin Temel Şartları Nelerdir?

  Kararnamenin 8.Maddesinin (A),(B) Ve (C) Bentlerine Göre Fiyat Farkı Nasıl Hesablanır?

  İş Artışı Veya İş Eksilişi Halinde Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır?

  Fiyat Farkı Hesabına Fazla Mesai Ödemeleri Dahil Edilebilir Mi?

   

  Hakediş Raporları

  Hakediş Raporu Hangi Belgelerden Oluşur?

  Hakediş Raporunun Ekinde Hangi Belgeler Yer Alır?

  Hakediş İç Sayfalarını Ve Kapağını Kimler Onaylar?

  Geçici Hakedişlerde Yapılan Hatalat Daha Sonradan Düzeltilebilir Mi?

  Hakediş Arka Kapağı (Ödeme Cetveli) Nasıl Düzenlenmelidir?

  Yüklenicinin İdareye Keseceği Fatura Bedeli Arka Kapaktaki Hangi Rakamdır?

  Uygulanacak Kesintiler

  Damga Vergisi Kesintileri

  Kdv Tevkifatı Kesintisi

  Ek Kesin Teminat Kesintisi

  Ceza Kesintileri

  İdare Malı Kesinitileri

  Kamu Görevlilerinin Sorumlulukları

  Kamu Zararı Nedir Ve Nasıl Oluşur?

  Kamu Zararında Kimler Sorumludur?

  Üst Yöneticilerin Sorumlulukları

  Harcama Yetkililerinin Sorumlulukları

  Gerçekleştirme Görevlilernin Sorumlulukları

  Muhasebe Yetkililerinin Sorumlulukları


  YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA BAĞLI İKTİSADİ İŞLETMELER (KURULUŞLARI – FAALİYETLERİ – DENETİMİ)


  • Sosyal Tesislerin Yapımı (Özel Bütçe Yatırımları – Yap-İşlet-Devret Modeli İle Yapılan Yatırımlar – Sosyal Tesisler Gelirleri İle Yapılan Yatırımlar)
  • Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca Doğrudan İşletilen Sosyal Tesisler
  • Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Altında İşletilen Sosyal Tesisler
  • Bütçe Ve Muhasebe İşlemleri
  • Personel İstihdamı Ve Personele Yapılacak Ödemeler
  • Vergi Sorumlulukları, Muafiyet Ve İstisnaları (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu-488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu-3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu-213 Sayılı Vergi Usul Kanunu)
  • İktisadi İşletmelerin Denetimi
  • Taşınır Ve Taşınmaz Mal İşlemleri
  • Alım - Satım İşlemlerinde Tabi Oldukları Mevzuat
  • Örnek Düzenlemeler

  DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ EĞİTİMİ

  • Bütçe ve Muhasebe İşlemleri
  • Örnek Uygulamalar
  • Personel İstihdamı ve Personele Yapılacak Ödemeler
  • Vergi Sorumlulukları, Muafiyet ve İstisnaları
  • 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
  • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
  • 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
  • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
  • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
  • Taşınır Mal İşlemleri
  • Alım - Satım İşlemlerinde Tabi Oldukları Mevzuat

  BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EĞİTİMİ

  • Bütçe ve Personel İşlemleri
   Üniversite tarafından desteklenen projeler
   TÜBİTAK Projeleri
   SANTEZ Projeleri
   AB Projeleri

  • Muhasebe İşlemleri
   Üniversite tarafından desteklenen projeler
   TÜBİTAK Projeleri
   SANTEZ Projeleri
   AB Projeleri

  • İhale İşlemleri
   Üniversite tarafından desteklenen projeler
   TÜBİTAK Projeleri
   SANTEZ Projeleri
   AB Projeleri
  • Vergi Muafiyet ve İstisnaları
   Üniversite tarafından desteklenen projeler
   TÜBİTAK Projeleri
   SANTEZ Projeleri
   AB Projeleri


  6245 Sayılı Harcırah Kanunu (Yargı kararları ile açıklamalı)

  • Harcırah kanunun kapsamı
  • Kimlere Harcırah Kanunu kapsamında harcırah verilir
  • Harcırahın hesaplanmasında kullanılacak unsurlar
  • Memur ve hizmetli olmayanların harcırahının hesaplanması
  • Sürekli görevle yer değiştirenlerin harcırahı (örnek hesaplamalı)
  • Geçici görevli olarak memuriyet mahalli dışına görevlendirilenlerin harcırahı (Örnek hesaplamalı)
  • Memuriyet mahalli neyi ifade eder
  • Harcırahın avans olarak verilmesi ve mahsup zamanı
  • Yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarı
  • Yurtdışında verilecek gündeliklerin miktarı
  • Yurtiçi ve yurtdışında kurslara katılanlara verilecek gündelik
  • Memuriyet mahalli dışına gönderilenlerin gündeliği (Günü birlik)
  • Geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre
  • Memleket iç ve dışında seyahat günlerinin hesabı
  • Seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetliler
  • Fiilen arazi üzerinde çalışanların harcırahı
  • Harcırah alabilmek için müracaat müddeti
  • Yersiz ve fazla ödenen Harcırahın geri alınması ve disiplin hükümlerinin uygulanması

   

4857 Sayılı İş Kanunu

 • 6552 Sayılı Torba Yasanın iş kanununa getirdikleri
 • İş Kanununun Kapsamı
 • İş Kanununda işçi, İşveren, İşveren Vekili, İşyeri
 • İşyerini Bildirme, İstisnalar
 • Asıl İşveren-Alt İşveren Kavramları
 • Taşeron Çalıştırılmasında İşveren Yükümlülükleri
 • İşyerinin Devri, Geçici (Ödünç) İş İlişkisi
 • İşyerinin veya Bir Bölümünün Devri – Geçici (Ödünç) İş İlişkisi
 • İş Sözleşmesi ve Türleri
 • Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
 • Kısmi Süreli ve Tam Süreli İş Sözleşmesi
 • Hizmet Akitleri Uygulama Örnekleri
 • Hizmet akdinin Feshi
 • Süreli Fesih
 • İş Güvencesi Hükümlerinin Uygulama Örnekleri
 • Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması
 • Sözleşmenin Feshinde Usul-Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü
 • Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları
 • Çalışma Koşullarında Değişiklik ve iş Sözleşmesinin Feshi
 • İşçi İlişik Kesme Prosedürü Örnekler
 • Hizmet Akdinin İşçi ve İşveren Tarafından Derhal Feshi
 • İşçinin Haklı nedenle Derhal Fesih Hakkı
 • İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı
 • Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi
 • Toplu İşçi Çıkarma Uygulaması
 • Kıdem Tazminatı
 • Kıdem Tazminatının Kurumlara Getirdiği Sorumluluk
 • Kıdem Tazminatı ve Hesaplama Tekniği
 • Özürlü, Eski hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma
 • Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu
 • Ücret
 • Ücret ve Ücretin Ödenmesi – İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi
 • Ücretin Gününde Ödenmemesi – Ücretin Saklı Kısmı
 • Ücret Bordrosu Düzenleme Yöntemi
 • Fazla Çalışma Uygulaması
 • Fazla Çalışma Ücreti
 • Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma – Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışma
 • Hafta Tatili – Genel Tatil Uygulaması
 • Hafta Tatili Ücreti – Genel Tatil Ücreti
 • Yıllık Ücretli İzin Uygulaması
 • Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve İzin Süreleri Yıllık Ücretli İzine Hak Kazanma ve İzni Kullanma Dönemi
 • Yıllık Ücretli İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Çalışan Haller
 • Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

-        Yeni Kanun Özellikleri

-        Temel Kavramlar

-        Destek Primi İle Çalışma

-        SGK’da Alt İşveren

-        SGK’lı Bildirme Yükümlülüğü

-        İşten Ayrılanı Bildirme Yükümlülüğü

-        İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kavramı

-        İş Kazası Geçiren Hastanın Hastaneye Sevki

-        Prim Oranları

-        Kısa Vadeli Sigorta Kolları

-        Özürlü Çalıştırma Primleri

-        Genç İşçi Çalıştırma Primleri

-        %5’lik Prim İndirimleri

-        İtibari Hizmet

-        Prime Tabi tutulmayacak Kazançlar

-        Prime Esas Kazançlar

-        İşe İade Davalarında Boşta Geçen Süre – Hesaplanması

-        Esneklik

-        Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları

-        Aylık Prim Hizmet Belgesi

-        Analık Hali

-        Ölüm Geliri

-        Evlenme Ödeneği

-        Borçlanma

-        Sağlanan Sağlık Hizmetleri

-        Yurtdışı Tedavileri

-        Katılım Payı

-        Sağlık Hizmetinin Bedeli

RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI

-       Resmi Yazışma Usul ve Esaslarını Gösteren Yönetmelik

-       Resmi Yazışma Ortamları ve Güvenliğin Sağlanması

-       Resmi Yazıların Bölümlendirilmesi

-       Resmi Yazıların Gönderiliş ve Alınışlarında Yapılacak İşlemler

-       Örnekli Açıklamalar

-       Arşiv Yönetmeliği

-       Arşiv Malzemesi ile Arşivlik Malzemenin Korunması

-       Görevlilerin Sorumluluğu

-       Birim Arşivinde Yapılması Gereken İşlemler

-       Ayıklama ve İmha İşlemleri

-       Standart Dosya Planları

-       Kurumsal Kodlamalar

-       Yazışma Kodları

-       Dosyalama Sistemi

-       Ve İlgili Diğer konular

SAĞLIK HUKUKU

-   Sağlık Bakanlığı’nın Yapısı ve Görevleri

-  Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı

-   Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı

     - Sağlık Hukuku’na Giriş

-  Kavram olarak Sağlık Hukuku

-   Kamu Görevlileri ile İlgili Uygulama

     - Tıp Etiği ve Deontoloji

     - Hasta Hakları ve Yükümlülükleri

-  Hasta Hakları

-   Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma

-   Bilgi Edinme

-    Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme

-   Sağlık Personelini Tanıma, Seçme ve Değiştirme

-   Öncelik Sırasının Belirlenmesini Talep Etme

-     Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım

-   Tıbbi Gerekler Dışında Müdahale Yasağı

-   Ötanazi Yasağı

-     Tıbbi Özen Gösterilmesi

-     Genel Olarak Bilgi Talebi

-   Kayıtların İncelenmesi

-   Mahremiyet

-   Bilgilerin Gizli Tutulması

-   Hastanın Rızası

-   Aile Planlaması Hizmetleri ve Gebeliğin Sona Erdirilmesi

-   Tıbbi Araştırmalarda Hasta Hakları

-   Hasta Güvenliğinin Sağlanması

-    Dini Vecibelerin Yerine Getirilmesi ve Dini Hizmetlerden Faydalanma

-    İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi

-     Refakatçi Bulundurma ve Hasta Ziyareti

-   Hizmetin Sağlık Kuruluşu Dışında Verilmesi

-   Hastaya Yeterli Vakit Ayırılması ve Vakte Riayet Edilmesi

- Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı

-    Hasta Hakları Kurulları

-   Hastanın Yükümlülükleri

    - Hekim Hakları ve Yükümlülükleri

-  Hekim Hakları

-   Hizmetten Çekilme Hakkı

-   Hasta Seçme Hakkı

-    Güvenlik Hakkı

-    Güvenlik Hakkının İhlali Halinde Başvurulabilecek Kanun Yolları

-   Hekim Yükümlülükleri

-   Hekimin Özen Yükümlülüğü

-   Öykü Alma Yükümlülüğü

-    Muayene Yükümlülüğü

-   Teşhis Yükümlülüğü

-   Tedavi Yükümlülüğü

-   Reçete Yazma Yükümlülüğü

-   Tıbbi Teknik Kullanma Yükümlülüğü

-   Kayıt Tutma Yükümlülüğü

-    Sır Saklama Yükümlülüğü

-    Organizasyon Yükümlülüğü

-   Kullanılan İlaç ve Ürün ile İlgili Yükümlülükler

-   Mesleki Bilginin Geliştirilmesi Yükümlülüğü

-   Kimlik Tespiti Yapma Yükümlülüğü

     - Hekimlerin Hukuki Sorumluluğu

-  Hasta İle Hekim Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği

-   Hatalı Tıbbi Uygulamalar ( MALPRAKTİS)

-   Tazminat Sorumluğu

        - Hekimlerin Cezai Sorumluluğu

          -Hekimler Tarafından İşlenebilecek Suçlar ve Kabahatler

-   Kasten Öldürme ve Yaralama Suçları

-   Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçları

-   Hasta ile Cinsel İlişki Kurma

PCM-PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 • Hibe Mekanizması
 • Sorun Ağacı
 • Çözüm Ağacı
 • Risk ve Tehlike Ağacı
 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
 • İş Planı
 • Fizibilite Raporları
 • Bütçe
 • <span c

 

KAMUSALDemoEĞİTİM
  • ADRES

   Sağlık Sokak H.Genç İş Hanı
   No:17/21 Sıhhiye/ANKARA

   Tel: 0312 432 03 39
   Pzt - Cuma : 09:00 - 18:00

   SOSYAL MEDYA

  • İLETİŞİM FORMU

    
 • [widgetkit id=58]