• twitter başlık türk bayrağı dalgalı gökyüzü
 • genel
 • 21 - 25 EKİM 2016 DALAMAN HİLTON HOTEL SARIGERME

 

İHALE DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ İÇİN

www.kargeport.com 

21 - 25 EKİM 2016 DALAMAN HİLTON HOTEL SARIGERME

28 EKİM-01 KASIM 2016 ANTALYA RİXOS SUNGATE HOTEL

04 - 08 KASIM 2016 TRABZON MAÇKA BÜYÜK SÜMELA HOTEL

11 - 15 KASIM 2016 ANTALYA RİXOS SUNGATE HOTEL

21 - 25 KASIM KIBRIS MERİT PARK HOTEL

25 - 29 KASIM ANTALYA RİXOS SUNGATE HOTEL

 

NOT:BU EĞİTİMLERDE AŞAGIDA YAZAN TÜM KONULAR ANLATILACAKTIR

SEMİNER KONULARI

6552 sayılı torba yasa-4734 kik 4735 kik –kıdem tazminatı-taşeron işçiler-sendika-hizmet alımları-yıllık izin

Yapım işleri ihale sözleşmeleri uygulama eğitimi-hizmet alımları ihale sözleşmeleri eğitimi

İhale dökümanlarının ekap girişlerinde yapılan temel yanlışlıklar ve bunların düzeltilmesi

Yapım ve hizmet ihaleleri sözleşme uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümü

Kamu ihale kanunu eğitimi 12.06.2015 ve 28.07.2015  tarihlerinde yapılan değişiklikler dahil tüm yönleriyle ve aktif katılımlı

Genel hükümler ve uygulama ilkeleri-ihaleye katılabilme kuralları-ihale süresi, usulleri ve uygulaması -ön yeterlilik ilanı ve ihale dökümanları -teklif ve başvuruların sunulması-tekliflerin değerlendirilmesi-danışmanlık hizmet ihaleleri özel hükümleri-kik ve kuruma şikayet incelemeleri-sözleşmenin uygulanması-fiyat farkı, denetim, muayene ve kabul işlemleri-teminat çeşitleri-sözleşme değişiklikleri-yürürlülük-yürütme-yasaklar ve ceza sorumluluğu-anlaşmazlıkların çözümü -çeşitli hükümler

Doğrudan temin, soru-cevap şeklinde tartışma ortam kamu ihale mevzuatı ile ilgili her türlü sorun ve çözüm önerileri Kamu ihale mevzuatının temel ilkeleri Kapsam ve istisnalar İhale süreçlerine ilişkin ana kurallar

Sözleşmelerin feshi

İdare hangi şartlarda sözleşmeyi fesedebilir?

Yüklenici hangi şartlarda sözleşmeyi fesedebilir?

Sözleşmenin karşılıklı olarak feshi mümkün müdür?

Sözleşmenin feshi halinde idarece yapılması gereken işlemler nelerdir?

Kesinleşen ihale kararı ve sözleşme

İhale kararının alınması

Kesinmleşen ihale kararının tebliğ edilmesi

İhale kararına yönelik şikayet  başvuruları

Sözleşmeye davet ve sözleşmenin imzlanması

Hakediş raporları

Hakediş raporu hangi belgelerden oluşur?

Hakediş raporunun ekinde hangi belgeler yer alır?

Hakediş iç sayfalarını ve kapağını kimler onaylar?

Geçici hakedişlerde yapılan hatalat daha sonradan düzeltilebilir mi?

Hakediş arka kapağı(ödeme cetveli) nasıl düzenlenmelidir?

Yüklenicinin idareye keseceği fatura bedeli arka kapaktaki hangi rakamdır?

Uygulanacak kesintiler

Damga vergisi kesintileri

Kdv tevkifatı kesintisi

Ek kesin teminat kesintisi

Ceza kesintileri

İdare malı kesinitileri

6663, 6661, 6645, 6552 sayılı torba yasalar ve kamu ihale mevzuatına yansımaları

Yaklaşık maliyet

Teknik şartnamenin hazırlanması

Yaklaşık maliyetin hazırlanması

Yapım işlerinde yaklaşık maliyet

Hizmet alımlarında yaklaşık maliyet

Mal alımlarında yaklaşık maliyet

İhale usulleri

Açık ihale usulü

Belli isteklileri arasında ihale usulü

Pazarlık usulü

Doğrudan temin alımları

İhale ilanı

İhale komisyonunun oluşturması

Komisyonun görev ve sorumlulukları

İstenecek belgeler ve yeterlilik kuralları

İhaleye sunulacak belgeler

Ekonomik ve mali yeterliliği ilişkin belgeler

Meslek ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

İhale dökümanı

Ön yeterlilik ve idare şartnamenin hazırlanması

Sözleşme tasarısının hazırlanması

Yapım işlerinde dikkat edilecek hususlar

Mal alımlarında diiak edilecek hususlar

İhale dökümanı satışı ve ekap üzerinden indirilmesi

İhale dökümanına yönelik şikayet başvuruları

İhale dökümanın da açıklama ve zeyhilname yapılması

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

Tekliflerin sunulması ve açılması

Teklif zarflarının şekil yönünden incelenmesi

Zarfların açılması ve belghelerin kontrolü

Komisyon kapalı oturumu

Belgelerin ayırıntılı olarak incelenmesi

Blanço ve ciro belgelerin yeterliği

İş deneyim belgelerin yeterliği

Eksik bilgi tamamlatma

Aritmatik hata kontrolü

Aşırı düşük tekliflerin tesbiti ve değerlendirilmesi

Genel hükümler ve uygulama esasları

İdareler açısından ihale sözleşmeleri ve uygulamaları esasları nelerdir?

Süreklilik arz eden hizmet salımlarının farkları nelerdir?

Personel çalıştırlmasına dayalı hizmet alımlarının farkları nelerdir?

Hizmet alımları sözleşmelerinde uygulanan mevzuatlar hangileridir?

İş yeri teslimi ve işe başlama

Yer tesliminden önce idarece yapılması gerekenler nelerdir?

Yükleniciye iş yeri teslimi yapılması zorunlu mudur ?

İş artış ve iş eksilişleri

İş artışı hangi şartlarda ve durumlarda yapılabilir?

Personerle dayalı illerde sözleşme bedeline göre mi yoksa işçi sayısına göre mi artış yapılır ?

İş artışı ile birlikte  süre uzatımı verilmesi gerekir mi?

İş artış kararı ve onayı nasıl verilir?

İş artışı yapıldığında ek sözleşme yapılır mı?

İş artışı yapıldığında  karar ve sözleşme damga verdigisi alır mı?

Süre uzatımları

Süre uzatımında mücbir sebepler nelerdir?

Hizmet alımlarında hangi durumlar mücbir sebep olarak sayılabilir?

Süreklilik arz eden hizmet alımlarında da süre uzatımı yapılabilir mi?

Gecikme cezaları

Gecikme cezası kesilirken gecikme süresi nasıl hesaplanır?

Verilen ihtar süresi, cezalı çalışan günlerden düşülür mü?

Gecikme cazası hesabında sözleşme bedeline

Fiyat farkları ve iş artışları dahil midir?

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları

İşçi alacakları ve işçi haklarının uygulanması konusunda idarelerin sorumlulukları nelerdir?

Aynı idarede 1 yıldan fazla senedir çalışmakta olan işçilerin yasal haklarından kim sorumludur?

Yüklenicinin işçilere maaşları ödememesi, eksik veya geç ödemesi durumunda idare nasıl hakaret etmelidir?

İdare yükleniciyer ödenecek hakediş tutarının doğrudan işçilere ödeyebilir mi?

İşçinin yasal izin kullanarak  işe gelmemesi durumunda(yıllık izin,evlenme izni,ölüm izni….vs) idare yükleniciden başka bir işçi çalıştırlmasını isteyebilir mi?

Yüklenicinin idareye verdiği maaş ve bordroları, hakediş ödemelerinde dikkate alınır mı?

Yüklenici maaş bordrolarında hata yapmışsa ve eksik para yatırmışsa idare ne yapmalıdır?

Emekli işçi veya özürlü işçi çalıştırılması konusunda idarenin sorumluluğu var mıdır?

Fazla mesai yapıldığında saatlik ücret nasıl hesaplanmalıdır?

Fazla mesailerin ücret ödenerek mi yoksa izin kullandırılarak mı karşılanması doğrudur?

Yıllık 270 satti geçen fazla mesailerin ücrete yükleniciye ödenebilir mi?

Yol ve yemek bedeli ödenene işlerde, işçinin izinli veya raporlu olması veya mazaret bildirmeden işe gelmemesi halinde yol ve yemek bedeli ödenir mi?

Aylık puantajlar hesaplanırken 28/29 veya 31 gün çeken aylarda eksik çalışılan gün hesabı nasıl yapılmalıdır?

Hizmet alımlarında fiyat farkı

Kararname hükümleri çerçevesinde fiyat farkı

Kararnamenin 7. Maddesine göre fiyat farkı hesabı

Fiyat farkı formulünde sabit kat satılar ve(pn) değeri

İş programı ve ödenek dilimlerinin fiyat farkı hesabına etkisi

Kararnamenin 7.maddesine görea1 ve a2 işçilik katsayıları nasıl belirlenir?

Kararnamenin 7. Ve 8. Maddesinin bir arada uygulandığı işlerdea1 ve a2katsayıları nasıl belirlenir?

Kararnamenin 8.maddesine görea1 ve a2işçilik katsayıları nasıl belirlenir?

Asgari ücretin üzerinde ödeme yapılan personel için a1 ve a2 işçilik katsayıları nasıl belirlenir?

Kararnamenin 8.maddesine göre fiyat farkının ödenebilmesinin temel şartları nelerdir?

Kararnamenin 8.maddesinin(a),(b ) v e (c) bentlerine göre fiyat farkı nasıl hesaplanır?

İş artışı veya iş eksilişi halinde fiyat farkı nasıl hesaplanır ?

Fiyat farkı hesabına fazla mesai ödemeleri dahil edilebilir mi?

Kararname hükümleri çerçevesinde fiyat farkı

Kararnamenin 7.maddesine göre fiyat farkı hesabı

Fiyat farkı formulünde sabit katsayılar ve(pn)değeri

İş programı ve ödenek dilimlerinin fiyat farkı hesabına etkisi

Kararnamenin 7. Maddesine görea1 ve a2işçilik katsayıları nasıl belirlenir?

Kararnamenin 7.ve 8. Maddesinin bir arada uygulandığı işlerdea1 ve a2katsayıları nasıl belirlenir?

Kararnamenin 8.maddesine görea1 ve a2işçilik kat sayıları nasıl belirlenir?

Asgari ücretin üzerinde yapılan personel içina1 ve a2işçilik kat sayıları nasıl belirlenir?

Kararnamenin 8.maddesine göre fiyat farkı ödenebilmesinin temel şartları nelerdir?

Kararnamenin 8.maddesinin(a),(b) ve (c)bentlerine göre fiyat farkı nasıl hesablanır?

İş artışı veya iş eksilişi halinde fiyat farkı nasıl hesaplanır?

Fiyat farkı hesabına fazla mesai ödemeleri dahil edilebilir mi?

 

Kamu görevlilerinin sorumlulukları

Kamu zararı nedir ve nasıl oluşur?

Kamu zararında kimler sorumludur?

Üst yöneticilerin sorumlulukları

Harcama yetkililerinin sorumlulukları

Gerçekleştirme görevlilernin sorumlulukları

Muhasebe yetkililerinin sorumlulukları

 

Torba kanunla değişen kamu ihale mevzuatının sgk-işkanunu-iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve yeni yapılacak işlemler ile sorumluluklar

Torba kanunla birlikte iş kanunu açısından ihaleli işlerde idarelere ve idare personeline getirilen yükümlülükler ve sorumluluklar,

Uygulanacak cezalar

İhale sürecinde yapılması gereken sgk işlemleri,

İhale işlerinde sgk’ ya bildirilmesinde dikkat edilecek hususlar

Yüklenicilerle yapılacak sözleşmelerde sgk-iş kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken hususlar

Torba kanunla birlikte kamuda iş yapan şirket elemanlarına yönelik yapılacak kıdem tazminat ödemeleri,

 izin uygulamaları,

 ücret ödemeleri ile diğer iş kanunu işlemleri

Hizmet alımlarında değişen sgk, iş kanunu,

 iş sağlığı ve güvenliği işlemleri,

Sgk itiraz usullerinde yapılan değişiklikler,

 idari para cezalarında yapılan değişiklikler

Kamu ihale mevzuatı kapsamında sgk’ ya karşı yükümlülükler,

Borcu yoktur ve ilişiksizlik belgesi işlemleri,

Teminat iadesi işlemlerinde değişiklikler temizlik,

Güvenlik personeli nedeniyle yapılacak iş kanunu ve sgk işlemleri

Kamu da iş yapan şirket elemanlarının iş kazalarından dolayı sorumluluk ve yapılması gereken işlemler.

 

Taşınır mal yönetmeliği eğitim konuları

14.3.2016-2016/8646 bkk değişen kavramlar

Tanımlar

Kullanılacak belgeler

Sorumluluk

Taşınır kayıt yetkilileri

Taşınır kontrol yetkilileri

Kefalet kanunu işlemleri

Taşınır konsolide görevlileri

Muhasebe yetkililerinin taşınır hesabına ilişkin görev ve sorumlulukları

Satın alınan taşınırların giriş işlemleri

Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırların girişi

İç imkânlarla üretilen taşınırların giriş işlemleri

İade edilen taşınırların girişi

Kayıt hatalarının düzeltilmesi

Taşınır işlem fişi düzenlenmeyecek haller

Kulanım suretiyle taşınır çıkış işlemleri

Devir suretiyle çıkış

Kamu idarelerine tahsis

Kullanılmaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı nedeniyle çıkış

Hurdaya ayırma, imha ve satış işlemleri

Kuruş farkları

Sayım kurulunun oluşturulması

Harcama birimi taşınır yönetim hesabı çıkartılması

Kamu idarelerinin taşınır kesin hesabının çıkartılması

Taşınır mal yönetmeliği ile kamu harcama ve muhasebe bilişim sistemi (kbs) taşınır kayıt ve yönetim sistemi uygulayıcı eğitimi

5018 sayılı kmykk kapsamında taşınır mal yönetmeliği

Taşınır mal yönetmeliği uygulaması, yönetmelikte yapılan değişiklikler

Kbs/tkys kullanıcı rolleri , ürün tanımlamaları işlemleri

Test ortamında yetkilerin kullanımı

 birim, kişi, marka, lokasyon tanımlamaları ,ürün tanımları

Giriş-çıkış işlemleri ve taleplerin karşılanması ile zimmet işlemleri

Giriş – çıkış işlemlerine örnek uygulamalar

Kayıttan  düşme (hurda – terkin ), taleplerin karşılanması

Zimmet ve zimmet iade işlemleri

Ambarların sayımı ve yıl sonu işlemleri

Ambarların devri , ambar sayımları ve sayım sonuçlarına göre yapılacak işlemler

Yıl sonu işlemlerinin tamamlanması ve kapatılması

Sistemden alınan defter ve taşınır raporları ile kesin hesap raporları

Tkky tarafından alınabilen defterler ve taşınır raporları, konsalide yetkilisi tarafından alınan raporlar

Taşınır giriş-çıkış işlemleri (satınalma, deviralma, bağış, iç üretim sayım fazlası ,değer artışı , tüketim, satış, kayıp, çalıntı, hurda, devretme, sayım noktası)

Taşınırların muhasebe kayıtlarının alınması

Yıl sonu  sayım ve devir işlemleri, taşınır yönetim ve kesin hesabı

Not: kbs taşınır kayıt yönetim sistemi uygulamalı eğitimi için katılımcıların dizüstü bilgisayar getirmeleri zorunludur. Ayrıca bilgisayarda fire-fox internet tarayıcısı yüklü olması gerekmektedir.

 

657 sayılı devlet memurları kanunu

Kapsam

İstihdam şekilleri

Memurlar

Sözleşmeli personel

Geçici personel

Devlet memurluğuna alınma

Devlet memurlarının sorumlulukları

Devlet memurunun hakları

Yasaklar

İzinler (memurlar – sözleşmeli personel – geçici personel açısından ayrı ayrı değerlendirmeli)

Sosyal haklar ve yardımlar

Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri

Derece yükselmesinin usul ve şartları

Vekâlet (şartları ve özlük işlemleri)

Disiplin işlemleri

Hastalık raporları

Refakat izinleri

5510 sayılı kanun öncesi ve sonrası çalışmaya başlayanlar için maaş hesaplaması

4483 sayılı memurları ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun

Kanunun amacı

Kapsam

İzin vermeye yetkili mercihler

Olayın yetkili mercie iletilmesi işleme konulamayacak ihbar ve şikayetler

Ön inceleme

Ön inceleme yapanların yetkisi ve rapor

Süre

Sorusturma izninin kapsamı

İtiraz

İştirak halinde işlenen suçlar

Soruşturma izninin gönderileceği merci

Hazırlık soruşturmasını yapacak merciler

Yetkili ve görevli mahkeme

Vergilerin durumu

Cumhuriyet başsavcılığınca re’sen dava açılacak haller

2547 sayılı yükseköğretim kanunu

Danıştay ve sayıştay kararları ile açıklamalı

Yükseköğretim kurulu ve yükseköğretim kurumlarında idari yapı ve teşkilatlanma

Rektör tarafından görevlendirmeler (mad. 13)

Yo ve myo yöneticileri ile ilgili değerlendirme (mad.20)

Bölüm başkanı (mad.21)

Öğretim üyelerinin emeklilik yaşı (mad.30)

2914 sayılı yükseköğretim personel kanunu

Öğretim elemanlarının sınıflandırılması

Öğretim elemanlarının görev aylıkları                 

Gösterge tablosu ve ek göstergeler        

Doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi, doçent kadrosuna atanma        

Derece yükseltilmesi           

Kademe ilerlemesi

Haklardan yararlanma 

Ek ders ücreti 

Üniversite ödeneği

İdari görev ödeneği  

Geliştirme ödeneği devlet konservatuarlarının öğretim elemanları     

Yabancı öğretim elemanlarına ödenecek ücretler emekli öğretim elemanlarının sözleşmeli istihdamı diğer kurum mensuplarını ilgilendiren hükümler  

Makam tazminatı    

Yükseköğretim tazminatı   

Akademik teşvik ödeneği

Öğretim görevlileri (mad.31)

Araştırma görevlileri, uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacıları (mad.33)

Öğretim elemanı yetiştirme (mad. 35)

Çalışma esasları (mad. 36)

Üniversitelerin uygulama alanına yardımı (mad. 37)

Kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirme (mad. 38)

Yurtiçi ve yurtdışında görevlendirme (mad. 39)

Kurumlar arası yardımlaşma (mad. 40)

Cari hizmet maliyetinin hesaplanması, öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri (mad.46)

Sosyal hizmetler (mad.47)

Atama esasları (mad.52)

Disiplin ve ceza işleri (mad.53)

Döner sermaye (mad.58)

İzinler (mad. 64)

İkinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programları (ek mad. 27)

 

6245 sayılı harcırah kanunu (yargı kararları ile açıklamalı)

Harcırah kanunun kapsamı

Kimlere harcırah kanunu kapsamında harcırah verilir

Harcırahın hesaplanmasında kullanılacak unsurlar

Memur ve hizmetli olmayanların harcırahının hesaplanması

Sürekli görevle yer değiştirenlerin harcırahı (örnek hesaplamalı)

Geçici görevli olarak memuriyet mahalli dışına görevlendirilenlerin harcırahı (örnek hesaplamalı)

Memuriyet mahalli neyi ifade eder

Harcırahın avans olarak verilmesi ve mahsup zamanı

Yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarı

Yurtdışında verilecek gündeliklerin miktarı

Yurtiçi ve yurtdışında kurslara katılanlara verilecek gündelik

Memuriyet mahalli dışına gönderilenlerin gündeliği (günü birlik)

Geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre

Memleket iç ve dışında seyahat günlerinin hesabı

Seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetliler

Fiilen arazi üzerinde çalışanların harcırahı

Harcırah alabilmek için müracaat müddeti

Yersiz ve fazla ödenen harcırahın geri alınması ve disiplin hükümlerinin uygulanması

124 sayılı yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatı hakkında khk

Yükseköğretim kurulu idari teşkilatı

Yükseköğretim denetleme kurulu idari teşkilatı ve görevleri

Üniversitelerarası kurul idari teşkilatı ve görevleri

Yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatı ve görevleri

Kadrolar

78 sayılı yükseköğretim kurumları öğretim elemanlarının kadroları hakkında khk

Saklı kadrolar

Kadroların dağılımı

Serbest kadroların kullanımı

Sanatçı istihdamı

Ek maddeler

Merkezî sınav

Yükseköğretim kurumları yönetici, öğretim elemanı ve memurları disiplin işlemleri

Sosyal güvenlik kanunu

Torba kanunlar ve en son değişikler çerçevesinde

Tüm kamu kurumlarının

İş kanunu sgk iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile yapılacak işlemler ve sorumluluklar

Programa kimler katılmalı?

Bu programa özelikle;

Yöneticiler,

Kamu işyerlerinde çalışan satın almacılar,

Kik mevzuatı işlemlerini yapanlar, personel ve insan kaynakları bölümünde çalışanlar

İdari-mali işler ile muhasebe bölümünde çalışanlar

Destek hizmetleri bölümünde çalışanlar

Kamuda iş yapan taşeronlar ile personeli ile avukatlar

Kamu ve özel işyerlerinde çalışan diğer tüm personel ile diğer ilgililer

(not: bu program aynı zamanda kik ihale mevzuatı ve sözleşmeleri mevzuatı eğitimlerini tamamlayıcı niteliktedir.)

İş kanunu işlemleri

Tbmm’ de yer alan torba kanunlarla hangi taşeron işçileri kamuya nasıl hangi statü ile kadroya alınacak, düzenleme hangi kamu kurumlarını kapsayacak

Özel sözleşmeli statü nedir?

 hangi taşeron işçileri bu statü ile kamuya alınacak

Belediyeler ile belediye şirketlerinde çalışanların durumu ne olacak

Torba kanunlarla yüklenici işçileri kamuya hangi ücret ve özlük hakları ile geçirilecek, kıdem tazminatları ne olacak?

Tbmm’de yer alan torba kanunlarla asıl iş-yardımcı iş ayrımı nasıl olacak?

Torba kanunlarla birlikte yıllık izin uygulama esasları nasıl değişecek

4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunu gereği sözleşme ve şartnameler düzenlenirken dikkat edilecek iş ve sgk yükümlülük ve sorumlulukları

Torba kanundan önce ve sonra çalıştırılan yüklenici işçilerinin uygulamalı olarak kıdem tazminatlarının şartları- hesaplanması-ödenmesi-düzenlenecek evraklar

Torba kanundan önce ve sonra çalıştırılan yüklenici işçilerinin yıllık izin şartları- hesaplanması-ödenmesi-düzenlenecek evraklar

Taşeronlara verilecek asgari ücret desteği işlemleri

Torba kanundan önce ve sonra çalıştırılan yüklenici işçilerinin mazeret izinlerinin şartları- hesaplanması-ödenmesi-düzenlenecek evraklar

Hizmet satın almada sözleşme düzenlenirken iş kanunu açısından idarelerin dikkat edeceği önemli hususlar

Torba kanunla birlikte yüklenici işçilerin ücretlerinin ödenmesi için idarelerce yapılması gereken işlemeler

İşe geç kalan-işe gelemeyen ve disiplin sucu işleyen yüklenici işçilerinin iş sözleşmesinin feshi, tutanak tutulması ve savunma alınması esasları

Torba kanunla birlikte iş kanunu açısından ihaleli işlerde idarelere ve idare personeline getirilen      

Yükümlülük ve sorumluluklar uygulanacak cezalar

İdarenin yüklenici işçileri için düzenleyeceği özlük dosyalarında bulunması gereken belgeler ve düzenleme esasları

Torba kanunla birlikte kamuda iş yapan şirket elemanlarına yönelik yapılacak kıdem tazminatına esas olan ve olmayan ödemeler ile sgk primleri ile vergi karşısındaki durumu

Yüklenici işçileri ile ilgili sendika ve toplu sözleşme mevzuatı gereğince yapılması gereken uygulama ve işlemler

Hizmet ihalelerinde çalışan işçilere yönelik “muvazaalı” işlemlerden kaçınması için yapılması gereken işlemler

Torba kanunla birlikte hizmet ihalelerinde muavvaza iddalarına  ilişkin idarenin yapması gereken itiraz ve dava yolları

Yargıtay kararları ışığında kıdem tazminatına esas sürenin hesaplanması

Kıdem tazminatı miktarının hesaplanması

İdarenin ödediği kıdem tazminatının yükleniciye rücu edilmesi

Yargıtay kararları ışığında kıdem tazminatı verilmeyecek haller

Yargıtay kararları ışığında kıdem tazminatıyla ilgili diğer önemli uygulamalar

Torba kanunla birlikte yüklenici işçilerin yıllık izin uygulamaları

Yıllık iznin kullandırılması dikkat edilecek hususlar ile sorumluluklar

Yüklenici işçilerinin sözleşmeye aykırı olarak başka işlerde çalıştırılması halinde idare personeli ve yöneticilerine uyg

  • Adres

   Sağlık Sokak H.Genç İş Hanı
   No:17/21 Sıhhiye/ANKARA

   Tel: 0312 432 03 39
   Pzt - Cuma : 09:00 - 18:00

   Sosyal Medya

  • Form